ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Πληρωμή ΦΠΑ με την είσπραξη: Πώς δεν εφαρμόζεται ένα μέτρο

– Αναμέναμε με αγωνία, την απόφαση εφαρμογής του άρθρου 185 του νόμου 4261/05.05.2014, σχετικά με το νέο καθεστώς για  την απόδοση του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, με την αποπληρωμή των σχετικών τιμολογίων από τους πελάτες τους και όχι όπως συμβαίνει σήμερα που η πληρωμή γίνεται τον επόμενο μήνα για τα διπλογραφικά ή τον επόμενο μήνα από την συμπλήρωση του ημερολογιακού τριμήνου για τα απλογραφικά βιβλία, έχει δεν έχει εισπραχθεί το ΦΠΑ και πολύ περισσότερο ολόκληρο το τίμημα.

Η απόφαση βγήκε λίγες ώρες πριν από την 1.10.2014, ημέρα εφαρμογής του νόμου, αλλά μάλλον απογοήτευσε και προβλημάτισε  όσους την περίμεναν.

Έτσι σήμερα, επιχειρηματίες και λογιστές –φοροτεχνικοί, κάνουν συζητήσεις για το πώς δεν θα εμπλακούν σε αυτό το σύστημα και όχι το πώς θα μπουν.

Διαβάζοντας την απόφαση εφαρμογής του σχετικού νόμου, παρατηρούμε ότι δεν έρχεται να λύσει κανένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά. Αντίθετα η ένταξη σε αυτό το καθεστώς ανεβάζει το κόστος διαχείρισης της επιχείρησης, αφού στην ουσία καταργεί, παρανόμως, τα απλογραφικά βιβλία, υποχρεώνοντας να παρακολουθούν ταμείο και επιταγές.

Ας δούμε αναλυτικά όμως τα ζητήματα που μπαίνουν από την απόφαση:

Όριο κύκλου εργασιών για την επιλογή ένταξης στο ειδικό καθεστώς

«1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 39β, δικαίωμα επιλογής ένταξης στο ειδικό καθεστώς έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, με την προϋπόθεση ότι και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο μέχρι την άσκηση της επιλογής δεν έχουν υπερβεί το ανωτέρω όριο.»

Δηλαδή για να ενταχθεί κάποιος στο νέο καθεστώς, θα πρέπει όχι μόνο να μην είχε κύκλο εργασιών (τζίρο) πάνω από 500.000 ευρώ το 2013, αλλά και μέχρι της 30.9.2014 να μην είχε κάνει πωλήσεις πάνω από 500.000 ευρώ.

«Για τους υποκείμενους των οποίων η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται με αναγωγή του πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών σε δωδεκάμηνη περίοδο».

Αν δηλαδή κάποια επιχείρηση, με διπλογραφικά βιβλία, που θέλει να ενταχθεί στο σύστημα είχε κάνει έναρξη την 1.9.2012 και έκλεισε την πρώτη χρήση στις 31.12.2013, με κύκλο εργασιών 700.000 ευρώ, θα διαιρέσουμε τα 700.000 / 16 (τέσσερις μήνες το 2012 και 12 μήνες το 2013) = 43.750. Το ποσό αυτό θα το πολλαπλασιάσουμε επί 12 (43.750 Χ 12 = 525.000). Άρα η συγκεκριμένη εταιρία δεν μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα διότι το ποσό που αναλογεί  στο δωδεκάμηνο είναι πάνω από το 500.000 ευρώ.

«2. Για υποκείμενους στο φόρο που κάνουν έναρξη εντός της διαχειριστικής περιόδου, λαμβάνεται υπόψη ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών που θα επιτευχθεί εντός της περιόδου αυτής.»
Δηλαδή αν κάποια επιχείρηση έχει κάνει έναρξη 1.4.2014 και μέχρι σήμερα έχει τζίρο 300.000 ευρώ, για να υπολογίσουμε αν μπορεί να ενταχθεί στο μέτρο θα πρέπει να διαιρέσουμε το 300.000 / 6 = 50.000 ευρώ. Το ποσό αυτό το πολλαπλασιάζουμε επί 9 που είναι οι μήνες από 1.4.2014 έως 31.12.2014 (50.000 Χ 9 = 450.000). Άρα η συγκεκριμένη εταιρία μπορεί να ενταχθεί στο μέτρο.

Τρόπος ένταξης στο ειδικό καθεστώς

«1. Για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς απαιτείται η υποβολή δήλωσης.
Ο τύπος της δήλωσης είναι όπως παρακάτω:
Α. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39β του Κώδικα ΦΠΑ
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39β του Κώδικα ΦΠΑ.
– Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:
– ΑΦΜ:
– Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών:
– Ημερομηνία Δήλωσης:
– Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:
– Ετήσιος κύκλος προηγούμενης διαχ/κής περιόδου (σε ευρώ):
– Κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχ/κής περιόδου μέχρι την ημερομηνία ένταξης (σε ευρώ):
– Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχ/κής περιόδου (συμπληρώνεται μόνο από νέες επιχειρήσεις):

2. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET σε ειδική για τον σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη φορολογική περίοδο, από την έναρξη της οποίας ζητείται η ένταξη στο ειδικό καθεστώς.
3. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση ένταξης στο καθεστώς γίνεται δεκτή έως 20.10.2014 και η ένταξη ισχύει από 1.10.2014. Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο, που έχει ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς την ένδειξη που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες του ότι έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς από 1.10.2014.» (σ.σ. θα δούμε παρακάτω , στις υποχρεώσεις , την ειδική παρατήρηση που πρέπει να αναγράφουν τα συγκεκριμένα τιμολόγια).

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διοίκηση δίνει παρανόμως την παράταση αυτή, πιθανά για να καλύψει την δική της αδυναμία, μιας και ο νόμος αναφέρει ρητά ότι:
« 5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.»

Άρα οι αιτήσεις θα έπρεπε να γίνουν μέχρι 30.9.2014 , για να ενταχθούν οι υπόχρεοι την επόμενη φορολογική περίοδο , που είναι από 1.10.2014 έως 31.10.2014 για τα διπλογραφικά βιβλία και 1.10.2014 έως 31.12.2014 για τα απλογραφικά βιβλία.

Ο νόμος δεν δίνει εξουσιοδότηση για την μετακύλιση της διαδικασίας αυτής, αφού η σχετικές εξουσιοδοτήσεις με βάση το άρθρο είναι:

«10. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται:
α) Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ένταξης ή εξόδου από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου.
β) Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της είσπραξης ή πληρωμής του οφειλόμενου φόρου, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και πληρωμής.
γ) Ο τρόπος ηλεκτρονικής ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης.
δ) Κάθε άλλο θέμα που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Υποχρεώσεις ειδικού καθεστώτος

1. Οι υποκείμενοι που επιλέγουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται:
α) Να τηρούν αρχείο εισπράξεων/πληρωμών, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις που πραγματοποιούν από τους πελάτες τους, για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, καθώς και όλες οι πληρωμές που αυτοί πραγματοποιούν προς τους προμηθευτές τους. Το εν λόγω αρχείο τηρείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές αποδεικνύονται δεόντως.»
Δηλαδή , και ενάντια στον νόμο του ΚΦΑΣ (4093/2012 – Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), που καθορίζει τα βιβλία και στοιχεία που τηρούν οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες, υποχρεώνει ακόμη και τα απλογραφικά βιβλία να τηρούν βιβλίο ταμείου και βιβλίο επιταγών.

Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε και ένα ακόμη κίνδυνο που υπάρχει για τις επιχειρήσεις. Σε ενδεχόμενο έλεγχο να μην συμφωνεί το ταμείο τους ή το βιβλίο επιταγών ή ο τραπεζικός λογαριασμός και να υποστούν τα πρόστιμα του 4174/2013, που όπως γνωρίζουμε είναι εξοντωτικά.

«β) Να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ».
«γ) Να ενημερώνουν τη φορολογική διοίκηση για τις εισπράξεις/πληρωμές που πραγματοποίησαν, με την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του άρθρου 14 παράγραφοι 3 και 4 Ν. 4174/2013, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 και τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.»
Είναι κατανοητό ότι θα πρέπει τα στοιχεία για την εξόφληση των τιμολογίων θα πρέπει να στέλνονται μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, όπου θα αλλάξουν γραμμογράφηση και θα περιλαμβάνουν και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την συγκεκριμένη ενημέρωση.

Να θυμίσουμε ότι τα στοιχεία αυτά, με βάση το νόμο , στέλνονται κάθε μήνα για τα διπλογραφικά βιβλία και κάθε τρίμηνο για τα απλογραφικά στοιχεία.

Να θυμίσουμε ακόμη ότι τόσο οι λογιστές – φοροτεχνικοί , όσο και  συνδικαλιστικοί κλάδοι των επιχειρηματιών, έχουν ζητήσει την κατάργηση του σχετικού μέτρου διότι δημιουργεί μεγαλύτερο κόστος διαχείρισης , αλλά και πολλά προβλήματα στην αγορά.

Όπως είναι κατανοητό, αν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο για την απόδοση του ΦΠΑ, οι καταστάσεις αυτές δεν πρόκειται να  αλλάξουν σε  ετήσιες, όπως είναι το σχετικό αίτημα.

«2. Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, στην περίπτωση που είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται στην τήρηση αρχείου πληρωμών και την ενημέρωση της φορολογικής διοίκησης, για τις εν λόγω πράξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) και γ) της παραγράφου 1.»

Πώς ακριβώς το είπατε; Ότι η εφαρμογή του νόμου είναι προαιρετική;

Μάλλον λάθος κάνετε!!!

Ο επιτηδευματίας ή η επιχείρηση που θα λαμβάνει ένα τιμολόγιο με την ένδειξη:
«Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ», πρέπει και εκείνη να τηρεί πρόσθετα στοιχεία και να ενημερώνει την γενική γραμματεία εσόδων για την εξόφληση του , τον τρόπο και τον χρόνο.
Όχι μόνο για τα τιμολόγια που λαμβάνουν αλλά και για τα τιμολόγια που εκδίδουν προς επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο καθεστώς
.

Τελικό συμπέρασμα , έχεις δεν έχεις μπει σε αυτό το καθεστώς , αν συνεργάζεσαι με εταιρία που έχει μπει , για να εκπέσεις  το ΦΠΑ θα πρέπει να έχεις εξοφλήσει το τιμολόγιο που προέρχεται από εκείνη. (και κατά πως λέει κάποιος συνάδελφος πλησίον της σύνταξης.  «πιάσε το αυγό και κούρευτο»).
Απαιτητό του φόρου και έκπτωση του φόρου εισροών για συναλλαγές που διενεργούνται στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος

«1. Για τις πράξεις που πραγματοποιούνται από υποκείμενους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο, κατά τον οποίο εισπράττεται η αντιπαροχή. Για την εφαρμογή του καθεστώτος ως είσπραξη νοούνται όλοι οι τρόποι πληρωμής (μετρητά, επιταγές, ταχυδρομικές επιταγές, εμβάσματα, πιστωτικές κάρτες, συμψηφισμός ή εκχώρηση απαιτήσεων, πληρωμές σε είδος, πάγιες εντολές, κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται επαρκώς η πραγματοποίησή τους.

2. Στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολής πριν την πραγματοποίηση φορολογητέας συναλλαγής ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττεται η προκαταβολή. Κατά τον ίδιο χρόνο υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του ειδικού στοιχείου προκαταβολής, (όπως θα δούμε παρακάτω).

3. Στην περίπτωση εξόφλησης με επιταγή ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνεται η επιταγή. Σε περίπτωση μη είσπραξης της επιταγής, η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά το χρόνο που σφραγίστηκε η επιταγή.»

Το ζουμί της υπόθεσης βρίσκεται στην παράγραφο 3. Υποτίθεται ότι το μεγάλο πρόβλημα τις ελληνικής αγοράς ήταν και παραμένει , μαζί με τα χιλιάδες ακόμη του δημιούργησε η μνημονική οικονομική πολιτική, η μεταχρονολογημένη επιταγή.

Ως γνωστό η επιταγή  είναι ένα αξιόγραφο με το οποίο ο εκδότης του  δεσμεύεται μέσω ενός πιστωτικού ιδρύματος  να καταβάλλει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στον κομιστή / δικαιούχο της.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια εντολή πληρωμής προς μια τράπεζα με χρήματα τα οποία έχει ήδη θέσει στη διάθεση της ο εντολέας  για να εξοφλήσει τον δικαιούχο.

Η τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρωμή αυτής και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό του εκδότη, η επιταγή θα σφραγισθεί ως ακάλυπτη, ενώ η πράξη θεωρείται ποινικό αδίκημα.

Εδώ και αρκετά χρόνια η επιταγή έχει αντικαταστήσει το γραμμάτιο, που δεν είναι τραπεζικό έγγραφο και δεν εξοφλείται επί την εμφανίσει.

Το νέο καθεστώς, θεωρώντας την επιταγή μετρητά, άμεση δηλαδή εξόφληση του τιμολογίου, δεν λύνει το πρόβλημα που δημιουργεί στην αγορά η μεταχρονολογημένη επιταγή. Μεταχρονολογημένη επιταγή που δημιούργησε το ίδιο το κράτος.

«4. Κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο υφίσταται και το δικαίωμα έκπτωσης για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, τόσο για τον υποκείμενο που εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο φόρο, όσο και για τον υποκείμενο που δεν εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.»
Βλέπουμε και εδώ ότι είτε έχεις ενταχθεί είτε όχι στο νέο καθεστώς , αν συνεργάζεσαι με αντισυμβαλλόμενο που έχει ενταχθεί , έχεις όλες τις υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος.
«5. Ως χρόνος πραγματοποίησης της είσπραξης ή πληρωμής, θεωρείται η ημερομηνία που φέρει το παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής ή σε περίπτωση μη ύπαρξης παραστατικού, η ημερομηνία πίστωσης της είσπραξης ή πληρωμής στα βιβλία των συμβαλλομένων, η οποία πρέπει να είναι ταυτόσημη και για τους δύο συμβαλλόμενους.
6. Στην περίπτωση που από τα στοιχεία της είσπραξης/πληρωμής δεν πιστοποιούνται με σαφήνεια τα φορολογικά στοιχεία που αφορά, θεωρείται ότι εξοφλούνται τα αρχαιότερα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία.»
Άρα πέρα από τα συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να κρατούν οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που θα ενταχθούν στο σύστημα , θα πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί και λεπτομερής στα στοιχεία είσπραξης και πληρωμής που εκδίδουν. Δεν φτάνει πλέον το όνομα του αντισυμβαλλόμενου, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν στις αποδείξεις περισσότερα στοιχεία , όπως πια τιμολόγια εξοφλούνται ή αν τα συγκεκριμένα χρήματα είναι έναντι του λογαριασμού, να εξοφλούν τα παλαιότερα τιμολόγια και βέβαια να αποδίδουν για τα συγκεκριμένα τιμολόγια το ΦΠΑ που αντιστοιχεί. Σε κάθε περίπτωση να εκπίπτουν και τα συγκεκριμένα τιμολόγια που εξοφλούν στους προμηθευτές τους , διότι όπως είπαμε οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στο σύστημα πληρώνουν μεν το ΦΠΑ που εισπράττουν με τη είσπραξη αλλά εκπίπτουν από το ΦΠΑ και τα τιμολόγια που εξοφλούν στους προμηθευτές τους.
«7. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης φορολογικών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν συντελεστές ΦΠΑ, το ποσό της πληρωμής εξοφλεί κατά προτεραιότητα το μέρος του τιμολογίου που αφορά στην αξία και στον φόρο του μεγαλύτερου συντελεστή.»

Αν για παράδειγμα σε ένα τιμολόγιο ενός σουπερμάρκετ , έχουμε την πώληση τροφίμων (13%) και ποτών (23%), σε μερική εξόφληση θα αποδώσουμε πρώτα το ποσό των 23% και έπειτα το ποσό του 13%. Το πώς θα γίνει αυτό είναι αλλού παπά ευαγγέλιο.

Έξοδος από το ειδικό καθεστώς

«1. Η έξοδος από το ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
α) Ο υποκείμενος στο φόρο επιλέγει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς, με υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.
Β. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ
Με την παρούσα δηλώνω ότι (επιλέξτε με (Χ) [α] ή [β] κατωτέρω):
α) επιθυμώ την έξοδό μου από το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ
β) δεν πληρώ τις προϋποθέσεις παραμονής στο ειδικό καθεστώς, λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ορίου ακαθαρίστων εσόδων.
1. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:
2. ΑΦΜ:
3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:
4. Ημερομηνία Δήλωσης απένταξης:
5. Ημερομηνία εξόδου από το καθεστώς:
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET σε ειδική για τον σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη διαχειριστική περίοδο από την έναρξη της οποίας ζητείται η έξοδος από το ειδικό καθεστώς, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει παραμείνει στο ειδικό καθεστώς τουλάχιστον για μία ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.
β) Εφόσον σε μια διαχειριστική περίοδο πραγματοποιηθεί υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στο κανονικό καθεστώς είναι υποχρεωτική από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του TAXISNET, τη δήλωση εξόδου από το ειδικό καθεστώς, μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, κατά την οποία πραγματοποιείται η υπέρβαση του ορίου.

γ) Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώσει ότι ο ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς υποκείμενος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, ή έχει υποπέσει σε παραβάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.

Δηλαδή:
« 9. Ο υποκείμενος στο φόρο δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, όπως ορίζονται από αυτό ή υποπίπτει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα τον υποκείμενο και η έξοδος από το καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της εν λόγω ειδοποίησης.
Επίσης το ειδικό καθεστώς παύει να ισχύει για την επόμενη διαχειριστική περίοδο για υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς με δήλωση που υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση και η έξοδος αυτή θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.»

Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που ακολουθεί την αποστολή στον υποκείμενο σχετικής ενημέρωσης από τη φορολογική διοίκηση, με την οποία αιτιολογείται η υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς.

2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι υποκείμενοι που απεντάσσονται από το ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται, με την δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας πριν την έξοδό τους από το ειδικό καθεστώς φορολογικής περιόδου, να καταβάλλουν τον φόρο για όλα τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία. Με την ίδια δήλωση ασκείται και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αφορά ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία που έχουν ληφθεί από προμηθευτές, οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς. Κατά τον ίδιο χρόνο ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης των υποκειμένων πελατών των ανωτέρω προσώπων για ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία που έχουν λάβει από τα πρόσωπα αυτά.»

  Ειδικό στοιχείο προκαταβολής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος

«1. Στις περιπτώσεις είσπραξης προκαταβολής στα πλαίσια συναλλαγών του ειδικού καθεστώτος, εκδίδεται ειδικό στοιχείο προκαταβολής. Το ειδικό στοιχείο επέχει θέση τιμολογίου και αποτελεί το αποδεικτικό έγγραφο πραγματοποίησης της πληρωμής πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.
2. Το ειδικό στοιχείο που φέρει τον τίτλο «Ειδικό στοιχείο προκαταβολής για σκοπούς του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του άρθρ. 39β» και  εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής. Το ίδιο στοιχείο, με αρνητικό πρόσημο, εκδίδεται και στην περίπτωση επιστροφής της προκαταβολής ή μέρους αυτής.
3. Στο οριστικό φορολογικό στοιχείο, που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αναγράφεται η συνολική αξία της συναλλαγής και επιπρόσθετη ανάλυση όσον αφορά την αξία του ειδικού στοιχείου καθώς και την τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση αυτή, επί του ποσού της διαφοράς και μόνο γεννάται υποχρέωση απόδοσης φόρου καθώς και αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης, κατά το χρόνο εξόφλησης.
4. Το ποσό της προκαταβολής θα καταχωρείται τόσο στο αρχείο πληρωμών όσο και στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7.1.2014.»
Ενημέρωση Φορολογικής Διοίκησης με στοιχεία εισπράξεων/πληρωμών στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος
Σημειώσαμε και παραπάνω την υποχρέωση ενημέρωσης της διοίκησης μέσω των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, όχι μόνο για την έκδοση και λήψη τιμολογίων αλλά και  την εξόφληση τους,  από τους φορολογούμενους , τόσο αυτούς που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, όσο και αυτούς που δεν έχουν ενταχθεί αλλά συνεργάζονται με φορολογούμενους του ειδικού καθεστώτος. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση οι υποχρεώσεις αυτές είναι:
«1. Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, καθώς και οι μη ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς υποκείμενοι πελάτες των προσώπων αυτών, υποχρεούνται κατά την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με την απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014, να καταχωρούν  επιπλέον και τα εξής στοιχεία:
α) Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς:
i. Στις καταστάσεις πελατών, τις συνολικές εισπράξεις που έλαβαν, ανά ΑΦΜ πελάτη, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
ii. Στις καταστάσεις προμηθευτών, τις συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησαν, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
β) Οι υποκείμενοι που δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς αλλά είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς προμηθευτές, στις καταστάσεις προμηθευτών, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, τις συνολικές πληρωμές προς τους εν λόγω προμηθευτές, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.»

Ενέργειες φορολογικής διοίκησης

Παρακάτω περιγράφονται οι ενέργειες που αναλαμβάνει οι φορολογική διοίκηση απέναντι σε αυτούς που θα ενταχθούν στο σύστημα:
«Η Φορολογική Διοίκηση:
α) Στην περίπτωση δήλωσης ένταξης στο ειδικό καθεστώς, διαπιστώνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο και ενημερώνει ηλεκτρονικά άμεσα τον φορολογούμενο για την αποδοχή της δήλωσης ένταξης. Σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενημερώνει ηλεκτρονικά άμεσα τον φορολογούμενο για την απόρριψη του αιτήματος ένταξης, αιτιολογώντας την απόφαση αυτή.
β) Στην περίπτωση οικειοθελούς εξόδου από το ειδικό καθεστώς, διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται για το σκοπό αυτό από το άρθρο 39.β και σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνει άμεσα τον υποκείμενο ότι το αίτημά του δεν γίνεται αποδεκτό.
γ) Διαπιστώνει την υπέρβαση του ορίου κύκλου εργασιών που προβλέπεται στο άρθρο 1, και απεντάσσει τον υποκείμενο στο φόρο από το ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση του προβλέπεται στο άρθρο 5.1.β) ενημερώνοντας άμεσα τον υποκείμενο στο φόρο.
Εάν η διαπίστωση γίνει εντός της διαχειριστικής περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκε η υπέρβαση η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο. Εάν όμως η διαπίστωση από την Φορολογική Διοίκηση γίνει την επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτή εντός της οποίας ξεπεράστηκε το όριο, η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της ανωτέρω ενημέρωσης.
δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των προϋποθέσεων παραμονής στο ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 39.β απεντάσσει τον υποκείμενο στο φόρο από το ειδικό καθεστώς, ενημερώνοντας άμεσα τον υποκείμενο στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που έπεται της ανωτέρω ενημέρωσης.»
ε) Διαθέτει εφαρμογή μέσω του συστήματος TAXISΝΕΤ στην οποία οι ενδιαφερόμενοι πιθανοί συναλλασσόμενοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι συγκεκριμένο ΑΦΜ είναι ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς.
Βασικά προβλήματα της απόφασης που αποτρέπουν την εφαρμογή του μέτρου.

Το ερώτημα είναι αξίζει να ενταχθεί κάποιος φορολογούμενος στο νέο ειδικό καθεστώς:
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ «Ο Χ Ι»

Οι λόγοι είναι πολλοί και σας παραθέτουμε ορισμένους από αυτούς, ενδεικτικά :
α) Το νέο καθεστώς δεν λύνει το πρόβλημα της μεταχρονολογημένης επιταγής , αφού με την λήψη της επιταγής , θεωρεί ότι έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο, όποια ημερομηνία λήξης και αν έχει αυτή.
β) Καταργεί ουσιαστικά τα διπλογραφικά βιβλία , αφού επιβάλει την ύπαρξη πρόσθετων βιβλίων , που θα αποδεικνύουν την εξόφληση των τιμολογίων. Ουσιαστικά βάζει βιβλίο ταμείου στις εταιρίες που έχουν απλογραφικά βιβλία.
γ) Δυσκολεύει την αποστολή των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών. Είναι κατανοητό , και ειδικά από όσους έχουν προσπαθήσει να στείλουν τριμηνιαίες καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα θα πολλαπλασιαστούν.
δ) Αυξάνουν τα κόστος διαχείρισης της εταιρίας. Στα απλογραφικά βιβλία δεν θα υπάρχει πια απλή καταγραφή των τιμολογίων , ώστε να υπάρχει ένα κόστος μικρό για την διαχείριση τους. Στην πραγματικότητα τα απλογραφικά στοιχεία θα πρέπει να κοστολογούνται πολύ περισσότερο από τα διπλογραφικά, διότι στα τελευταία υπάρχουν οι πληροφορίες για την ενημέρωση της διοίκησης , ενώ στα απλογραφικά , ουσιαστικά θα πρέπει ενημερώνονται τρεις βιβλία (εσόδων – εξόδων, ταμείου, επιταγών), να παρακολουθούνται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, δηλαδή μια κάθετη αύξηση της δουλειάς ενός λογιστικού γραφείου.
ε) Γίνεται δύσκολη και η διαχείριση , άλλων θεμάτων  όπως για παράδειγμα , της prorata. Αν κάποια τιμολόγια που αφορούν τις κοινές δαπάνες μεταξύ εσόδων που έχουν ΦΠΑ και εσόδων που δεν έχουν, και δε έχουν εξοφληθεί, θα δίνει λανθασμένη prorata.
Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που ουσιαστικά ακυρώνουν το ειδικό καθεστώς.
Με το μέτρο αυτό το μόνο που θα κατορθώσει το υπουργείο οικονομικών είναι, για μια ακόμη φορά , να φέρει σύγχυση και χάος στην αγορά.
Ήδη , όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, μεγάλες αλυσίδες λιανικής, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις , ενημερώνουν τους προμηθευτές τους , ότι θα διακόψουν την συνεργασία αν ενταχθούν στο νέο καθεστώς.

 

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης 
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Πηγή www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου