Απόψεις/ΘέσειςΑσφαλιστικά / Εργατικά

Στον απόηχο του ασφαλιστικού: Σκέψεις και προβληματισμοί

Το ασφαλιστικό – φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε και είναι ήδη νόμος του κράτους (ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 85, 12/5/2016, Νόμος 4387). Τίθεται άμεσα σε εφαρμογή όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι (συντελεστές φορολογίας κτλ) από 1/1/2016. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα τεθούν σε εφαρμογή από 1/1/2017 βασιζόμενες στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα , που θα παρουσιάσουν οι επιχειρήσεις.

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (άρθρο 21, Παρ. 1).

Στο άρθρο 22 αναφέρεται:

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών με τις επιφυλάξεις των διατάξεων του άρθρου 23 του ΚΦΕ οι οποίες:

Α. Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές.

Β. Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία τους δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Γ. Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Στο άρθρο 23 προσδιορίζονται συγκεκριμένα οι επιχειρηματικές δαπάνες που δεν εκπίπτουν. Θα πρέπει να σταθούμε στην περίπτωση γ’ που αναφέρει το εξής:

γ. οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Από τον συνδυασμό αυτών των άρθρων προκύπτει ότι για να εκπέσει μια δαπάνη άρα και οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά να έχει εγγραφεί στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών και για τις ασφαλιστικές εισφορές να έχουν καταβληθεί (Άρθρο 23, Παρ.3)

Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στα παραδείγματα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας στην κόντρα του με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας μιλάει για πραγματικό εισόδημα 15.234€ και για φορολογητέο 12.000€.

Στις 31/12/2016 ή 31/12/2017 το φορολογητέο εισόδημα θα προκύπτει μετά την έκπτωση όλων των δαπανών, άρα και των ασφαλιστικών εισφορών.

Όταν όμως οι επιχειρηματίες αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές στην επόμενη χρήση θα έχουν λιγότερες δαπάνες κατά το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, άρα και μεγαλύτερη φορολογία εισοδήματος, με αποτέλεσμα εκτός από τις προσαυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, να έχουν και μεγαλύτερη ασφαλιστική εισφορά το επόμενο έτος. Φαύλος κύκλος δηλαδή!

Αλλά εκτός των ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχουν και άλλες δαπάνες που επηρεάζουν το φορολογητέο εισόδημα. Μια τέτοια κατηγορία είναι και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Είναι γνωστό σε όλους μας πως οι επισφαλείς απαιτήσεις μπορούν να αποτελέσουν δαπάνη, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη πρόβλεψη. Την καθορίζουν ποσό, χρόνος και νομικές ενέργειες.

Το άρθρο 26 αναφέρει τα εξής :

Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:
α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,
β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό %)
> 12 50
> 18 75
> 24 100

Αλλά ας δούμε την επίδραση που έχουν αυτές οι προβλέψεις στο δικό μας επάγγελμα ως λογιστές – φοροτέχνες.

Είναι κοινό μυστικό τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα που μας απασχολεί όλους, δηλαδή η μη πληρωμή των αμοιβών μας.

Ο λογιστής έχει την υποχρέωση να εκδίδει απόδειξη για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, είτε έχει είτε δεν έχει σύμβαση με τον κάθε πελάτη του.

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι λόγω της κρίσης πολλές μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και αν κάποιες πληρώνουν μέρος των υποχρεώσεών τους, ο λογιστής βρίσκεται πάντα στην τελευταία θέση της λίστας.

Ο λογιστής όμως έχει εκδώσει την απόδειξη όπως τον υποχρεώνει ο νόμος. Άλλωστε υπογράφει την φορολογική δήλωση, τα οικονομικά στοιχεία, τον ισολογισμό, όπου εκτός των άλλων ευθυνών είναι και φορολογικά ελέγξιμος αν έχει εκδώσει ή όχι ΑΠΥ.

Θεωρώ λοιπόν ότι με τα νέα δεδομένα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της μη πληρωμής της ΑΠΥ του λογιστή για τον ίδιο.

Έστω ότι εκδίδεται απόδειξη 100€ πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 123€.

Για καθαρά κέρδη έως 20.000€ ο λογιστής θα πληρώσει:

Ασφαλιστικές Εισφορές :  26,95 %

Φόρο Εισοδήματος  : 22,00 %

Εισφορά Αλληλεγγύης  :  2,2 %

Προκαταβολή φόρου  :  22,00 %

Σύνολο  : 73,15 %

ΦΠΑ   : 23,00 %

Σύνολο  :   96,15 %

Για κάθε 100€ καθαρής αξίας λοιπόν που δεν εισπράττεται σχεδόν το ισόποσο θα είναι το ποσό που ο λογιστής θα πρέπει να αποδώσει ως φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο ελληνικό δημόσιο.

Όχι μόνο ο λογιστής θα χάσει την αμοιβή του, αλλά και θα βάλει από την τσέπη του το ποσό της αμοιβής του.

Εάν τα κέρδη δε ξεπερνούν τις 20.000 τότε το ποσό που κοστίζει η ανείσπρακτη αμοιβή πολλαπλασιάζεται.

Ο υπουργός βέβαια όπως αναμενόταν δεν έδωσε καμία απάντηση μέσα στο νομοσχέδιο σε ερώτημα που του είχαμε θέσει για το τι θα γίνει με τις ανείσπρακτες οφειλές.

Οι συνάδελφοι λοιπόν, θα πρέπει να ξαναδούν τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν τις συνεργασίες τους. Θα πρέπει να κάνουν γνωστό το θέμα στους πελάτες τους και να απαιτούν την άμεση πληρωμή τους.

Είναι κατανοητό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν λόγω της κρίσης προβλήματα. Αλλά και τα λογιστικά γραφεία μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι.

Καλή δύναμη σε όλους…

Παναγιώτης Παντελής
Φοροτεχνικός
WWW.E-FOROLOGIA.GR

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου