Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Τεχνικές οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Πινάκων προσωπικού για τις τροποποιήσεις ωραρίων

Μια νέα υποχρέωση για επαγγελματίες και επιχειρήσεις καθιερώνεται με νόμο που ψηφίστηκε στις 27/11/2014 , από τη Βουλή των Ελλήνων και αφορά στην απασχόληση των εργαζομένων.

Με την νέα αυτή διάταξη καθιερώνεται η άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση του συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” από τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό (ανεξάρτητα αριθμού ) , στη περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο ωράριο των εργαζομένων και πριν από τη πραγματοποίηση της.

Το μέτρο αυτό ίσχυε με την καθιέρωση του Βιβλίου “Τροποποίησης ωραρίου &υπερωριών του Ν.4144/2013″ από πέρυσι.Το Βιβλίο αυτό μπορούσε να τηρηθεί χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά από την επιχείρηση και φυσικά υπήρχε η τεχνική και πραγματική δυνατότητα της άμεσης και απλής ενημέρωσης του από την επιχείρηση και τους επαγγελματίες.

Η καθιέρωση τώρα της άμεσης ηλεκτρονικής ενημέρωσης και ουσιαστικά της κατάργησης του Βιβλίου με τη νέα διάταξη , δημιουργεί μια επιπλέον υποχρέωση στις επιχειρήσεις που καλούνται να εισέρχονται στο σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” και να υποβάλλουν Πίνακες προσωπικού για οποιαδήποτε αλλαγή αφορά τροποποίηση ωραρίου ή  οργάνωσης του χρόνου εργασίας , άμεσα και την ίδια ημέρα της αλλαγής.
Πρακτικά δηλαδή θα πρέπει οι επιχειρηματίες να γνωρίζουν τη λειτουργία του συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” ή να διαθέτουν εκπαιδευμένο υπάλληλο για τη διαδικασία αυτή ή να καλούν οποιαδήποτε στιγμή τον Λογιστή τους , να προβαίνει στην υποβολή των Πινάκων προσωπικού για τις αλλαγές.

aitiologiki-tropologias

Όπως διαβάζετε παραπάνω στην αιτιολόγηση της διάταξης , το Υπουργείο εργασίας καθιερώνει τη διαδικασία για τον “δραστικό έλεγχο της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας” , αναγνωρίζοντας την ανικανότητα του για ουσιαστικό έλεγχο αυτής , επιβάλλοντας ένα νέο ηλεκτρονικά γραφειοκρατικό μέτρο επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες.
Απλά το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι  , αφού για το τελικό έλεγχο απαιτούνται Άνθρωποι , δηλαδή ελεγκτικός μηχανισμός και αυτός είναι ανύπαρκτος σχεδόν… Πως θα εφαρμοστεί το μέτρο ?
Απλά πάλι απατώντας ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , όπου “κληρώσει” να υπάρξει έλεγχος…

Το μέτρο αυτό όπως και μια σειρά άλλων που ενισχύουν την νέα μορφή γραφειοκρατίας ‚την Ηλεκτρονική, επιβάλλεται προς οικονομική εξουθένωση των μικρών επιχειρήσεων (λειτουργικό κόστος) , με αντίληψη εισπρακτικής λογικής (πρόστιμα) και θα λέγαμε και καθιέρωση και νέων “συναλλαγών” μεταξύ εμπλεκομένων (ελεγκτικού μηχανισμού — επιχειρήσεων).

Να σημειώσουμε εδώ ‚ότι το Βιβλίο του Ν.4144/2013 παραμένει , μάλλον μόνο για την εγγραφή των υπερωριών που θα πρέπει να εγγράφονται σε αυτό χειρόγραφα.

Ας δούμε και ένα κατάλογο από τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται…

Α. Για τις περιπτώσεις διαπίστωσης αδήλωτης εργασίας (μη αναγραφή εργαζόμενου στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού)

 Επιβάλλεται πρόστιμο από τον επιθεωρητή εργασίας, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, ίσο με τον κατώτατο νομοθετικά καθοριζόμενο μισθό, μη προσαυξημένο με επίδομα τριετιών, επί 18 μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο υπάλληλο και πρόστιμο ίσο με το κατώτατο νομοθετικά καθοριζόμενο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο με επίδομα τριετιών, επί 403 ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργατοτεχνίτη. Για τον υπολογισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του αδήλωτου εργαζόμενου, ως εξής:

 

  Μισθός Επί μήνες εργασίας Επιβαλλόμενο πρόστιμο
Για αδήλωτο υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών 586,08 € 18 10.549,44 €
Για αδήλωτο υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών 510,95 € 18 9.197,10 €
  Ημερομίσθιο Επί ημέρες εργασίας Επιβαλλόμενο πρόστιμο
Για αδήλωτο εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών 26,18 € 403 10.550,54 €
Για αδήλωτο εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών 22,83 € 403 9.200,49 €

Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη για τη συγκεκριμένη παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, ανάλογα με τον χώρο τέλεσης της παράβασης.

Β. Για τις περιπτώσεις παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, όπως:

α. Μη επίδειξης ειδικού βιβλίου υπερωριών

β. Μη επίδειξης βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού οικοδομοτεχνικών έργων

γ. Μη επίδειξης εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας, όπου αυτά τηρούνται

δ. Μη επίδειξης εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται…

επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση / εργοδότη, από 300,00 € έως 5.000,00 €.

Η κατηγοριοποίηση έχει ως εξής:

α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10, πρόστιμο: Τριακόσια ευρώ(300,00 ).

β) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50, πρόστιμο: Χίλια ευρώ (1.000,00 €).

γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150, πρόστιμο: Δύο χιλιάδες ευρώ(2.000,00 €).

δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250, πρόστιμο: Τρεις χιλιάδες ευρώ(3.000,00 €).

ε) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω, πρόστιμο: Πέντε χιλιάδες ευρώ(5.000,00 €).

 Για την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες με παραρτήματα, υποκαταστήματα ή χωριστές εγκαταστάσεις, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στον τόπο διενέργειας του ελέγχου.

Το Δελτίο Ελέγχου συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα στον εργοδότη και η Πράξη Επιβολής Προστίμου κοινοποιείται το αργότερο σε 5 ημέρες από το Δελτίο Ελέγχου. Το πρόστιμο καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ και εισπράττεται εντός 10 ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής, παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 30% επί του επιβληθέντος προστίμου, με την υποχρέωση να ενημερώσει ο εργοδότης την αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, εντός 60 ημερών από την επίδοσή της.

Εν κατακλείδι η Πολιτεία , συνεχίζει να “πολεμά” με συνεχόμενες “επιθέσεις” , τη μικρομεσαία ιδιωτική επιχείρηση  , με εμφανή πια σκοπό , την εξαφάνιση της…

Δείτε τις τεχνικές οδηγίες .pdf

Πηγή : www.foroline.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου