ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Πρόστιμο για υπερωρίες

Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλωθεί υπερωρίες στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών και γίνει ξαφνικός έλεγχος από ΙΚΑ-ΣΕΠΕ (π.χ. εργαζόμενος ενώ τελειώνει κανονικά το ωράριό του στις 4 μ.μ. εντοπίζεται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες να απασχολείται στις 5 μ.μ., δηλαδή μια ώρα επιπλέον πέραν του κανονικού ωραρίου λόγω φόρτου εργασίας). Τι πρόστιμο θα πληρώσει η επιχείρηση;
Απάντηση:
Ένα ζήτημα είναι η υπερωρία και ένα άλλο ζήτημα είναι η υπερεργασία.
Η απασχόληση του εργαζόμενου που υπερβαίνει το νόμιμο ωράριο, δηλαδή τις 8 ώρες ημερησίως και τις 40 ώρες επί πενθημέρου (ή τις 48 επί εξαήμερου), εβδομαδιαίως, συνήθως στην πράξη αποκαλείται γενικώς υπερωρία. Ωστόσο, στις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες εβδομαδιαίως, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη. Αυτές οι 5 επιπλέον ώρες καλούνται υπερεργασία, αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% (Ν 3863/2010 ) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης. Σημειώνεται ότι για τους εργαζόμενους με το εξαήμερο σύστημα εργασίας, η ανωτέρω υπερεργασία ανέρχεται σε 8 ώρες εβδομαδιαίως.
Συνεπώς, η πέραν των 45 ωρών (40 + 5) στο πενθήμερο, ή των 48 ωρών (40 + 8) για τους εργαζόμενους έξι ημέρες εβδομαδιαίως, απασχόληση του μισθωτού θεωρείται υπερωριακή απασχόληση.
Το παράδειγμα που αναφέρετε στο ερώτημά σας, είναι ακριβώς η περίπτωση της υπερεργασίας (μία ώρα, μετά το οκτάωρο).

Παράδειγμα υπερεργασίαςΥπάλληλος με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 1.300,00, μέσα σε ένα μήνα πραγματοποίησε 10 ώρες υπερεργασιακής απασχόλησης. Να υπολογισθούν οι ακαθάριστες πρόσθετες αποδοχές του, λόγω της επιπλέον αυτής απασχόλησης.
Απάντηση: Ωρομίσθιο: 1.300,00 x 0,006 = 7,80 / ώρα, (ή 1.300,00 / 25 x 6 / 40 = 7,80).
7,80 / ώρα x 20% = 1,56 + 7,80 = 9,36, ήτοι: 9,36 x 10 ώρες = 93,60 ευρώ (μικτά).
(Βλ. περισσότερα παραδείγματα στον ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Έκδοση 2013, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ).

Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι η απασχόληση με υπερεργασία, δεν μπορεί να υπερβεί το νόμιμο ημερήσιο ωράριο, οπότε αυτή εξαντλείται σε μία ώρα για κάθε εργάσιμη ημέρα για τους απασχολούμενους στο πενθήμερο σύστημα (δηλαδή: 5 x 9 = 45). Οι απασχολούμενοι στο εξαήμερο σύστημα, με την υπερεργασία δεν μπορούν να υπερβούν τις 8 ώρες ημερησίως (δηλαδή: 6 x 8 = 48).
Γίνεται πλέον σαφές, ότι η υπέρβαση της παραπάνω ημερήσιας απασχόλησης (των 9, ή των 8 ωρών, αναλόγως προς το σύστημα), είναι η υπερωρία.
Περαιτέρω, ο μισθωτός που απασχολείται υπερωριακά δικαιούται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Η αμοιβή για την πέραν των 120 ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60% (Ν 3863/2010 ).
Κάθε ώρα υπερωρίας για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης χαρακτηρίζεται ως κατ εξαίρεση υπερωρία, για την οποία ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80% (Ν 3863/2010 ). Με προηγούμενες διατάξεις η κατ εξαίρεση υπερωρία, ονομαζόταν «παράνομη».
Τα ανώτατα εξαμηνιαία όρια υπερωριακής απασχόλησης, καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
Η βάση για τον υπολογισμό της προσαύξησης της υπερωρίας είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Αυτό, συνίσταται στο τμήμα του μισθού ή του ημερομισθίου, το οποίο αναλογεί σε κάθε ώρα απασχόλησης κατά τις ημέρες απασχόλησης σε υπερωριακή εργασία και όχι το ύψος των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Τέλος, για τον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων περί υπερωριακής απασχόλησης έχει θεσπιστεί η υποχρέωση τήρησης από τους εργοδότες Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών». Δεν απαιτείται θεώρηση του βιβλίου από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και πρέπει να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του. Στο βιβλίο υπερωριών καταγράφονται οι πραγματοποιούμενες υπερωρίες.
Οι υπερωρίες για να είναι νόμιμες πρέπει να αναγγέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας καταρχήν πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησής τους με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών,
πλην εξαιρετικών περιπτώσεων λόγω    ε π ε ι γ ο υ σ ώ ν  ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ώ ν  α ν α γ κ ώ ν,
οπότε επιτρέπεται η αναγγελία το αργότερο εντός της επομένης ημέρας από την έναρξή τους. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας (ΝΔ 515/1970 και Ν 3846/2010 ).
Για την επιβολή κυρώσεων, λόγω μη τήρησης του Βιβλίου Υπερωριών, ισχύουν οι εξής διατάξεις νόμων: ΄Αρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄ του ΠΔ 27/6 – 4.7.1932 (ΦΕΚ Α΄ 212) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ΝΔ 515/1970 (ΦΕΚ Α΄ 95) και άρθρο 13 του Ν 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66), ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ Β΄ 319) για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ισχύουν δηλαδή οι γενικές διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας.
Πηγή περιοδικό επιχείρηση

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου