ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Πώς θα φορολογηθεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ως… μισθωτός

Παράδειγμα:
Ελεύθερος επαγγελματίας, λογιστής-φοροτεχνικός, κατά την χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014), απέκτησε ακαθάριστες αμοιβές ως εξής:

  1. Από την εταιρεία «ΚΑΠΑ ΕΠΕ»………………………….22.000 ευρώ
  2. Από τον συνεταιρισμό «ΣΥΝΑΓΡΟΤΙΚΗ»………………3.000 ευρώ
  3. Από την ατομική επιχείρηση του Α.Β…………………..2.500 ευρώ
  4. Από συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων…………1.500 ευρώ

Σύνολο………29.000 ευρώ
Με τις παραπάνω επιχειρήσεις ο λογιστής – φοροτεχνικός, έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας, πληροφορίες των οποίων υποβλήθηκαν στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του με την τριμηνιαία κατάσταση του Ν 1882/1990.

Επί των ως άνω αμοιβών έχει παρακρατηθεί φόρος ελευθερίου επαγγέλματος 20% ποσού 5.500 ευρώ. Στα απλογραφικά του βιβλία έχουν καταχωρισθεί έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΚΦΕ, συνολικού ποσού 7.000 ευρώ, ενώ επιπλέον οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους που κατέβαλε στον ΟΑΕΕ ανήλθαν στο ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται επίσης καταχωρισμένο στα βιβλία. Κατά την φορολογική αναμόρφωση προέκυψε ότι ποσό εξόδων 2.000 ευρώ, δεν εκπίπτει από τις αμοιβές του.
Σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν 4110/2013: «ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές».
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ΚΦΕ: «τα πρόσωπα του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, δεν δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών του άρθρου 31 του ΚΦΕ».
Βάσει των παραπάνω στοιχείων, ο ελεύθερος επαγγελματίας του παραδείγματος, έχει τις προϋποθέσεις ένταξης του εισοδήματός του στις μισθωτές υπηρεσίες (22.000/29.000=0,7586 ή 75,86%).
Α. Φορολόγηση με την κλίμακα των ΜΙΣΘΩΤΩΝ, του άρθρου 9 του ΚΦΕ:
Εισόδημα που φορολογείται: 29.000,00 – 3.000,00 = 26.000,00 ευρώ
1. Αρχικός φόρος:
(25.000,00 x 22%) + (1.000,00 x 32%) = 5.820,00 ευρώ
2. Μείωση φόρου:
26.000,00 – 21.000,00 = 5.000,00 ευρώ, ήτοι 100 ευρώ ανά χιλιάδα, δηλ. 500 ευρώ
3. Άρα  το ποσό των 2.100 ευρώ, της μείωσης του φόρου, θα είναι:
2.100,00 – 500,00 = 1.600,00 ευρώ
4. Ο τελικός φόρος θα είναι:
5.820,00 – 1.600,00 = 4.220,00 ευρώ
Ο επαγγελματίας θα έχει επιστροφή φόρου: 5.500,00 – 4.220,00 = 1.280,00. Για την τελική φορολογική επιβάρυνση, θα έχουμε: συν – πλην την προκαταβολή φόρου, συν τέλος επιτηδεύματος, συν εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ., τα οποία δεν λαμβάνουμε υπόψη στο παράδειγμά μας.
Β. Φορολόγηση με την κλίμακα των ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, του άρθρου 9 του ΚΦΕ:
Εισόδημα που φορολογείται:
29.000,00 – (7.000,00 + 3.000,00) + 2.000,00 = 21.000,00 ευρώ
Φόρος: 21.000,00 x 26% = 5.460,00 ευρώ.
Περίπου, ισορροπείται η παρακράτηση φόρου.
Το πλεονέκτημα είναι εμφανές.
Σημειώνουμε, ότι κατά την διάρκεια της χρήσης, ανεξαρτήτως της τελικής του φορολόγησης, τηρήθηκαν κανονικά τα απλογραφικά βιβλία και συμπληρώθηκαν οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Υφίστανται δε όλες οι λοιπές υποχρεώσεις του ως προς την υποβολή καταστάσεων και στοιχείων του ΚΦΑΣ.
 
Πηγή: Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου