ΑρθρογραφίαΔιάφορα

Στο δρόμο του μίνι φορολογικού

Μέσα στον κυκεώνα των φορολογικών λαθών και παραλείψεων της πολιτικής ηγεσίας, μέσα στις διαψεύσεις αυτών των έστω και λίγων φοροελαφρύνσεων στην έκθεση Θεσσαλονίκης , μέσα στην προσπάθεια να εμφανιστούν νέοι φόροι σαν φοροαπαλλαγές (βλέπε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης , που μειώνεται ενώ θα έπρεπε να καταργηθεί), βρισκόμαστε στο δρόμο ενός νέου μίνι φορολογικού.

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πριν δούμε τα θέματα που αφορούν το περιεχόμενο του μίνι φορολογικού, ας δούμε μερικά θέματα της άμεσης επικαιρότητας.

Είχαμε αναφερθεί και παλιότερα  ( Επιστροφή φόρου δύο ταχυτήτων – Ποιοι θα εισπράξουν γρηγορότερα και ποιοι θα ελεγχθούν | newmoney.gr ) στο θέμα του ελέγχου  των φορολογικών δηλώσεων που έχουν επιστροφή φόρου.

Ποιο συγκεκριμένα με την Β/7/11711/884/10.4.2014 (ΦΕΚ 906/Β’/11.4.2014), κοινή υπουργική απόφαση των Γιώργου Μαυραγάνη ,  υφυπουργού οικονομικών   και Ιωάννη Βρούτση , υπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.

«Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών ΦΠΑ ή Φόρου Εισοδήματος διενεργείται υποχρεωτικά συμψηφισμός αυτών με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον τα ποσά προς επιστροφή δεν έχουν συμψηφιστεί κατά τις διατάξεις του Ν.4174/2013, όπως ισχύει, και δεν έχουν παρακρατηθεί κατά την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.»
Μόλις προχθές την συγκεκριμένη εγκύκλιος , τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες της οποίας θα βρείτε στο προηγούμενο άρθρο, ήλθε να «συμπληρώσει», κατά κάποιο τρόπο η με Αριθμ. πρωτ.: Β/7/35889/2582/16.10.2014,  κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας, για της «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης»

Συμψηφισμός με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Με την απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.) και Φόρου Εισοδήματος (εφεξής Φ.Ε.) με οφειλές των δικαιούχων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.) και ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό.
2. Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους Ο.Κ.Α. για κάθε δικαιούχο επιστροφής Φ.Ε. ή Φ.Π.Α. με τις οφειλές τους προς αυτούς.
3. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε. με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α. καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπόμενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών
1. Για τη διενέργεια των συμψηφισμών της παρούσας και του ελέγχου της ασφαλιστικής ενημερότητας, δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (εφεξής ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών προς τους Ο.Κ.Α., στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλοι οι εργοδότες και ασφαλισμένοι με οφειλές, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής αυτών σε καθεστώς ρύθμισης.
2. Όλοι οι Ο.Κ.Α. και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (εφεξής ΚΕΑΟ) υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε ενιαία γραμμογράφηση αρχείο με τους οφειλέτες τους (φυσικά/νομικάά πρόσωπα) με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, συνολική οφειλή, καθώς και ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
3. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το ΚΕΑΟ και οι Ο.Κ.Α. αναπτύσσουν μηχανισμό σε πραγματικό χρόνο (online) ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών και, μέχρι αυτό να καταστεί δυνατό, οι Ο.Κ.Α. και το ΚΕΑΟ αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ανά δεκαπενθήμερο, επικαιροποιημένο αρχείο.
4. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Ο.Κ.Α., το προς απόδοση ποσό της επιστροφής διαμοιράζεται και αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο συνολικό ποσό των οφειλών.

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού οφειλών στους Ο.Κ.Α.

Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φ.Π.Α. και Φ.Ε. από τη Φορολογική Διοίκηση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Συμψηφίζονται τα ποσά προς επιστροφή με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), και διενεργείται παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.
2. Στη συνέχεια, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, υποβάλλονται αιτήματα συμψηφισμού στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης ως εξής:
Α) Συγκεντρωτικά, από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΔΗΛΕΔ) με ηλεκτρονικό αρχείο.
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επεξεργάζεται το αρχείο αυτό και το επιστρέφει το αργότερο, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του, με σήμανση σε κάθε εγγραφή, η οποία πληροφορεί τη Φορολογική Διοίκηση εάν διενεργείται ή όχι συμψηφισμός με οφειλές στους Ο.Κ.Α.. Εναλλακτικά η ανταλλαγή της πληροφορίας μπορεί να γίνει μέσω διασύνδεσης της ΔΗΛΕΔ και της ΗΔΙΚΑ μέσω κατάλληλου μηχανισμού διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο. Η Φορολογική Διοίκηση ολοκληρώνει τη διαδικασία επιστροφής, όπως κατά περίπτωση ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Β) Μεμονωμένα, από τις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα, με πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από υπαλλήλους τους, που έχουν πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτό.
Ο πιστοποιημένος υπάλληλος καταχωρεί στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου της επιστροφής και το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό και την παρακράτηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εν συνεχεία υποβάλλει το αίτημα.

Η εφαρμογή επεξεργάζεται το αίτημα και επιστρέφει, σε πραγματικό χρόνο (online), το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, εμφανίζοντας στην οθόνη τον Α.Φ.Μ., τον A.M.K.A. και τα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία) του δικαιούχου επιστροφής καθώς και την πληροφορία εάν διενεργείται ή όχι συμψηφισμός με οφειλές στους Ο.Κ.Α.
Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών, στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται επιπλέον το ποσό της οφειλής, o Ο.Κ.Α. στον οποίο υφίσταται η οφειλή, ο ΙΒΑΝ λογαριασμός του Ο.Κ.Α. και το παρακρατηθέν ποσό προς συμψηφισμό, ανά Ο.Κ.Α. Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη της εν λόγω εφαρμογής φέρει μοναδικό αριθμό, την «Ταυτότητα Αιτήματος Συμψηφισμού» (εφεξής ΤΑΣ), δύναται να ανακτηθεί και εκτυπώνεται, προκειμένου να επισυναφθεί στον τίτλο επιστροφής ως δικαιολογητικό εξόφλησης αυτού.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που αναφέρεται στο αίτημα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών, ειδοποιείται ο δικαιούχος της επιστροφής, προκειμένου να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ο.Κ.Α., για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εφόσον τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Εναλλακτικά, δύναται να χορηγηθεί στον δικαιούχο της επιστροφής από τον αρμόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση μη Οφειλής» ή έντυπη ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου η Φορολογική Διοίκηση να ολοκληρώσει την διαδικασία επιστροφής κατά ανωτέρω.

Απόδοση παρακρατούμενων ποσών

1. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς τους Ο.Κ.Α., η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει άμεσα τα παρακρατούμενα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικείων Ο.Κ.Α., με έκδοση προς την Τράπεζα της Ελλάδος εντολής μεταφοράς των ποσών. Στην εντολή μεταφοράς αναγράφεται, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο /επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου επιστροφής, ο τελικός δικαιούχος Ο.Κ.Α. και η Τ.Α.Σ..

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. από τα αρχεία των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων, με βάση τις εντολές μεταφοράς για τους Ο.Κ.Α., δημιουργεί και αποστέλλει ημερησίως με ηλεκτρονικό αρχείο στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, τον αριθμό εντολής μεταφοράς, την Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικό Κέντρο που την διενέργησε και την Τ.Α.Σ..

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ενημερώνει άμεσα τη Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών με τα στοιχεία της  προηγούμενης παραγράφου και απομειώνει τις οφειλές κατά τα αποδοθέντα ποσά.
Οι Διευθύνσεις Οικονομικού των Ο.Κ.Α. ενημερώνουν ανά ΑΦΜ τα πληροφοριακά τους συστήματα με τα αποδοθέντα ποσά και τη Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ για το νέο υπόλοιπο κάθε οφειλέτη.

Λοιπά θέματα που αφορούν τον συμψηφισμό 

1. Ποσά, που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αποδοθεί στους Ο.Κ.Α. και δεν οφείλονται σε αυτούς (αχρεωστήτως καταβληθέντα) επιστρέφονται στους δικαιούχους των επιστροφών από τους ίδιους.
2. Σε περίπτωση που για οποιανδήποτε αιτία ο δικαιούχος της επιστροφής είναι διαφορετικός από εκείνον που αναγράφεται στον τίτλο της επιστροφής, ο υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης καταχωρεί επιπρόσθετα σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τα στοιχεία του αναγραφόμενου στον τίτλο δικαιούχου και τη σχετική αιτία.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως αδυναμία χρήσης της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή υποστήριξης της διαδικασίας της παρούσας απόφασης), δύναται να χορηγηθεί στον δικαιούχο της επιστροφής από τον αρμόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση μη Οφειλής» ή έντυπη ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου η Φορολογική Διοίκηση να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιστροφής κατά ανωτέρω.
4. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η με αριθμό πρωτ. Β/7/11711/884/10.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 906) «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Όλα αυτά καλά και άγια. Το θέμα όμως είναι ότι για να λειτουργήσουν όλα αυτά , θα πρέπει να «μιλάνε» τα συστήματα μεταξύ τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνεται προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ΗΔΙΚΑ η οποία θα «κουμπώνει» με το taxis ώστε να ξεμπλοκάρουν επιτέλους οι επιστροφές.
Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί διότι το σύστημα αδυνατεί να διασταυρώσει τα στοιχεία και έχει μπλοκάρει η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών φόρου, προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος με οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία .
Αποτέλεσμα δεκάδες φορολογούμενοι και εταιρίες να μην μπορούν να πάρουν τις επιστροφές τους , αν και δεν χρωστούν σε ασφαλιστικό οργανισμό, μιας και οι υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών έχουν μπλοκάρει τις επιστροφές με δικαιολογητικό την καθυστέρηση ελέγχου για χρέη σε ασφαλιστικές εισφορές.
Στάση πληρωμών του δημοσίου στο βωμό του πλεονάσματος με λόγο και υπογραφή;;;

 

Μίνι φορολογικό

Φορολογικό νομοσχέδιο το περιμέναμε και ήταν μάλιστα να κατατεθεί με το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Πρέπει να πούμε ότι οι εκκρεμότητες είναι πολλές και θα πρέπει να συμπληρωθούν, να αλλάξουν  διάφορα θέματα που έχουν εντοπιστεί από την πρώτη εφαρμογή του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013 και του κώδικα φορολογικής διαδικασίας 4174/2013.

Θα περιμένουμε όμως  το  νομοσχέδιο και να δούμε αν αυτά υπάρχουν στο κείμενο.
Ας εξετάσουμε όμως τα θέματα που κυκλοφορούν σαν διαρροή, ως περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
1. Ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία
Το θέμα αυτό σέρνεται εδώ και πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να έχει παγώσει η αγορά και πολλοί από τους οφειλέτες του δημοσίου, εφορίας και ασφαλιστικών ταμείων, σταμάτησαν να εξυπηρετούν την ρύθμιση που είχαν κάνει περιμένοντας μια καλύτερη ρύθμιση.

Υπήρχε βέβαια και η φημολογία ότι όσοι είναι σε ρύθμιση δεν θα μπουν στην νέα ρύθμιση. Σύμφωνα με το σχέδιο, οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ ρυθμίζονται σε έως 100 μηνιαίες δόσεις με το ελάχιστο ποσό της δόσης να καθορίζεται στα 50 ευρώ, ενώ παρέχεται και έκπτωση στις προσαυξήσεις κατά 20%. Για οφειλές από 15.001 ευρώ και άνω προβλέπονται έως και 72 δόσεις με έκπτωση στις προσαυξήσεις ως εξής:
• 100% για εφάπαξ εξόφληση.
• 90% για εξόφληση της οφειλής σε 12 δόσεις.
• 80% για καταβολή των χρημάτων σε 24 δόσεις.
• 70% για εξόφληση της οφειλής σε 36 δόσεις.
• 60% στην περίπτωση που επιλεγούν οι 48 δόσεις.
• 50% για καταβολή των χρημάτων σε 60 δόσεις.
• 30% στην περίπτωση που φτάσουν τις 72 οι δόσεις.

Το ετήσιο επιτόκιο από 8,76% μειώνεται στα επίπεδα του 4,6% – 4,8%. Ειδικό καθεστώς θα ισχύει για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις ρυθμίσεις και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθούν κίνητρα στους οφειλέτες, όπως περαιτέρω μείωση του επιτοκίου ή νέα μείωση των προσαυξήσεων.

( Λεπτομέρειες για  τις σκέψεις του υπουργείου έχουμε δημοσίευση και  : Περιμένοντας το τρένο με τις δόσεις και άλλες διατάξεις | newmoney.gr )

2. Νέο σύστημα εφαρμογής του «πόθεν έσχες» στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Με τη νέα ρύθμιση θα αποσυνδέεται το τεκμήριο απόκτησης ενός ακινήτου από την αντικειμενική αξία, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ υψηλότερη από την εμπορική αξία του ακινήτου. Ουσιαστικά το τεκμήριο και το «πόθεν έσχες» δεν θα εφαρμόζεται στην αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως ισχύει σήμερα, αλλά στην πραγματική τιμή πώλησης του ακινήτου.
Με τα ισχύοντα σήμερα μπορεί κάποιος να δώσει 30.000 ευρώ για την αγορά ενός ακινήτου με αντικειμενική αξία 70.000 , ο αγοραστής έχει τεκμήριο , που πρέπει να καλύψει, 70.000 ευρώ , ενώ ο πωλητής θα πρέπει να παρουσιάσει σαν έσοδο μόνο τα 30.000 ευρώ που έλαβε ως αντίτιμο.

Πάνω στην αντικειμενική αξία πληρώνονται και όλα τα έξοδα μεταβίβασης και όλοι οι φόροι. Αποτέλεσμα να επιτείνεται το πρόβλημα στην κτηματαγορά μιας κανείς δεν μπορεί να καλύψει τεκμήριο που στην ουσία δεν υπάρχει γιατί η εμπορική αξία του ακινήτου είναι πολύ μικρότερη από την αντικειμενική αξία.

Ουσιαστικά το θέμα θα λυθεί με την μείωση των αντικειμενικών αξιών αλλά και την αλλαγή της εμπορικότητας των δρόμων. Οι σημερινές τιμές έχουν σχεδιαστεί το 2007 σε μια άλλη Ελλάδα, από πλευράς κτηματαγοράς και όχι μόνο.
Βέβαια η πολιτική ηγεσία δεν προχωράει σε αυτή την κίνηση γιατί γνωρίζει καλά ότι αν μειωθούν οι τιμές ζώνης και οι αντικειμενικές αξίες, δεν θα μπορέσει να εισπράξει τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Η δεύτερη πηγή αντίδρασής στην μείωση είναι οι τράπεζες. Αν μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες , θα μειωθεί και η αξία του χαρτοφυλακίου τους  σε αξία ακινήτων που έχουν εγγράψει υποθήκες. Προτιμούν λοιπόν να έχουν ένα πλασματικά μεγάλο χαρτοφυλάκιο , παρά να εγγράψουν ζημίες.

3. Αγρότες και φορολόγηση διαφοράς αντικειμενικών δαπανών:
Για το θέμα έχουμε αναφερθεί ξανά σε παλιότερο άρθρο μας , που αναλύαμε την φορολόγηση της διαφοράς του εισοδήματος και των αντικειμενικών δαπανών. (Αντιμετώπιση διαφοράς αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης ανάλογα με το εισόδημα | newmoney.gr )
Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα και με την γραμματική ερμηνεία του νόμου και οι αγρότες, που θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα του 2014 με τεκμήρια , παρ όλο που με βάση τον το άρθρο 29 παράγραφο 3, «3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).», θα φορολογηθούν με 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% από εκεί και πάνω.
Αν προσέξουμε  την διάταξη  αναφέρει ότι «β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.»

Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 αναφέρει ότι:
1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
< 50.000 26%
> 50.000 33%

Άρα δεν υπάρχει ο ειδικός συντελεστής του 13% , στον υπολογισμό του φόρου με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.
Με την διάταξη που θα μπει  αποφεύγεται η  φορολόγηση των αγροτών με συντελεστή 26% αντί για 13% το 2015, αν τα εισοδήματα που θα δηλώσουν είναι χαμηλότερα από τα τεκμαρτά. Με τη διόρθωση της διάταξης, οι αγρότες που πιάνονται στην τσιμπίδα των τεκμηρίων θα φορολογούνται με τον συντελεστή 13%, ο οποίος ισχύει και για το δηλωθέν εισόδημά τους.

 4. Τέλος επιτηδεύματος.
Σύμφωνα με την εξαγγελία από το 2015 απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος τα άτομα με αναπηρία άνω του 80%.
Αν όμως διαβάσει κάποιος τον ισχύοντα νόμο θα δει ότι με βάση το άρθρο 31 του νόμο 3986/2011, όπως ισχύει σήμερα , οι φορολογούμενοι αυτοί ήταν απαλλασσόμενοι για το 2013, οικονομικό 2014 και ουσιαστικά επεκτείνεται η απαλλαγή τους.

Πιο συγκεκριμένα:
«Άρθρο 31. Επιβολή τέλους επιτηδεύματος
1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:
α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.
β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.
γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.
δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.
Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.
Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).
2. Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας.
3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.
4. Για την εν γένει διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του τέλους επιτηδεύματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα, αντίστοιχα, κατά την 1.1.2011 και μετά.
7. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ και για τις δύο κατηγορίες επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών της παραγράφου 1. Για το ανωτέρω έτος, το τέλος επιτηδεύματος συμβεβαιώνεται και καταβάλλεται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Με την κανονιστική απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζεται και η ειδικότερη διαδικασία για τη διαπίστωση των εξαιρέσεων της παραγράφου 3 από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για το οικονομικό έτος 2011, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
8. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και για το οικονομικό έτος 2012 και επόμενα, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία για την επιβολή και βεβαίωση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ για τα ανωτέρω έτη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
9. Το τέλος επιτηδεύματος του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.»
5. Φορολογική διαιτησία. Προβλέπεται αύξηση του χρονικού περιθωρίου εντός του οποίου θα πρέπει να διευθετηθεί μια φορολογική διαφορά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών από τις 60 στις 90 ημέρες.
Εδώ έχουμε να πούμε πολλά. Το σχέδιο νόμου θα έλθει να δώσει παράταση ουσιαστικά στην αναγκαστική διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής , δηλαδή του ελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης από την ίδια την διοίκηση.
Θεωρητικά στόχος της θέσπισης αυτής της διαδικασίας είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, καθόσον η διαφορά είτε επιλύεται σε διοικητικό επίπεδο, είτε ο φορολογούμενος πείθεται για την ορθότητα της απόφασής ή  στην ουσία  για την έλλειψη της πιθανότητας να ευδοκιμήσει αυτή μέσω των  ενδίκων μέσων.

Ουσιαστικά είναι ένα μέσο δευτεροβάθμιου ελέγχου της υπόθεσης από την ίδια τη Διοίκηση  « υποχρεωτικό προστάδιο της διοικητικής δίκης», η μη τήρηση του οποίου, επιφέρει, απώλεια του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

Στην πράξη όμως η ίδια η διοίκηση έρχεται να ελέγξει αν οι πράξεις της ίδιας της διοίκησης ήταν σωστές!!!
Γι αυτό και κάποιοι, πολύ επιτυχημένα μιλούν για αδιαφανή και όχι για ενδικοφανή προσφυγή. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει δηλαδή. Το αποτέλεσμα μάλλον  προφανές. Ο φορολογούμενος φεύγει με άδεια χέρια .
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), σύμφωνα µε τα μέχρι σήμερα στοιχεία, επιλύει ελάχιστες διαφορές στο στάδιο αυτό της ενδικοφανούς προσφυγής. Το μεγαλύτερο μέρος των διαφορών, εν τοις πράγµασι, οδηγείται για επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων µε την άσκηση προσφυγής από τον υπόχρεο.

Μάλιστα  περίπου 2.500 υποθέσεις απορρίφθηκαν χωρίς καν να εξεταστούν, μιας και παρήλθε η προθεσμία των 60 ημερών που ορίζει ο νόμος ως αυστηρό πλαίσιο εξέτασης κάθε προσφυγής – σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών – και θεωρείται ότι απορρίφθηκαν.

 Ελάχιστοι φορολογούμενοι είναι αυτοί που κατάφεραν τελικά να εξεταστούν τα αιτήματα τους,  για την ακύρωση των αποφάσεων του φοροελεγκτικού μηχανισμού, που επέβαλλαν άδικους  φόρους,  υπερβολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία ,που έδωσε η ίδια η υπηρεσία και ελπίζουμε να μην είναι «Greeκ statistics»,  επί συνόλου 7.247 ενδικοφανών προσφυγών, που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, έγιναν δεκτές εν όλω ή εν μέρει μόλις 846, δηλαδή ποσοστό 11,67%.
Από τις υπόλοιπες 6.401 προσφυγές, που αντιστοιχεί στο 88,33% των ενδικοφανών που κατατέθηκαν, απορρίφτηκαν ή δεν έχουν ακόμη εξεταστεί.
Θεωρούμε ότι το μέτρο δεν θα έχει καμία θετική επίπτωση για τους φορολογούμενους . Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο χρόνος αλλά και η διαδικασία.
6. Παράταση για την διόρθωση του εντύπου  Ε9.
Το χρονικό περιθώριο που έχουν οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε υποβολή διορθωτικής δήλωσης Ε9 εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου. Η σχετική εφαρμογή για τις διορθώσεις όμως δεν έχει ακόμα ανοίξει και δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί πριν από τις αρχές Νοεμβρίου. Θα δοθεί παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Δηλαδή για μία ακόμη φορά ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει την ολιγωρία του κράτους. Η παράταση του ανοίγματος της εφαρμογής έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους φορολογούμενους.
Έχουν κληθεί να πληρώσουν δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με λανθασμένα στοιχεία που δεν μπορούν να διορθώσουν ώστε να γίνει νέα εκκαθάριση.
Ήδη έχουμε το πρόβλημα με φορολογούμενους που πλήρωσαν όλο το ποσό , ενώ ήταν απαλλασσόμενοι και τώρα το κράτος πρέπει να τους επιστρέψει τα χρήματα ή να τα συμψηφίσουν με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2015 (ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλλι).

Το ίδιο συμβεί και με αυτούς που, λόγω της καθυστέρησης να ανοίξει το σύστημα, θα πληρώσουν και την τρίτη δόση και μετά θα μπορέσουν να διορθώσουν το Ε9 , ώστε να μειωθεί ο φόρος τους , που μπορεί να είναι και μεγαλύτερος από αυτό το ποσό που έχουν πληρώσει μέχρι τότε.

Αλλά περιμέναμε , θα έλθουν όμως;

Αναφέραμε και στην αρχή ότι πρέπει να έλθει ένα νομοσχέδιο στην βουλή με αλλαγές στους δύο νέους νόμους του ισχύουν από 1.1.2014 , τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος (4172/2013) και τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας (4174/2013).

Δεν φιλοδοξούμε οι αλλαγές αυτές να τους κάνουν ποιο δίκαιους αλλά να τους κάνουν πιο λειτουργικούς , διότι σήμερα υπάρχουν δεκάδες θέματα που εμποδίζουν την λειτουργία των νόμων. Μέσα σε μικρό  χρονικό διάστημα είχαμε  την ψήφιση 11 φορολογικών νομοσχεδίων, 350 αποφάσεων και εγκυκλίων , δηλαδή ύλη πάνω από 7.000 σελίδες. Όμως το ποια είναι η φορολόγηση στην Ελλάδα , μας είναι ακόμα σχεδόν άγνωστο!!!!

Για να μην μιλήσουμε για την κατεύθυνση αλλά  για την σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, γιατί απλό, δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα ακούμε από την μεταπολίτευση και μετά από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα .

Επιμέλεια:

Απόστολος Αλωνιάτης

Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Πηγή : www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου