Φορολογικά

Προσοχή από 01/01/2013 οι τεκμαρτές κλάσεις ημερομισθιών μειώνονται κατά τρεις (3)

Εφιστούμε την προσοχή σας, στην μείωση των ασφαλιστικών τεκμαρτών κλάσεων (κατά 3), όσων αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, από 1/1/2013.
σύμφωνα με απόφαση του ΙΚΑ. Να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας μηνός 1/2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3575
31 Δεκεμβρίου 2012

Αριθμ. απόφ. 199
Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών για το έτος 2013.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21-6-1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Του άρθρου 25 παρ. 5 του Α.Ν. 1846/51 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.825/78 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/21-6-1978) και τις (κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής) διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της (Υ.Α. Φ11321/15456/1077/24-7-2012 – ΦΕΚ 2266/τ. Β΄/6-8-2012) του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Του άρθρου 7, παρ. 3 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/τ. Α΄/2004)
δ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37) (ΦΕΚ 34/ τ. Β΄/1937).
2) Την με Α.Π.: Α42/7/17-12-2012 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων με θέμα: «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών για το έτος 2013».
3) Τις απόψεις των μελών.
4) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα: (Με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου)
Α) Να καταταχτούν όλες οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών, κατά το έτος 2013, σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, κατώτερες κατά τρεις (3) από αυτές που είχαν καταταχθεί για το έτος 2012.
Οι αλιεργάτες, οι οποίοι επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄/2004) κατατάσσονται ως κατωτέρω:
Οι εργαζόμενοι με ειδικότητα, Καπετάνιος, Αρχηγός, Τεχνίτης, Δύτης, Ψαροκαπετάνιος, Μηχανικός, Αλιεργάτης στην 8η ασφαλιστική κλάση. Οι λοιπές ειδικότητες κατατάσσονται στην 7η ασφαλιστική κλάση.
Σχετικά διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:
α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
β) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων-Πάσχα) και το επίδομα αδείας.
γ) Η κατάταξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ΄ αυτήν περιλαμβάνονται και οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία κ.λπ.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, υπερωρίες κ.λπ.
δ) Για μισθωτούς, που τμήμα του μισθού τους είναι σταθερό ποσό και το σταθερό αυτό ποσό ανήκει σε ασφ/κή κλάση ανώτερη από την αναφερόμενη στο συνημμένο στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, για την κατηγορία τους, δεν ισχύει η κατάταξη αυτή, αλλά έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 6 του Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ε) Αν οι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθια που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σ΄ όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία κλαδική Συλλογική Σύμβαση, αναπροσαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφ/κές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί και τα ημερομίσθια.
στ) Μουσικοί α΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα) ενώ μουσικοί β΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο ημέρα.
ζ) Ως κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και προκειμένου περί χορευτικών κέντρων και δια μουσικών μηχανημάτων.
Β) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μη απαιτουμένης προηγούμενης επικύρωσης πρακτικών και εφαρμόζεται από 1.1.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου