ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Τελικά πότε θα μάθουμε τι θα κάνουμε από 1.1.2014; – Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας

Καλό μήνα και είθε τον τελευταίο μήνα του χρόνου να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει από 1.1.2014 στο φορολογικό τοπίο της χώρας μας.
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
Διαβάζοντας τον Κώδικα φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), δηλαδή την παράγραφο Ε1 του ν.3093/2012 , διαπιστώνουμε ότι ορισμένα από τα άρθρα του έχουν ημερομηνία λήξης.
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 4 (Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων), διαβάζουμε :
«23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν.1809/1988 (Α’ 222). Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014
Δηλαδή από 1.1.2014 οι προαναφερόμενοι δεν θα έχουν το σχετικό πρόσθετο βιβλίο που καταγράφονται οι σχετικές πληροφορίες
Επίσης στο άρθρο 9 (Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων), διαβάζουμε:
«1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 1809/1988 (Α’ 222), επί μηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας με θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, σιδηρόδρομους και αεροπλάνα, όταν εκτελούν συγκοινωνίες, καθώς και για τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014
 Τέλος στο άρθρο 11 (Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής), διαβάζουμε:
«β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί, με απόφασή του, να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Το όριο της περίπτωσης α’ ισχύει και σε κάθε περίπτωση μη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση μη φορολογικές διατάξεις, εξαιρουμένων των χρεών προς τα Επιμελητήρια.
Ομοίως, κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί να θεωρούνται βιβλία και περιορισμένος αριθμός στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που οφείλουν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη μη φορολογικά και έχουν κώλυμα θεώρησης από άλλες μη φορολογικές διατάξεις. Κάθε σχετική περίπτωση θα αναγγέλλεται εγγράφως στα αρμόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτά, πρόσωπα. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014
Τι λοιπόν θα αντικαταστήσει όλα αυτές τις παραγράφους από 1.1.2014.
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο:
«Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές.
2. Όπου από τις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ.99/1977, Α’ 34) και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84), μετά την ισχύ του παρόντος νόμου νοούνται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12.
3. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή σε βιβλία δεύτερης κατηγορίας νοούνται τα απλογραφικά βιβλία των παραγράφων 16 έως και 22 του άρθρου 4 και όπου γίνεται παραπομπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας νοούνται τα διπλογραφικά βιβλία των παραγράφων 7 έως και 15 του άρθρου
4. Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, της Επιτροπής Λογιστικών Αμφισβητήσεων και της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων εξακολουθούν να ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και τα θέματα που ρυθμίζονται αντίστοιχα από αυτές, εφόσον με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υφίστανται οι σχετικές υποχρεώσεις.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2014. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνεται Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να επεξεργασθεί και να υποβάλει μέχρι 30.6.2013 τις προτάσεις της για περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπομένων από τον παρόντα Κώδικα διατάξεων και αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία.»
Φτάνουμε στο τέλος του χρόνου και ακόμη δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτής της επιτροπής , ούτε καμία νομοθετική κίνηση για την αντικατάσταση του ΚΦΑΣ και για να δοθούν οδηγίες στις επιχειρήσεις για το πώς θα κάνουν την διακίνηση των εμπορευμάτων και των προϊόντων τους και πως θα τιμολογούν ιδιώτες και επιτηδευματίες.
Τελικά ποιοι αγρότες έχουν βιβλία;
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την καθυστέρηση στην νομοθέτηση του νέου ΚΦΑΣ , είναι αυτό με τους αγρότες.
Όπως είναι γνωστό από 1.1.2014 καταργείται η φορολόγηση των αγροτών με τον αντικειμενικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος, δηλαδή με τον πίνακα αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων.
Από το 2014 όλες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα φορολογούνται ως επιτηδευματίες ή επιχειρήσεις , με συντελεστή 13%.
Δηλαδή όλοι οι αγρότες  θεωρούνται επιχειρηματίες και είναι υποχρεωμένοι να έχουν βιβλία. Όλοι οι αγρότες; Αυτό θα το καθορίσει ο νέος ΚΦΑΣ, μας απαντούν στελέχη του υπουργείου, αλλά δεν δεσμεύονται για τον χρόνο που θα γίνει αυτό.
Όμως τα προβλήματα που υπάρχουν για την μετάβαση από το ειδικός καθεστώς των αγροτών στο νέο τρόπο φορολόγησης, είναι πολλά και δεν αφορούν μόνο το υπουργείο οικονομικών, αλλά και μια σειρά άλλα υπουργεία και υπηρεσιακές νοοτροπίες που υπάρχουν σήμερα.
Ας δούμε μερικά από αυτά:
Α) Δημόσιος υπάλληλος έχει κληρονομήσει από τους γονείς του έναν ελαιώνα. Ως δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να είναι και επιχειρηματίας. Θα έχει βιβλία για το λάδι που παράγει ή θα απαλλαγεί; Θα απαλλαγεί από την τήρηση βιβλίων ακόμη και στην περίπτωση που το προϊόν της καλλιέργειας του δίνει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ εισόδημα;
Β) Συνταξιούχος γεωργός, του ΟΓΑ, συνεχίζει και καλλιεργεί τα αγροκτήματα του και έχει και αγροτικό εισόδημα. Θα έχει βιβλία; Θα του κοπεί η σύνταξη του ΟΓΑ; (μην ρίχνετε ιδέες..!!!).
Γ) Το ίδιο ερώτημα υπάρχει και για συνταξιούχους άλλων ταμείων.
Πέρα από αυτά τα προβλήματα ερωτηματικό αποτελεί ποιες θα είναι οι διαδικασίες για την μεταβολή αυτή και πότε θα προλάβουν να γίνουν.
Μας έχει καταγγελθεί ότι υπάρχουν παραγωγές που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την στιγμή και θα αρχίσουν να διακινούνται τις πρώτες μέρες του νέου έτους. Όλοι ρωτούν πως θα γίνει η διακίνηση αυτών των προϊόντων, αφού μέχρι σήμερα οι αγρότες , εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων , δεν είχαν την υποχρέωση για την έκδοση παραστατικών διακίνησης και τιμολόγησης.
Ένα ακόμη ερώτημα, που έρχεται από τα λογιστικά γραφεία, είναι το πότε θα προλάβουν οι 700.000 περίπου κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά και όποιοι θα μπουν στα βιβλία και στοιχεία και να κάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες στις Δ.Ο.Υ.. Σε μια εποχή μάλιστα που οι Δ.Ο.Υ. έχουν συρρικνωθεί σε αριθμό και προσωπικό.
Για μια ακόμη φορά το κράτος έρχεται να αποδείξει ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να καθορίσει τους κανόνες της σωστής λειτουργίας  της αγοράς δημιουργώντας τεραστία προβλήματα στην λειτουργία της, σε μια συγκυρία που οι επιτηδευματίες απαιτούν να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
 
Πηγή: Απόστολος Αλωνιάτης Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’  Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας_ newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου