ΑρχείοΔελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφοραΦορολογικά

Πότε θα σταματήσουν επιτέλους να νομοθετούν δια εγκυκλίων και ατομικών διοικητικών λύσεων ;

Στο υπ’ αριθμόν Δ12Α 1143404 ΕΞ 20.9.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Επιχειρηματική αμοιβή και υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος», μεταξύ των άλλων στην παράγραφο 5 αυτού αναφέρονται και τα ακόλουθα:

«Με τη νομοθετική κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής δεν σημαίνει ότι εκλείπει η κατηγορία του εισοδήματος, από την οποία προκύπτει προκαταβολή φόρου. Εξάλλου, παραμένετε μέλος ομόρρυθμης εταιρείας η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί και από την οποία λάβατε επιχειρηματική αμοιβή για το οικονομικό έτος 2013, ενώ το επόμενο έτος (οικονομικό έτος 2014) αλλάζει μόνο ο τρόπος φορολόγησης των ομόρρυθμων εταιρειών. Συνεπώς, δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τον κωδικό 655 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, καθόσον στην περίπτωση σας πρέπει να υπολογισθεί προκαταβολή φόρου επόμενου έτους. Τέλος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994), μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. η οποία και κρίνει τις προϋποθέσεις αυτές με βάση τα πραγματικά περιστατικά, στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.».

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 είναι σαφέστατες και ορίζουν ότι σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα κατά ποσοστό 25% και πάνω, ο φορολογούμενος δικαιούται να ζητήσει με αίτηση του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του οικονομικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά το ποσό του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:
α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου διαχειριστικού έτους.
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πολύ πιθανολογείται μείωση του κέρδους της τρέχουσας χρήσης.

Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, παραμένει μέλος Ο.Ε. της οποίας όμως αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης για το οικονομικό έτος 2014 (διαχειριστική περίοδος 1.1/31.12.2013). Οι νέες διατάξεις του Ν. 2238/1994 για το εν λόγω οικονομικό έτος δεν προβλέπουν τη «λήψη» επιχειρηματικής αμοιβής επειδή αυτή καταργήθηκε, (Σχετικές οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 του Ν.4110/2013 με τις οποίες επήλθαν οι μεταβολές στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 και η κατάργηση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 αντίστοιχα).

Η λεγόμενη επιχειρηματική αμοιβή ήταν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις του φυσικού προσώπου – δικαιούχου αυτής, εισόδημα το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των φυσικών προσώπων. Από την 1.1.2013 το εισόδημα αυτό δεν υπάρχει διότι καταργήθηκε, δηλαδή σε απλά Ελληνικά, ο εταίρος (δικαιούχος επιχειρηματικής αμοιβής μέχρι και το οικονομικό έτος 2013) δεν θα αποκτήσει από τα κέρδη της Ο.Ε. της διαχείρισης 1.1/31.12.2013 (οικονομικό έτος 2014) επιχειρηματική αμοιβή. Για ποιο λόγο λοιπόν να λογισθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος για εισόδημα το οποίο με ρητή διάταξη νόμου, παύει να υφίσταται την 1η Ιανουαρίου του 2013; Για ποιο λόγο λοιπόν να λογισθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο φυσικό πρόσωπο όταν το συνολικό εισόδημα της εταιρείας θα φορολογηθεί είτε με την κλίμακα όταν τηρούνται απλογραφικά βιβλία είτε με συντελεστή όταν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πλέον στην περίπτωση των διπλογραφικών βιβλίων και τον φόρο των διανεμομένων), αλλά και στις δύο περιπτώσεις το εισόδημα που θα λάβει το φυσικό πρόσωπο θα είναι ελεύθερο περαιτέρω φόρου εισοδήματος γιατί θα έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωσή του;

Επισημαίνεται επίσης ότι, αφενός οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 αναφέρουν μείωση του εισοδήματος και ΟΧΙ να εκλείπει η κατηγορία του εισοδήματος και αφετέρου ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις α’ έως και δ’, ήτοι όχι περιοριστικά.

Σε ότι αφορά την παράγραφο 4 του ανωτέρω εγγράφου που αναφέρει ότι «από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι για να μειωθεί η προκαταβολή φόρου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φυσικού προσώπου, απαιτείται να μην υπάρχει το στοιχείο από το οποίο προκύπτει το εισόδημα. Από τη 1013842/211/ΑΟΟ12/ΠΟΛ.1030/8.2.1999 διαταγή μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του οικείου οικονομικού έτους, προκύπτει ότι προκειμένου να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, θα πρέπει να παύσει οριστικά να υπάρχει από 1.1. του οικείου έτους το στοιχείο με βάση το οποίο προσδιορίζεται η προκαταβολή του φόρου, όπως π.χ. μεταβίβαση ακινήτου, διακοπή άσκησης επαγγέλματος.», επισημαίνεται ότι το εν λόγω εισόδημα έχει πάψει να υπάρχει από την 1.1.2013 συνεπώς σε επίπεδο φυσικού προσώπου δεν υπάρχει στοιχείο εισοδήματος το οποίο να φορολογείται στο όνομά του και βάσει αυτού να προσδιορίζεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

Με το υπ’ αριθμόν Δ12Α 1143404 ΕΞ 20.9.2013 έγγραφο το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί για μια ακόμα φορά να νομοθετήσει, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν, τις διατάξεις του απερχόμενου Κ.Φ.Ε. Λυπάμαι αλλά φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το όλο επιχείρημα της λεγόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης των νόμων 4172/2013 και 4174/2013θα αποτύχει εφόσον οι διατάξεις δεν θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη αλλά σύμφωνα με τα έσοδα που έχουν προϋπολογισθεί να εισπραχθούν.

Κλείνοντας και σε ότι αφορά την περίπτωση της επιχειρηματικής αμοιβής, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό θα βεβαιωθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε εισόδημα φυσικού προσώπου το οποίο έχει πάψει να υπάρχει από την 1.1.2013, εισόδημα το οποίο αφού δεν υπάρχει δεν θα φορολογηθεί επ’ ονόματί του για να προκύψει φόρος σε αυτό, συνεπώς το Δημόσιο θα κληθεί να επιστρέψει, σε πολλές περιπτώσεις, το συνολικό ποσό της προκαταβολής μετά την εκκαθάριση της δήλωσης του οικονομικού έτους 2014. Τώρα το πότε θα επιστρέψει τα ποσά αυτά, δυστυχώς όλοι το γνωρίζουμε.

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος επιχειρήσεων- Συγγραφέας

Πηγή Taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου