Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Πως η απογραφή επηρεάζει το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης

Η απογραφή είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να ελέγξει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης  για τη βελτίωση της κερδοφορίας. Ο τρόπος που προμηθεύονται τα αποθέματα και η διαχείριση τους μπορεί να επηρεάσει τα διαφορετικά επίπεδα κερδών της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η άγνοια του πώς να χρησιμοποιείτε η απογραφή προς όφελος της επιχείρησης αποτρέπει τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η αγορά και το κόστος παραγωγής των αποθεμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του μικτού κέρδους. Το μικτό κέρδος υπολογίζεται αφαιρώντας το κόστος των αγαθών που πωλούνται από τις καθαρές πωλήσεις. Μια συνολική μείωση στα αποτελέσματα του κόστους των αποθεμάτων οδηγεί σε ένα χαμηλότερο κόστος πωληθέντων. Το μικτό κέρδος αυξάνεται καθώς το κόστος των πωληθέντων αγαθών μειώνεται.   Ένα μεγαλύτερο μικτό κέρδος μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερα κέρδη.

Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές είναι η FIFO (first-in, first-out) και το μέσο κόστος που είναι τα χρησιμοποιούμενα συστήματα απογραφής. Σύμφωνα με τα  Ε.Λ.Π. επιτρέπεται στην επιχείρηση να εφαρμόσει κάθε  άλλη τεκμηριωμένη και γενικώς αποδεκτή μέθοδος προσδιορισμού του κόστους κτήσης, πλην την χρήση της μεθόδου της αντίστροφης σειράς εξάντλησης, δηλαδή της LIFO.   Όταν το κόστος των αποθεμάτων δεν είναι ομοιόμορφο λόγω των διακυμάνσεων των τιμών, η επιλογή της μεθόδου απογραφής μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση ή μείωση στο κόστος πωληθέντων.

Τα επίπεδα των αποθεμάτων μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στις ταμειακές ροές. Σε μια εταιρεία με περιορισμένες ταμειακές ροές, δεσμεύοντας κεφάλαια στην απογραφή τα οποία δεν είναι απαραίτητα κατά την τρέχουσα λογιστική περίοδο αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις δαπάνες.

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων επηρεάζει την κερδοφορία. Κρατώντας αποθέματα που είναι παρωχημένα και έχουν χαμηλό κύκλο εργασιών αυτό επιβραδύνει τις πωλήσεις. Κρατώντας τα αποθέματα που έχουν υψηλή ζήτηση τότε αυξάνονται  τα επίπεδα πωλήσεων. Η σωστή διαχείριση των αποθεμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της κερδοφορίας.

Πηγή: Γεώργιος Εγγλεζάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Φορολογικός σχεδιασμός: Σπουδαιότητα και σημασία

Φορολογικός σχεδιασμός.  Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την σημασία του αλλά και την σπουδαιότητα του. Τι ακριβώς όμως είναι. Καταρχάς είναι…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Απομείωση Παγίου Στοιχείου

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσβέσιμα πάγια και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές, η απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Σκοπός και Διαχωρισμός των Ρόλων μέσα στην Ομάδα

Στην ομαδική εργασία ένα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κι απόδοσης είναι η σωστή κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου