Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Υπολογισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) για το φορολογικό έτος 2017

Του Απόστολου Αλωνιάτη
 
Γενικά περί τεκμηρίων – Η κατοικία ως Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης 
Με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), ο νομοθέτης καθιέρωσε των «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ».
Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από τα γνωστά μας τεκμήρια.
Πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα.
Το φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογουμένου διακρίνεται σε δύο είδη, το πραγματικό εισόδημα και το τεκμαρτό. Πραγματικό είναι το εισόδημα που  απόκτησε ο φορολογούμενος, σε ένα έτος και για το οποίο υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, και προσδιορίζεται βάσει πραγματικών στοιχείων, όπως οι βεβαιώσεις αποδοχών, το εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται, οι τόκοι καταθέσεων, το εισόδημα  από ενοίκια ακινήτων, και κάθε άλλο εισόδημα, το οποίο προκύπτει από πραγματικά στοιχεία είτε αυτό φορολογείται με την δήλωση του, είτε έχει φορολογηθεί (αυτοτελώς, π.χ. μερίσματα από Α.Ε.,  ή με ειδικό τρόπο, π.χ. τόκοι), είτε αποτελεί έσοδο από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ενός ακινήτου ή ενός αυτοκινήτου). Σε αντίθεση με το πραγματικό εισόδημα, το τεκμαρτό προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται βάσει άλλων δεδομένων, όπως είναι οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (άρθρο 30 του Ν.4172/2013), ή απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (αυτοκίνητο ή ακίνητο) ή ακόμα η ανέγερση ενός ακινήτου ή η κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή το τοκοχρεολύσιο ενός δανείου για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου (άρθρο 31 του Ν.4172/2013).
Αναλυτικά τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τεκμαρτού υπολογισμού του εισοδήματος είναι:
 
Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης:
 
Πίνακας 1  : Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης  

Αντικειμενική δαπάνη για Κατοικία (ιδιοχρησιμοποιούμενη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη)
Αντικειμενική δαπάνη για Επιβατικά Αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης
Αντικειμενική δαπάνη για Σκάφη αναψυχής
Αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα
Αντικειμενική δαπάνη για δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)
Αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτου,  κ.λπ
Αντικειμενική δαπάνη των ιδιωτικών σχολείων
Ποσό για τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης 3.000 € για άγαμο και 5.000 για εγγάμους.

Πίνακας 2  : Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης
Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή
τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.
Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή µε τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς.
Χορήγηση δανείων προς  οποιονδήποτε
Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300,00 ευρώ
Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής
 

 
Σε αυτήν την πρώτη δημοσίευση θα εξετάσουμε τη Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης που αφορά την Κατοικία
 
Η κατοικία ως Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης.
Ο προσδιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης κατοικίας  υπολογίζεται για όλες τις κατοικίες είτε αυτές είναι ιδιόκτητες και ιδιοκατοικούμενες, είτε είναι μισθωμένες, κύριες και δευτερεύουσες και  γίνεται κλιμακωτά ανάλογα µε την επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων αυτής.
Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου, της συζύγου τουκαι των εξαρτώμενων μελών του λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα 80 πρώτα τ.μ. κύριων χώρων αυτής, με 40 ευρώ το τ.μ., για τα επόμενα από 81 μέχρι και 120 τ.μ. κύριων χώρων αυτής, με 65 ευρώ το τ.μ., για τα επόμενα από 121 μέχρι και 200 τ.μ. κύριων χώρων αυτής, με 110 ευρώ το τ.μ., για τα 201 έως 300 τ.μ. κύριων χώρων αυτής, με 200 ευρώ το τ.μ. και για τα πλέον των 300 τ.μ. κύριων χώρων αυτής, με 400 ευρώ το τ.μ. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ το τ.μ. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ., κατά ποσοστό 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ., κατά ποσοστό 70%. Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20%.
β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τ.μ. μίας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων ή δωρεάν παραχωρούμενων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περ. α’.
Διευκρινίζεται ότι τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων, καθώς και οι γονείς που φιλοξενούνται στην κατοικία των τέκνων τους, δεν επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας η οποία επιβαρύνει τους γονείς ή τα τέκνα αντίστοιχα που ιδιοκατοικούν (δεν αφορά τη δωρεάν παραχώρηση).
Στην περίπτωση που αυτός που φιλοξενείται είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος, συμπληρώνει την ένδειξη «Φιλοξενία» στον Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του. Η ανωτέρω περίπτωση δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά την οποία η διεύθυνση του παραχωρούντος είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του λαμβάνοντα την παραχώρηση.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου δεν δύναται ο παραχωρών το ακίνητο να δηλώνει ότι φιλοξενείται σε αυτό.
 
Αντικειμενική Δαπάνη Κύριας Κατοικίας(*)
 
(Τιμές ζώνης και δαπανών σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο)

ΕπιφάνειαΤιμή ζώνης έως
2.799,00 ευρώ
Τιμή ζώνης
από 2.800,00

έως 4.999,00 ευρώ
(Προσαύξηση κατά 40%)
Τιμή ζώνης
πάνω από

5.000,00 ευρώ
(Προσαύξηση κατά70%)
Τα πρώτα 80 τ.μ.40,0056,0068,00
Τα επόμενα από 81 έως 120 τ.μ.65,0091,00110,50
Τα επόμενα από 121 έως 200 τ.μ.110,00154,00187,00
Τα επόμενα από 201 έως 300 τ.μ.200,00280,00340,00
Πάνω από 300 τ.μ.400,00560,00680,00
Βοηθητικοί χώροι γενικά40,0056,0068,00
* Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20%

 
Όπως παρατηρούμε και στον σχετικό πίνακα, ουσιαστικά υπάρχουν τρεις ζώνες που καθορίζουν τον υπολογισμό του ύψους της αντικειμενικής δαπάνης. Στην  πρώτη ζώνη ανήκουν όλα εκείνα τα ακίνητα που είναι σε περιοχές με τιμή ζώνης μέχρι 2.700,00 ευρώ , η δεύτερη από τιμή ζώνης 2.800,00 έως 4.999,00 ευρώ και η τρίτη από τιμή ζώνης 5.000,00 ευρώ και πάνω.
Μία ακόμη επιβάρυνση 20% έχουν οι μονοκατοικίες. Δηλαδή υπολογίζουμε την αντικειμενική δαπάνη  της κατοικίας και από εκεί και πέρα , σε περίπτωση μονοκατοικίας, προσθέτουμε επιπλέον πάνω σε αυτήν το 20%.
Τέλος να σημειώσουμε ότι οι δευτερεύουσες κατοικίες έχουν μείωση 50% της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης.
 
Προκύπτουσα Αντικειμενική Δαπάνη Κύριας Κατοικίας

Τιμή ζώνης έως
2.799,00 ευρώ
Τιμή ζώνης από 2.800,00
έως 4.999,00 ευρώ
Τιμή ζώνης πάνω από
5.000,00 ευρώ
ΚατοικίαΜονοκατ.ΚατοικίαΜονοκατ.ΚατοικίαΜονοκατ.
50 τ.µ.2.000,002.400,002.800,003.360,003.400,004.080,00
70 τ.µ.2.800,003.360,003.920,004.704,004.760,005.712,00
100 τ.µ.4.500,005.400,006.300,007.560,007.650,009.180,00
120 τ.µ.5.800,006.960,008.120,009.744,009.860,0011.832,00
150 τ.µ.9.100,0010.920,0012.740,0015.288,0015.470,0018.564,00
200 τ.µ.14.600,0017.520,0020.440,0024.528,0024.820,0029.784,00
250 τ.µ.24.600,0029.520,0034.440,0041.328,0041.820,0050.184,00
300 τ.µ.34.600,0041.520,0048.440,0058.128,0058.820,0070.584,00
350 τ.µ.54.600,0065.520,0076.440,0091.728,0092.820,00111.384,00

Αντικειμενική Δαπάνη Δευτερεύουσας Κατοικίας

Τιμή ζώνης έως
2.799,00 ευρώ
Τιμή ζώνης από 2.800,00
έως 4.999,00 ευρώ
Τιμή ζώνης πάνω από
5.000,00 ευρώ
ΚατοικίαΜονοκατ.ΚατοικίαΜονοκατ.ΚατοικίαΜονοκατ.
50 τ.μ.1.000,001.200,001.400,001.680,001.700,002.040,00
70 τ.µ.1.400,001.680,001.960,002.352,002.380,002.856,00
100 τ.µ.2.250,002.700,003.150,003.780,003.825,004.590,00
120 τ.µ.2.900,003.480,004.060,004.872,004.930,005.916,00
150 τ.µ.4.550,005.460,006.370,007.644,007.735,009.282,00
200 τ.µ.7.300,008.760,0010.220,0012.264,0012.410,0014.892,00
250 τ.µ.12.300,0014.760,0017.220,0020.664,0020.910,0025.092,00
300 τ.µ.17.300,0020.760,0024.220,0029.064,0029.410,0035.292,00
350 τ.µ.27.300,0032.760,0038.220,0045.864,0046.410,0055.692,00

 
ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Όταν κάποια από τις παρακάτω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου θα γραφτεί μόνο ο νομός και ο δήμος ή η κοινότητα, κατά περίπτωση.
  2. Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κτλ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα.

Οι περιπτώσεις όπως διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία, ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο, ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία, δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις.

  1. Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης τόσο για την κύρια όσο και για την δευτερεύουσα κατοικία θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση. Διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Το ίδιο ισχύει και εάν η κατοικία αυτή αποκτήθηκε ή μεταβιβάσθηκε μέσα στο έτος.

 
Παράδειγμα
Φορολογούμενος διαμένει σε μισθωμένη κατοικία από την 1η Απριλίου μέχρι και την 31ηΔεκεμβρίου.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη της κατοικίας αυτής είναι 5.250,00 ευρώ. Η αντικειμενική δαπάνη που βαρύνει το φορολογούμενο είναι 3.937,50 ευρώ και προκύπτει ως ακολούθως :

 
5.250,00
 
χ
 
9
 
=
 
3.937,50
12
     
  1. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μιας κατοικίας π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει την κατοικία στο σύνολό της, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή. Επιπλέον, τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων δεν επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας στην οποία μένουν.

 
Υπολογισμός Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης Κατοικίας 
Για την καλύτερη κατανόηση του υπολογισμού της Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης που επιβαρύνει τον φορολογούμενο από την κατοικία, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Για μονοκατοικία με επιφάνεια κύριων χώρων 120τ.μ., βοηθητικούς χώρους 20 τ.μ. ευρισκόμενη σε περιοχή με τιμή ζώνης τρεις χιλιάδες ευρώ (3000), η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής:
Για τα πρώτα 80 τ.μ., 80 Χ 40=3200 €
Για τα επόμενα 40 τ.μ., 40 Χ 65=2600€
Για τους βοηθητικούς χώρους 20 Χ 40=800€
ΣΥΝΟΛΟ: 3200+2600+800=6600€
6600 Χ 1,40=9240€ (προσαύξηση λόγω τιμής ζώνης)
9240 Χ 1,20=11088 € (προσαύξηση λόγω μονοκατοικίας)
Συνολική αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης: 11088€.
Ποιος βαρύνεται με την Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης για την κατοικία.
Ο βασικός κανόνας του ποιος βαρύνετε με την Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης της κατοικίας (τεκμήριο διαβίωσης), είναι:
«Την Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης έχει ο χρήστης της κατοικίας», είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε είναι μισθωμένη, είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενη.
α) Φορολογούμενος κατοικεί σε ιδιόκτητη κατοικία κατά ποσοστό 100%. Το τεκμήριο διαβίωσης το έχει ο φορολογούμενος κατά 100%.
β) Φορολογούμενος κατοικεί σε μισθωμένη κατοικία. Το τεκμήριο διαβίωσης το έχει ο φορολογούμενος κατά 100%.
γ) Φορολογούμενος κατοικεί σε κατοικία που του έχει παραχωρήσει ο πατέρας του. Το τεκμήριο διαβίωσης το έχει ο φορολογούμενος κατά 100%.
Προσοχή: Σύμφωνα με τον νόμο (Άρθρο 39 παρ.2 του Ν.4172/2013): «2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο».
Άρα σε αυτή την περίπτωση, και με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο είναι έως 200 τ.μ. και χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία του φορολογούμενου, δεν υπάρχει υποχρέωση από τον γονέα να δηλώσει τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση, και το αντίστροφο αν υπάρχει .
δ) Φορολογούμενος κατοικεί σε κατοικία που του έχει παραχωρήσει η αδελφή του. Η αδελφή του έχει πλήρη κυριότητα στη κατοικία (100%).Το τεκμήριο διαβίωσης το έχει ο φορολογούμενος κατά 100%.
Προσοχή: Η αδελφή του φορολογουμένου πρέπει να δηλώσει στο έντυπο Ε2 την κατοικία ως δωρεάν παραχωρούμενη και με ετήσιο, τεκμαρτό, μίσθωμα το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
ε) Φορολογούμενος κατοικεί σε κατοικία στην οποία έχει εκείνος το 50% της πλήρους κυριότητας και το υπόλοιπο 50% ανήκει κατά πλήρη κυριότατα στην αδελφή του, η οποία και του το  έχει παραχωρήσει. Το τεκμήριο διαβίωσης το έχει ο φορολογούμενος κατά 100%.
Προσοχή: Η αδελφή του φορολογουμένου πρέπει να δηλώσει στο Ε2 την κατοικία ως δωρεάν παραχωρούμενη, με πλήρη κυριότητα κατά 50% και με ετήσιο, τεκμαρτό, μίσθωμα 50% του( 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου).
στ) Φορολογούμενος έχει την επιχείρηση του σε κατάστημα που του έχουν παραχωρήσει δωρεάν οι γονείς του. Ο φορολογούμενος δεν έχει τεκμήριο διαβίωσης.
Προσοχή: Οι γονείς πρέπει να δηλώσουν στο έντυπο Ε2 το ακίνητο, ως δωρεάν παραχωρούμενο, αλλά θα δηλώσουν και ετήσιο , τεκμαρτό, μίσθωμα το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η απαλλαγή της δωρεάν παραχώρησης από γονέα σε παιδί.
Στην περίπτωση που το κατάστημα ήταν ιδιοκτησίας 50% -50% σε αδέλφια , ο μεν φορολογούμενος θα  δήλωνε ιδιόχρηση για το 50% στο έντυπο Ε3 και ο/η αδελφός/η θα δήλωναν τεκμαρτό εισόδημα στο έντυπο Ε2, ίσο με το 50% του 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Η αντικειμενική αξία  υπολογίζεται με τις νέες τιμές ζώνης, αυτές που ίσχυαν στις  31.12.2017 και ΔΕΝ είναι η αξία που βγαίνει από το εκκαθαριστικό του Ε.Ν.Φ.Ι.Α, γιατί για εισπρακτικούς σκοπούς υπολογίζεται διαφορετικά.
Αν χρησιμοποιηθεί η αξία που βγάζει ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α., τότε  και ο φορολογούμενός θα πληρώσει περισσότερο φόρο και η δήλωση μπορεί να χαρακτηριστεί ανακριβής.
 
Ειδικές περιπτώσεις 

  1. Κατοικία φοιτητή που φοιτά σε διαφορετική πόλη από αυτή της κύριας κατοικίας του.

Έχουμε ξαναγράψει ότι σε κάθε περίπτωση η φοιτητική κατοικία σε άλλη πόλη από αυτή που είναι η  κύρια κατοικία της οικογένεια του φοιτητή ή της φοιτήτριας, και αποτελεί  αντικειμενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας του γονέα που έχει την γονική μέριμνα , άσχετα αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού.
Σε περίπτωση όμως που οι φοιτητική κατοικία είναι στην ίδια πόλη με τους γονείς, τότε ο σπουδαστής/φοιτητής έχει την υποχρέωση υποβολής δικής του δήλωσης.

  1. Εξοχικές κατοικίες

Όσο αφορά την χρήση των εξοχικών πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν ισχύει ούτε η χρήση για 3 μήνες, όπως έλεγε ο νόμος πριν την εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, αλλά ούτε οι 12 μήνες που επιμένουν πολύ εφοριακοί. Η διοίκηση με την ΠΟΛ. 1076/26.03.2015 και αφορά την εφαρμογή διατάξεων του ν.4172/2013, έχει πάρει θέση ότι στο έντυπο Ε1 αναφέρονται τα πραγματικά γεγονότα. Ποιο συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:
«Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το κρινόμενο χρονικό διάστημα.»

  1. Δήλωση φιλοξενίας 

Όποιος δηλώνει φιλοξενούμενος, δεν έχει την αντικειμενική δαπάνη κατοικίας. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και μερικά ακόμη στοιχεία.
α) Φιλοξενία κάνουμε μόνο στην κύρια κατοικίας μας και όχι σε όποιο ακίνητο χρησιμοποιούμε.
β) Στις δευτερεύουσες κατοικίες δεν υπάρχει η έννοια της φιλοξενίας. Η χρήση της από κάποιον άλλον , έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, αποτελεί δωρεάν παραχώρηση και αν δεν είναι σε γονείς ή παιδιά, πρέπει να υπολογίσουμε τεκμαρτό ενοίκιο στο έντυπο Ε2 , το οποίο θα μεταφέρουμε στους σχετικούς κωδικούς που αφορούν το εισόδημα από ακίνητα.
 
* Απόστολος Αλωνιάτης
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017

Επιμέλεια επιστημονική ομάδα Taxheaven Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στο συνδυασμό των…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση

Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Με την απόφαση ΠΟΛ.1121/2018 παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων). Οι νέες προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων και…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Αλαλούμ με ΕΦΚΑ και αποδείξεις για κάλυψη αφορολόγητου

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ… ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Του Απόστολου Αλωνιάτη     Δυστυχώς άλλη  μια ακόμη φόρα οι φορολογούμενοι είναι χαμένοι στην μετάφραση από την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου