Ασφαλιστικά / ΕργατικάΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Πως εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές

Με την αλλαγή του χρόνου, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις αρχίζουν να ετοιμάζονται για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων.
Σήμερα θα διευκρινίσουμε τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του 2015. Οι θέσεις της διοίκησης δόθηκαν στη δημοσιότητα με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015. Πιο συγκεκριμένα:
Ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων
Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το 2015, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, περιλαμβάνονται οι εισφορές του εργοδότη και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του μισθωτού, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από το 2014 και μετά, έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους, σύμφωνα με τη ρύθμιση.
Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών
Από 01.01.2015 ισχύει ο γενικός κανόνας, δηλαδή δεν θα αναγνωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί μέχρι και τις 31.12.2015.
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος 1113/2015:
«Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 και όσον αφορά στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τους ίδιους τους ασφαλισμένους (ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.), εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 έγγραφό μας, δηλαδή για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών τους που αφορούν στην περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο 2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να τα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014. Από 01.01.2015 θα ισχύει ο γενικός κανόνας που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, ανακαλουμένων του τελευταίου εδάφιου της παραγράφου 7 του αριθ. Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του αριθ. Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014 εγγράφων μας.
Σημείωση: Όσο αφορά τους δικηγόρους, ισχύει ακόμη το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του αριθ. Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014, η οποία αναφέρει ότι «Έπειτα από τα παραπάνω γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από ελεύθερους επαγγελματίες κατά τα ανωτέρω έως και την 31.03.2014 και αφορούν τη χρήση 2013 μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής».
Άρα, δικηγόροι και λοιπά επαγγέλματα, που πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές μετά το τέλος του φορολογικού έτους, μπορούν να εκπέσουν τις εισφορές αυτές στο φορολογικό έτος που αναφέρονται, μιας και δεν έχει δοθεί καμία άλλη οδηγία, όπως μας επιβεβαίωσαν και από τον δικηγορικό σύλλογο, που επικοινωνήσαμε.
Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων και μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών
Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών και αμοιβών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Α. Για τις ασφαλιστικές εισφορές μελών προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιριών:

  • Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και είναι, παράλληλα, μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρίας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης. Αν η ατομική επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρίας.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρίας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρίας, ανακαλουμένων των όσων αναφέρονται για το θέμα αυτό στο αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό.

Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρίες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.
Β. Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών εταίρων ΕΠΕ ή ΙΚΕ και των μελών Δ.Σ. σε Α.Ε. ή διαχειριστών ΕΠΕ ή ΙΚΕ:

  • Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών, αλλά, σε περίπτωση που οι εταίροι λαμβάνουν αμοιβή και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους επιχείρησης. Αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν από την ΕΠΕ ή την ΙΚΕ θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1).
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. των Α.Ε. ή διαχειριστών ΕΠΕ ή ΙΚΕ, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο των υπόψη εταιριών κι επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους, από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1).
  • Γράφει ο Αποστόλης Αλωνιάτης

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Finance & Markets Voice

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου