Φορολογικά

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 και μετά (χρηστικοί πίνακες και παραδείγματα)

Στον παρακάτω χρηστικό και πολύ κατατοπιστικό οδηγό της επιστημονική ομάδας του TaxHeaven, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να αποκρυσταλλωθεί άποψη σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4174/2013. Το νέο καθεστώς που θα εφαρμοστεί από 1.1.2014 και μετά χρήζει πολλών διευκρινίσεων και δυστυχώς δεν έχουν κοινοποιηθεί έως σήμερα οι απαραίτητες οδηγίες από το Υπ. Οικ. Για μια ακόμη φορά οι λογιστές-φοροτεχνικοί αλλά και γενικότερα οι επιχειρηματίες καθώς και οι πολίτες, βρίσκονται μετέωροι και θα ενημερωθούν από την ηγεσία του Υπ. Οικ. για το τι ακριβώς ισχύει κατόπιν εορτής.

Ι. Πρόλογος
Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. εμπεριέχονται -εκτός των άλλων- και αρκετές τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), που επηρεάζουν άμεσα τα θέματα επιβολής προστίμων από την 1.1.2014. Στην παρούσα ανάλυση θα ασχοληθούμε τόσο με τα πρόστιμα που αφορούν σε περιόδους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013, -για δηλώσεις που υποβάλλονται ή για πράξεις που καταλογίζονται μετά την 1.1.2014-, όσο και με τα πρόστιμα που αφορούν σε περιόδους από 1.1.2014. Στην ανάλυσή μας δεν έχουμε συμπεριλάβει πρόστιμα και κυρώσεις που αφορούν σε πλαστά και εικονικά στοιχεία.
Αφορμή για την προσπάθειά μας να αποκρυπτογραφήσουμε το ομολογουμένως “ομιχλώδες” τοπίο σχετικά με το νέο καθεστώς επιβολής προστίμων, στάθηκε αφενός μεν, η κωλυσιεργία του Υπ. Οικ. να κοινοποιήσει εγκαίρως ερμηνευτικές εγκυκλίους για ένα τόσο σημαντικό θέμα, αφετέρου δε, η μέριμνά μας να βρισκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων στις δύσκολες στιγμές που μας επιφυλάσσει και η νέα χρονιά που ξεκινά.
Είναι γεγονός ότι, η παρούσα ερμηνευτική προσέγγιση στηρίχθηκε στην προσεκτική και συνδυαστική μελέτη των κείμενων διατάξεων, όσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί -από την ομάδα των επιστημόνων που πλαισιώνουν τον κόμβο του TaxHeaven- στο δύσκολο αυτό νομοθέτημα που πρόσφατα τροποποιήθηκε.
Παρόλα αυτά, λόγω των πολλών προβληματισμών που γεννήθηκαν αλλά και των ερμηνευτικών προβλημάτων που ανέκυψαν σε αρκετές περιπτώσεις σχετικά με τον ν. 4174/2013, ελλοχεύει ο κίνδυνος να διέλαθε της προσοχής μας κάτι ή να έχουμε ερμηνεύσει λανθασμένα κάποια διάταξη. Για το λόγο αυτό θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων και ευελπιστούμε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από το Υπ. Οικ. λίαν συντόμως σχετικά με το φλέγον ζήτημα των προστίμων, προσαυξήσεων, κ.λπ. του νέου νόμου.
Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι θεωρούμε τουλάχιστον κωμικοτραγικό το γεγονός ότι από αύριο εφαρμόζονται νέες διατάξεις που αφορούν σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και οι πολίτες δεν γνωρίζουν επακριβώς τι τους περιμένει.
ΙΙ. Πρόστιμα μετά την 1.1.2014, για φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν περιόδους από 1.1.2014
Όλα εν γένει τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. αφορούν στους παρακάτω φόρους και δηλώσεις αντίστοιχα, ανεξαρτήτως εάν κάποιοι έχουν καταργηθεί (βλ.άρθρο 2 και παράρτημα ν.4174/2013).
Φόρο εισοδήματος.
Φόρο προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (σημ. από 1.1.2015).
Φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1521/1950),
Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και περιουσιολόγιο ακινήτων (βλ. άρθρα 23 και 23Α’ του ν. 3427/2005),
Ειδικό φόρο επί των ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002),
Τέλος επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων (βλ. άρθρο 31 του ν. 3986/2011),
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (βλ. άρθρο 29 του ν. 3986/2011),
Φόρο πολυτελούς διαβίωσης (βλ. άρθρο 44 του ν. 4111/2013),
Φόρο πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (βλ. ν. 27/1975),
Εισφορά εισαγόμενου συναλλάγματος (βλ. άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4141/2013),
Φόρο επί των μερισμάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013),
Εισιτηρίων καζίνο (βλ. άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε 7 του ν. 4093/2012),
Ειδικό φόρο πολυτελείας χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγομένων ειδών (βλ. άρθρο 17 του ν. 3833/2010),
Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν. 4002/2011),
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας (βλ. άρθρο 33 του ν. 3775/2009),
Τέλη διενέργειας παιγνίων με παιγνιόχαρτα (βλ. άρθρα 8 του ν. 2515/1997, 8 παρ. 1 του ν. 2954/2001 και 10 παρ. 2 του ν. 3037/2002),
Φόρο ασφαλίστρων (βλ. άρθρο 29 του ν. 3492/2006),
Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρου καπνιζόντων (βλ. άρθρο 45 του ν. 3986/2011),
Ειδικό φόρο στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (βλ. άρθρο πρώτο παρ. 12 του ν. 3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013), Ειδικό Φόρο ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (βλ. άρθρο 2 του ν. 3790/2009),
Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (βλ. άρθρα 17-31 του ν.1676/1986),
Εισφορά δακοκτονίας (βλ. άρθρο 102 του ν. 1402/1983),
Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (βλ. άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010),
Τέλη Χαρτοσήμου (βλ. π.δ. 28ης Ιουλίου 1931),
Ειδικό Φόρο για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης (βλ. άρθρο 60 του ν. 1731/1987),
Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (βλ. άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010),
Φόρο Αυτομάτου Υπερτιμήματος (βλ. άρθρο 16 του ν. 1882/1990),
Φόρο Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (βλ. άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005),
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997),
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του ν. 3634/2008),
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (βλ. άρθρο 53 του ν. 4021/2011),
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (βλ. άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013),
Εισφορές Φυσικών Προσώπων (βλ. άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010),
Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (βλ. άρθρο 3 του ν. 3790/2009),
Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (βλ. άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010),
Αυτοτελή Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (βλ. άρθρο 8 του ν. 2579/1998),
Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (βλ. άρθρο 9, παρ. 4 του ν. 3296/2004),
Αυτοτελή Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (βλ. άρθρο 3 του ν. 2954/2001),
Αυτοτελή Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (βλ. άρθρο 10 του ν. 3513/2006),
Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (βλ. άρθρα 1 έως 16 του ν. 1676/1986).
ΙΙΙ. Διατάξεις του Κ.Φ.Δ. (νόμου 4174/2013) που εμπλέκονται κωδικοποιημένες σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές

Δείτε ολόκληρο το άρθρο στο  www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου