Αναδημοσιεύσεις

Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν.4308/2014 – ΣΟΛ ΑΕ

Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 – ΣΟΛ Α.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
(ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΣΟΛ ΑΕ www.solae.gr)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ(ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014
(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το Τεχνικό Γραφείο της ΣΟΛ α.ε.. συνέταξε το υπόδειγμα προσαρτήματος που παρατίθεται κατωτέρω, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 29 του ν. 4308/2014.
Το υπόδειγμα αυτό αναρτάται στην εξωτερική ιστοσελίδα της ΣΟΛ α.ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και όχι μόνο από τις ελεγχόμενες από αυτή οντότητες.
Τα παρατιθέμενα στοιχεία του υποδείγματος (πίνακες, αναλύσεις και λοιπές πληροφορίες) είναι ενδεικτικά.
Το προσάρτημα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οντότητας, είτε με την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την κατανόηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες, είτε με την απάλειψη πληροφοριών που δεν σχετίζονται με την συγκεκριμένη οντότητα. Για παράδειγμα, αν μια οντότητα στερείται αποθεμάτων, θα απαλειφθεί η σχετική παράγραφος και δεν θα παραμείνει με την σημείωση ότι «δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή». Αυτονόητο ότι στις περιπτώσεις αυτές θα μεταβάλλεται η αρίθμηση των παραγράφων του προσαρτήματος.
Α Θ Η Ν Α
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. Κηφισίας ΧΧΧ, 115 26 Αθήνα
Αρ.Μ.Α.Ε.ΧΧΧΧΧ/01/Β/ΧΧ/ΧΧΧ (ΧΧΧΧ)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΧΧΧΧΧΧΧ000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 20Χ1
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
9. Προβλέψεις
10. Υποχρεώσεις
11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών
14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου
16. Αναβαλλόμενοι φόροι
17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές
19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες διασφαλίσεως
27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών
28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου
29. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
32. Πρώτη εφαρμογή
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις1 της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 201Χ, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31η Δεκεμβρίου 201Χ, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της2για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]
[Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Αρ Μ ΣΟΕΛ:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 6.1
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1
Λοιπός εξοπλισμός 6.1
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.3
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 6.1
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης 6.4
Υπεραξία 6.4
Λοιπά άυλα 6.4
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.5
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 7.1
Χρεωστικοί τίτλοι 7.1
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 7.1
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 7.1
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 7.1
Διαθέσιμα για πώληση 7.1
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση 7.1
Λοιπά 7.1
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι 16
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.1
Προπληρωμένα έξοδα
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 7.1
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο Ενεργητικού

 Δείτε την συνέχεια

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου