ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Το εισόδημα από ακίνητα και το έντυπο Ε2

Ως γνωστό, από 01/01/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ) τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία, εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του «εισοδήματος από κεφάλαιο». Κατά την  έννοια αυτή, τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή καταγράφηκαν στο φορολογικό έτος 2014, προερχόμενα από τις ως άνω πηγές, θα δηλώνονται σε ξεχωριστό πίνακα του έντυπου της φορολογικής δήλωσης (Ε1), το οποίο ήδη είναι διαθέσιμο. Ωστόσο, ειδικά για το προερχόμενο εισόδημα από την ακίνητη περιουσία, θα πρέπει να υποβάλλεται παραλλήλως και σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση (δηλαδή το γνωστό και από τα προηγούμενα χρόνια, έντυπο Ε2), στην οποία κατάσταση περιλαμβάνονται τα μισθώματα από την ακίνητη περιουσία, αλλά και άλλες πληροφορίες για τα ακίνητα εκείνα που ο υπόχρεος «εκμεταλλεύεται» με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν αναγράφονται οι κατοικίες που έχουν συμπληρωθεί στον πίνακα 5. 1. α και β του εντύπου Ε1, για τις οποίες προσδιορίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (τεκμήριο), έστω και αν ο υπόχρεος είναι πλήρης κύριος ή επικαρπωτής. Επισημαίνεται ότι στην «Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων» (Έντυπο Ε2), δηλώνεται και ή ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανηλίκων τέκνων από τον υπόχρεο γονέα. Τα ακίνητα αυτά των ανήλικων τέκνων, συμπληρώνονται και στον πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του εντύπου Ε2.

Το έντυπο συμπληρώνεται από κάθε υπόχρεο που διαθέτει ακίνητη περιουσία, υποβάλλεται δε χωριστά από τον σύζυγο και την σύζυγο, ασχέτως αν κατέχονται από κοινού δικαιώματα συνιδιοκτησίας.

Στις στήλες 2, 3 και 5 συμπληρώνεται η τοποθεσία, η θέση (όροφος κ.λπ.) και η επιφάνεια του ακινήτου.  Η συμπλήρωση της στήλης 4 θα γίνεται με  σχετική επιλογή της κατηγορίας του αναγραφόμενου ακινήτου όπως αυτή ισχύει τόσο για τη κατάρτιση του εντύπου Ε9, όσο και για την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ).

Η επιλογή αφορά στις κατηγορίες:

 1. Κατοικία (διαμέρισμα κ.λπ.),
 2. Μονοκατοικία,
 3. Επαγγελματική Στέγη,
 4. Οικόπεδο,
 5. Αποθήκη,
 6. Θέση Στάθμευσης,
 7. Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ,
 8. Βιομηχανικό Κτίριο,
 9. Ξενοδοχείο,
 10. Νοσηλευτήριο,
 11. Εκπαιδευτήριο,
 12. Αθλητική Εγκατάσταση,
 13. Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κλπ),
 14. Αγροτεμάχιο,
 15. Άλλη Χρήση.

Οι στήλες 13, 14, 15 και 16, συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία όπως εμφανίζεται στους τίτλους των παραπάνω στηλών, στο έντυπο.

Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση των στηλών 13, 14 ,15 και 16, ήτοι εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση κ.λπ.

Περαιτέρω, στην στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Πρόκειται για τον αριθμό καταχώρισης που λαμβάνει η πράξη μίσθωσης ενός ακινήτου στην ηλεκτρονική βάση της Γ.Γ.Π.Σ., μέσω της οικείας εφαρμογής, όπως αυτή τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2014.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην συμπλήρωση της πληροφορίας που απαιτεί η στήλη 18: «Αριθμός Παροχής Ρεύματος». Στην στήλη αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον φυσικά υπάρχει παροχή και ανεξαρτήτως της λειτουργίας της ή μη. Κατά την ίδια έννοια, ο αριθμός παροχής πρέπει να αναγράφεται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το είδος του παρεχόμενου ρεύματος, αν είναι δηλαδή συμβατικό ή εργοταξιακό κλπ. Ομοίως, η υποχρέωση αυτή υφίσταται, ασχέτως αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής παροχής ρεύματος ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από την κοινόχρηστη παροχή, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999». Αν δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε στο υπόγειο πολυκατοικίας αποθήκη, ως ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία ηλεκτροδοτείται από το κοινόχρηστο  «ρολόι», στην σχετική στήλη θα αναγραφεί ο παραπάνω αριθμός (εννέα 9).

Επισημαίνεται ότι το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας (πχ γονέας προς τέκνο, ή τέκνο προς γονέα), δεν υπάγεται σε φόρο (δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, του άρθρου 39 του ΚΦΕ). Ωστόσο θα αναγράφεται στο Ε2 το ακίνητο (κατοικία) με όλα τα στοιχεία του, αλλά με εισόδημα μηδέν (0).

Μεταφορά δεδομένων από την «Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων» στο Έντυπο Ε1
              Πίνακας 4  Υποπίνακας Δ2  (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία)
Στον υποπίνακα Δ2 του πίνακα 4, του Εντύπου Ε1, δηλώνεται το εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την με οποιονδήποτε τρόπο «εκμετάλλευση» του ακινήτου (αναγράφονται πάντα τα ακαθάριστα εισοδήματα):

 1. Εκμίσθωση  
 2. Υπεκμίσθωση  
 3. Ιδιοχρησιμοποίηση  
 4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων σε τρίτους,   
 5. Αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης από τον μισθωτή.  

Περιλαμβάνονται τα ενοίκια, πραγματικά ή τεκμαρτά, κατά κατηγορίες ακινήτων όπως εμφανίζονται στην Έντυπο Ε2, μεταφερόμενα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1, από τα συνολικά ποσά των στηλών του, κατά κατηγορία ακινήτου. Σημειώνεται ότι προβλέπεται κωδικός για τις περιπτώσεις μισθωμάτων που υπάγονται σε ΦΠΑ (άρθρο 8, Κώδικα ΦΠΑ), καθώς επίσης και κωδικός όπου αναγράφονται μισθώματα (ακαθάριστα), τα οποία δεν υπάγονται στην επιβολή τέλους χαρτοσήμου (κατοικίες, μη επαγγελματικές μισθώσεις).

Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης, εκπίπτει το καταβαλλόμενο μίσθωμα (περ. δ, παρ. 3, άρθρου 39 ΚΦΕ).

Σύμφωνα με την περ. α, παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ), εκπίπτει ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος, ως δαπάνες επισκευής συντήρησης ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών, εφόσον ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο. Το ποσό υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση των εισοδημάτων και την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου (εκκαθαριστικό), χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του φορολογούμενου.

Τέλος, αναγράφεται το καθαρό εισόδημα που προκύπτει από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή. Εφόσον το εισόδημα αυτό φορολογείται και στην Ελλάδα, αναγράφεται και ο φόρος που ενδεχομένως καταβλήθηκε στην άλλη χώρα.

Νίκος Σγουρινάκης

Λογιστής Φοροτεχνικός

Πηγή www.epixeirisi.gr

n_sgourinakis@hotmail.com

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου