Αναδημοσιεύσεις

Βασικές Υποχρεώσεις Συναλλασσομένων με την Επιθεώρηση Εργασίας

(τελευταία ενημέρωση 31/12/2016) 

A. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

1. ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ(ΔΙΑΑΠ/Γ2γ/26913 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΦΕΚ 1860/Β’/22-12-06).

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 – 13.00

2. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρα 1 και 2 του Ν. 2639/1998 όπως αντικαταστάθηκαν από τα ταυτάριθμα άρθρα του Ν. 3846/2010, ΦΕΚ 66/Α΄/17-5-10).

α. «Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες» (άρθρο 1 του Ν. 3846/2010).Με το ανωτέρω άρθρο καταργείται πλέον από 11-5-10 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) και εφεξής η υποχρέωση, κατάθεσης στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών ή έργου.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται στην ηλεκτρονική υποβολή (έντυπο Ε9) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός οκτώ (8) ημερών  από την κατάρτιση της σύμβασης, σαρωμένα τα έντυπα της μειωμένης απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και τις σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές. (Υ.Α. 5072/6/25-02-2013, 28153/126/28−08−2013, 29502/85/8-9-2014) Με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου η προθεσμία γνωστοποίησης στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας της έγγραφης ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης μειώνεται στις οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση της, όπως ισχύει και για τις συμφωνίες ή αποφάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης.

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(άρθ. 16, Ν. 2874/00, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και άρθρο 10 του Ν. 3846/2010 – άρθ. 30 παρ. 4 του Ν. 3996/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την περίπτωση β) της παρ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και την παρ. 1 του άρθ. 80 του Ν. 4144/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την περ. 1.Α. της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 – Υ.Α. 5072/6/25-02-2013, 28153/126/28−08−2013, 29502/85/8-9-2014, αρ. 55 Ν. 4310/2014).

α. Ηλεκτρονική υποβολή (έντυπο Ε4) ετήσιων πινάκων προσωπικού εφάπαξ από 1/10  έως 21/10 εκάστου έτους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων.

β. Όταν γίνονται καινούργιες προσλήψεις απαιτείται ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, του εντύπου Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), το αργότερο έως την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

γ. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του υφιστάμενου ωραρίου. Από την 8/12/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4310/2014, σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» Ε4 συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. (παρ. 1 άρθ.55 Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/2014)

Σε περίπτωση συμπληρωματικού ωραρίου, σε συνέχεια δηλαδή προγραμμάτων με ορισμένη χρονική διάρκεια, απαιτείται η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου Ε4 συμπληρωματικός ωραρίου, με το πρόγραμμα εργασίας, πριν τη λήξη το προηγούμενου προγράμματος  και πριν την ανάληψη υπηρεσίας με το νέο πρόγραμμα από τους εργαζόμενους.

δ. Σε περίπτωση αλλαγής των αποδοχών των εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού) συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή.

4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΑ 29502/85/8-9-2014 – ΦΕΚ 2390/Β/2014)

α) Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και εταιρείες του δημοσίου, του  εντύπου Ε3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος.
Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει το γεγονός της μεταβολής, ηλεκτρονικά, εντός οκτώ (8) ημερών.  
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω δεν προβλέπονται κυρώσεις

β)  Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, του εντύπου Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης. Υποβάλλεται επίσης υποχρεωτικά, σαρωμένη η σύμβαση μεταξύ του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, του παρόχου κατάρτισης και του εργοδότη−επιχείρησης πρακτικής άσκησης.
Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη  απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπο Ε3.2 ως προς τα στοιχεία αλλαγής εργοδότη το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών πριν την επέλευση της μεταβολής.  
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω δεν προβλέπονται κυρώσεις 
 
γ) Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, του εντύπου Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου. 
Σε περίπτωση μεταφοράς του ωφελούμενου σε άλλο παράρτημα της επιχείρησης ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.3 ως προς τα στοιχεία παραρτήματος εργοδότη το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών πριν τη μεταφορά του ωφελούμενου. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από το γεγονός αυτό. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω δεν προβλέπονται κυρώσεις

δ)  Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, του εντύπου E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας και σαρωμένη ως συνημμένη τη σύμβαση μαθητείας, το αργότερο πριν την έναρξη της μαθητείας.
Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης 
της μαθητείας ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.4 έχοντας την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της, εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από το γεγονός.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω δεν προβλέπονται κυρώσεις

ε) Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδοαπών σπουδαστών – μαθητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού – τουριστικόυ τομέα.  (Κ.Υ.Α. 16802/667/27-8-2010, άρθρο 10 – ΦΕΚ1345/Β’).

Οι επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης ημεδαπών ή αλλοδαπών σπουδαστών ΣΤΕ και φοιτητών, θα πρέπει να συνάπτουν συμβάσεις με τις σχολές αυτές και μόνο και να  είναι επίσημα μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδιο φορέα. Όταν οι σχολές ανήκουν σε τρίτες, εκτός ΕΕ χώρες, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης διέπονται από διμερείς ή διακρατικές συμφωνίες μετάξύ της Ελλάδας και των κρατών αυτών.

Οι επιχειρήσεις του τομέα αυτού  υποχρεούνται να δηλώνουν τους ασκούμενους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ανεξαρτήτως μορφής προγράμματος και πηγής χρηματοδότησης αυτού και να υποβάλλουν πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας.

Το ποσοστό των ασκούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17%  του τακτικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα. Επίσης Οι σπουδαστές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας (Ν.1077/80), καλύπτονται ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη (Ν. 2837/2000 αρ. 1 – Ν. 3232/2004 αρ. 11) και οι ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται στο 1% της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν την επιχείρηση.

5. ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(άρθ. 1 παρ. 2, 4 Β.Δ. 28-1-/4-2-38, άρθ. 21 παρ. 8 Ν. 3144/03, Π.Δ. 93/86, άρθ. 3 της 51266/2955/1-12-75 απόφασης Υπουργού Απασχόλησης, έγγραφο 30811/25- 6-07 Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης, περ. 3 υπ. ΙΑ.13 Ν.4093/2012)

α.Η τήρηση βιβλίου δρομολογίων είναι υποχρεωτική για οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων (πλην των περιπτώσεων που αυτά οδηγούνται από τον ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη/μέλη οικογένειας τους/μισθωτό μη οδηγό) και τουριστικών λεωφορείων (ασχέτως εάν οδηγούνται από τον ιδιοκτήτη ή μισθωτό οδηγό)Τηρούνται αθεώρητα από την 12/11/2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012 τα βιβλία Δρομολογίων για τα φορτηγά αυτοκίνητα, τα τουριστικά λεωφορεία καθώς και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

β.Με βιβλιάρια εργασίας (ρεπό) οφείλουν να εφοδιάζουν οι ιδιοκτήτες ή Δ/ντες τουριστικών λεωφορείων τον οδηγό και βοηθό αυτών, όπου αναγράφεται και η ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης αυτών και τα οποία θεωρούνται κάθε πρώτη εκάστου μηνός.Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται και ως εργοδότες στα δικά τους λεωφορεία (όχι όμως και για τους ιδιοκτήτες που οδηγούν οι ίδιοι τα λεωφορεία τους για λογαριασμό των τουριστικών γραφείων, οπότε και υποχρεούνται να τηρούν και οι ίδιοι βιβλιάρια εργασίας).

6. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ(Π.Δ. 62/98, άρθρο 8 παρ. 1,2 Ν. 1837/1989, άρθρο 4 Ν. 3144/03). Για την εργασία ανηλίκων ηλικίας από 15 έως 18 ετών απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων από το ΣΕΠΕ. Η απασχόληση των ανηλίκων δεν επιτρέπεται σε εργασίες που μπορεί να βλάψουν την υγεία και την ασφάλεια τους. Οι δραστηριότητες αυτές προβλέπονται στο Π.Δ. 62/98

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων:
α. Απλή αίτηση

β. Δύο (2) φωτογραφίες παντός τύπου,

γ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης ή οποιουδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας και οικογενειακής κατάστασης του ανηλίκου,

δ. Υπέυθυνη δήλωση του εργοδότη ότι προτίθεται να απασχολήσει τον ανήλικο στην επιχείρηση του με συγκεκριμένη ειδικότητα, εφόσον εκδώσει βιβλιάριο εργασίας και ότι δεν θα τον απασχολήσει σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες καθώς και κατά νυκτερινές ώρες (22:00 – 06:00)

7. ΑΔΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Β.Δ. 748/66)

Αίτηση του εργοδότη (εις διπλούν) που συνοδεύεται από πίνακα, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, το ωράριο εργασίας, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν τη συγκεκριμένη Κυριακή και η αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης που θα χορηγηθεί την εβδομάδα που ακολουθεί, εφόσον η εργασία υπερβαίνει τις 5 ώρες. (Δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις για τις οποίες επιτρέπεται η απασχόληση κατά Κυριακές και αργίες)

8. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β’ του Π.Δ. 27/6-4/7/1932, άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970, άρθρο 13 του Ν. 3846/2010, άρ 80 παρ. 1 Στ΄ του Ν. 4144/2013, αρ. 14 του Ν.4225/2014, αρθ. 55 ν.4310/2014)

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄8-12-2014) επανέρχεται και ισχύει ξανά, η διάταξη του άρ. 80 του Ν.4144/2013, για το ειδικό βιβλίο υπερωριών.

Συνεπώς από 8/12/2014 και μετά, παύει η καταχώρηση των υπερωριών στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών, το οποίο καταργήθηκε και θα καταχωρούνται πλέον σε αθεώρητο  βιβλίο υπερωριών όπως προβλεπόταν στο Ν.4144/2013.

Στο εν λόγω βιβλίο, το οποίο ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, καταχωρούνται μόνο οι νόμιμες υπερωρίες (όχι η υπερεργασία), πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους και θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά η υπογραφή του εργαζόμενου.

Επισημαίνεται ότι για την πραγματοποίηση υπερωριών δεν απαιτείται έγκριση της επιθεώρησης εργασίας. Αρκεί η καταχώρησή τους στο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών. Υπερωρία η οποία δεν έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο, θεωρείται παράνομη (κατ’ εξαίρεση υπερωρία) και αμείβεται με την ανάλογη προσαύξηση, πέραν των πιθανών διοικητικών κυρώσεων για τη μη καταχώρηση.
Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα  «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Η υποβολή – γνωστοποίηση, γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε8  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παρ. 1 Στ΄ του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄/88), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 περ. 1.ΣΤ. του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α΄ 2)

9. ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (άρθρο 33 του Ν. 1836/89, ΦΕΚ 79/Α΄/14-3-1989, Υ.Α. 1801/1989 (Β΄ 569΄).

Για τους απασχολούμενους στα οικοδομικά και τεχνικά έργα πρέπει να τηρείται Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων απασχολουμένου προσωπικού, το οποίο αντικαθιστά την κατάθεση και ανάρτηση του πίνακα προσωπικού ωρών εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Δεν υποχρεούνται στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου οι εργοδότες-ιδιοκτήτες για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους του ενός εργαζόμενους (Υ.Α. 1801/89, παρ. 1α,6). Επίσης, για εργασίες σε ασκεπή χώρο και έως τα μπετά.Από 12/11/2012 σύμφωνα με το Ν.4093/2012,  καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων από την επιθεώρηση εργασίας. (τηρείται αθεώρητο)

10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ(άρθρο 27 Π.Δ. 1156/1977). 

Απαιτούμενα δικαιολογητικα:

α. Έγγραφο του εργοδότη τιτλοφορούμενο ως «Πιστοποιητικό ή ΒεβαίωσηΠροϋπηρεσίας» (τουλάχιστον εις διπλούν), όπου αναγράφονται το ονοματεπώνυμοκαι η ειδικότητα του εργαζόμενου και το χρονικό διάστημα απασχόλησής του στηνεπιχείρηση του πιστοποιούντος εργοδότη,

β. Ένσημα του Ι.Κ.Α. της αναγραφόμενης χρονικής περιόδου εργασίας,

γ. Φωτοαντίγραφο πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή αναγγελίας πρόσληψης/οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας συμβάσεως στον Ο.Α.Ε.Δ., από τα οποία προκύπτει το αληθές του περιεχομένου της βεβαιώσεως ως προς την ειδικότητα του εργαζομένου. Άλλως, εν περιπτώσει ελλείψεως των ανωτέρω, ένορκη βεβαίωση μαρτύρων στο Ειρηνοδικείο,

δ. Γνωμάτευση και θεώρηση της βεβαιώσεως (όπου απαιτείται), από τις κατά τόπους επαγγελματικές οργανώσεις για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος για συγκεκριμένες και μόνο ειδικότητες εργαζομένωνε. Σε λοιπές περιπτώσεις (κυρίως διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π., προκηρύξεις κλπ), βεβαίωση προϋπηρεσίας θεωρείται από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μόνο εφόσον τούτο αναγράφεται ρητά στη συγκεκριμένη προκήρυξη και μόνο κατόπιν προσκομίσεως φωτοαντιγράφου της σχετικής προκήρυξης, που απαιτεί τέτοια θεώρηση.

11. ΒΙΒΛΙΟ  ΑΔΕΙΩΝ(Άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/45, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3762/09, Ν.4254/2014 ΙΑ 5 παρ. 2.)

Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο αδειών, (αθεώρητο από το ΣΕΠΕ) το οποίο μπορεί να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

12. ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 8 του Ν. 549/1977 που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ και άρθρο 6 του Ν.3846/2010).

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας.Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Από 12/11/2012 σύμφωνα με το Ν.4093/2012 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:Ειδικά, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο αντικείμενο εργασιών τους, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.Η αίτηση αυτή του εργαζόμενου καθώς και η απόφαση του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρούνται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

13. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (άρθρα 8 και 28 Π.Δ. 106/2007).

Ισχύει πλέον το άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α’/21-6-07) για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στους πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών από τις αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, στις οποίες οφείλουν να προσκομίζουν μεταξύ άλλων : (α) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και (β) βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του) ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει απασχόληση σε μισθωτή δραστηριότητα.

14. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (άρθρο 10 του Ν. 3198/1955 και άρθρο 4 του Ν. 3846/2010)

Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιορισθεί η οικονομική τους δραστηριότητα μπορούν αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νομίμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2000 (ΦΕΚ 252 Α’) και του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α’). Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στια οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του. 

15. ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

α)Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση) με ή χωρίς προειδοπόιηση(Ν.3198/55 – Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 – Υ.Α. 5072/6/25-02-2013, 28153/126/28−08−2013, 29502/85/8-9-2014).

Ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλλει  ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εντός 8 ημερών, το έντυπο Ε6. Αφού, αρχικά, συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.

Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6 από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.

β) Αναγγελία οικιοθελούς αποχώρησης (Ν.3996/2011 αρθ. 65 – Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 Υ.Α. 5072/6/25-02-2013, 28153/126/28−08−2013, 29502/85/8-9-2014).

Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5, εντός 8 ημερών. Η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική.

Σε περίπτωση εθελουσίας εξόδου μισθωτών υποβάλλεται το έντυπο Ε5 με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο

γ)  Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 – Υ.Α. 5072/6/ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013 – Υ.Α. 5072/6/25-02-2013, 28153/126/28−08−2013, 29502/85/8-9-2014).

Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε7: Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, εντός 8 ημερών

δ) Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση) σε έγκυο ή μητέρα κατά το διάστημα της προστασίας από απόλυση(Ν.3198/55 –αρ. 15  Ν.1483/1984 – Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 – Υ.Α. 5072/6/25-02-2013, 28153/126/28−08−2013, 29502/85/8-9-2014).

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει γραπτά,  επαρκώς την καταγγελία και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Επίσης απαιτείται η συμπλήρωση και  υποβολή  ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός 8 ημερών, του έντυπο Ε6, με όλες τις  σχετικές διαδικασίες.

16. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΣΕ(Ν.1876/1990 – άρθρο 37 του Ν.4024/ 2011, Υ.Α. 5072/6/25-02-2013, 28153/126/28−08−2013, 29502/85/8-9-2014).

Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε10 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένο ως συνημμένο, το σώμα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τυχόν παραρτήματα ή/και πίνακες αυτής, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές των αντισυμβαλλομένων μερών. Προθεσμίες για την υποβολή δεν έχουν τεθεί. Η ισχύ της σύμβασης αρχίζει από την  συμφωνηθείσα ημερομηνία.

17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ν.1767/1988, Ν.2874/2000, Ν.3852/2010 άρ.186, Ν. 3996/2011 άρ.2 ια)

Κατάθεση από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, του κανονισμού στις  αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, για κύρωση (για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αρμόδιο είναι το ΣΕΠΕ)

18. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ(άρθρο 7 παρ. 1 περ. ιδ’ του Ν. 2639/98, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 περ. ιδ’ του Ν. 3846/2010, Ν. 4144/13 άρ. 23).

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρίσταται κατά τη διαδικασία επίλυσης των αναφυόμενων ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τον νομίμου εκπροσώπου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου τρίτου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης δεν παρασταθεί, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α) Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων όπου αυτό προβλέπεται, δεν ισχύει για τους:

 1. εργοδότες στους οποίους έχει αποδοθεί από το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., περισσότερα από ένα Α.Μ.Ε. (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη),
 2. εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογραφής στο ΙΚΑ χωρίς Α.Φ.Μ.,
 3. εργοδότες που διαθέτουν Α.Μ.Ο.Ε. (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου). Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων με χειρόγραφη υποβολή, στις αρμόδιες υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (ή/και του Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του Π.Σ.

β) Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να γίνουν διορθώσεις

Αν κρίνεται  αναγκαίο, μπορεί να γίνει γνωστοποίηση του λάθους και διόρθωση αυτού, με χειρόγραφη κατάθεση εγγράφου στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1. ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 – 13:00(ΔΙΑΑΠ/Γ2γ/26913 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΦΕΚ 1860/Β΄/22-12-06)

2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

Δικαιολογητικά για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ)

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, ενώ σε όσες απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού εργασίας (άρθρο 8, Ν. 3850/2010).Επιπλέον, υποχρέωση απασχόλησης Ιατρού Εργασίας υφίσταται στις περιπτώσεις έκθεσης των εργαζομένων σε μόλυβδο (Π.Δ. 94/1987) και αμίαντο (Π.Δ. 212/2006), καθώς και στις περιπτώσεις έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες (Π.Δ. 399/1994) και βιολογικούς παράγοντες (Π.Δ.186/1995), εάν τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης για τους υφιστάμενους κατά την εργασία κινδύνους καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ο εργοδότης, πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ ή/και ΓΕ σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την τυχόν απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση, το χρόνο απασχόλησής τους με τα καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων, τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης ΤΑ ή/και ΓΕ και λοιπές συναφείς πληροφορίες. (άρθρο 9, Ν. 3850/2010).Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ και του ΓΕ, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίαςτους, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους, αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες καταστάσεων εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και στις καταστάσεις που αναρτώνται στους χώρους εργασίας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ώρες παρουσίας του ΤΑ και του ΓΕ στην επιχείρηση. Κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (παρ. 3γ, άρθρο 21, Ν 3850/2010).Επισημαίνεται της αναγραφής στους πίνακες καταστάσεων εργασίας, πρέπει να προηγείται έλεγχος του νομότυπου των αναθέσεων από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. (παρ. 8, άρθρο 9, Ν. 3850/2010).

Συγκεκριμένα, για την ανάθεση καθηκόντων ΤΑ και ΓΕ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Κοινά δικαιολογητικά για ανάθεση καθηκόντων ΤΑ και ΓΕ
  1. Έντυπο με τίτλο «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 
   Το εν λόγω έντυπο υφίσταται σε δύο τύπους:«Έντυπο Ι» και «Έντυπο ΙΙ», το δεύτερο εκ των οποίων αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν παραρτήματα. Στα έντυπα αυτά αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του ΤΑ / ΓΕ, η σχέση εργασίας, ο χρόνος ετήσιας απασχόλησης ΤΑ / ΓΕ και το πρόγραμμα εργασίας τους (παρ. 4, άρθρο 9 του Ν. 3850/2010).
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑ και ΓΕ σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ σε περίπτωση υπαλλήλου της επιχείρησης ή υπηρεσίας (παρ.5 και 6, άρθρο 9 του Ν. 3850/2010).
 • Επιπλέον δικαιολογητικά για ανάθεση καθηκόντων ΤΑ
  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (παρ. 4, άρθρο 9, παρ. 1, άρθρο 11, Ν. 3850/2010)
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ για τους εργοδότες που θα αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα ΤΑ στην επιχείρησή τους (παρ. 4, 5 και 6, άρθρο 12 του Ν. 3850/2010)3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ για τους Μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (παρ. 1, άρθρο 11, Ν. 3850/2010).
 • Επιπλέον δικαιολογητικά για ανάθεση καθηκόντων ΓΕ
  1. Βεβαίωση άσκησης της ιατρικής ειδικότητας από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο
  2. Για τους Ιατρούς που δεν κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, αλλά άλλη ειδικότητα, στοιχεία που να αποδεικνύουν άσκηση καθηκόντων ΓΕ έως τις 15 Μαΐου 2009.
  3. Για τους Ιατρούς χωρίς ειδικότητα, βεβαίωση από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν επταετή άσκηση καθηκόντων ΓΕ.
  4. Οι Γιατροί που εργάζονται στο ΙΚΑ και θέλουν να αναλάβουν τα καθήκοντα του ΓΕ θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του ΙΚΑ που τους επιτρέπει να εργαστούν και ως ΓΕ.

Β. Έντυπο Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος

Ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας (Ε.Ε.) στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος (παρ. 2α, άρθρο 43, Ν. 3850/2010).

Για την αναγγελία στην Ε.Ε. παρέχεται ειδικό Έντυπο Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος από τις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες. Το εν λόγω έντυπο δύναται να αποσταλεί και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Γ. Έντυπο Αναγγελίας Επαγγελματικών Ασθενειών

Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. (παρ. 4, άρθρο 18, Ν. 3850/2010). 

Για την αναγγελία στην Ε.Ε. παρέχεται ειδικό Έντυπο Αναγγελίας Επαγγελματικής Ασθένειας από τις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες. Το εν λόγω έντυπο δύναται να αποσταλεί και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Δ. Έντυπο Γνωστοποίησης Έναρξης Οικοδομικών Εργασιών

Προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου ή – όταν δεν υπάρχει – ο κύριος του έργου πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση (άρθρο 3 παρ. 12 Π.Δ. 305/1996).Το περιεχόμενο της εκ των προτέρων γνωστοποίησης καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996.

Ε. Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο

Με την επιφύλαξη της παρ. 2, του άρθρου 3, του Π.Δ. 212/2006, σε κάθε δραστηριότητα κατά την οποία οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου ή – αν δεν υπάρχει – ο κύριος του έργου υποχρεούται, το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες πριν αρχίσουν οι εργασίες, να γνωστοποιεί εγγράφως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, Π.Δ. 212/2006.

ΣΤ. Σχέδιο διάσωσης και διαφυγής σε ναυπηγικές εργασίες άνω των 100 ατόμων

Όταν ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων είναι μεγαλύτερος του 100, ο εργολάβος ή υπεργολάβος ολόκληρου του έργου, υποχρεούται να αναθέτει την εκπόνηση και να υλοποιεί τη μελέτη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου, σύμφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 1568/1985.Αντίγραφο της μελέτης υποβάλλεται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και στην αδειοδοτούσα  Λιμενική Αρχή (παρ. 5, άρθρο 4, Π.Δ. 70/1990)

Ζ. Γνωστοποίηση παύσης εργασιών ΤΑ σε πλοία

H ανάληψη καθηκόντων ΤΑ σε πλοία, πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις, πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στη αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.

Ομοίως, πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και η παύση από τα καθήκοντα αυτά μετά το πέρας των εργασιών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (άρθρο 5, Κ.Υ.Α. οικ. 16935/Δ10.104/2010).

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ

α) Βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας
Αφού ορισθεί ΤΑ ή/και ΓΕ, προσκομίζεται, από το συναλλασσόμενο, το βιβλίο υποδείξεων ΤΑ ή/και ΓΕ (ένα απλό τετράδιο φυλλομετρημένο), το οποίο θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.
Σε περίπτωση συμπλήρωσης ή απώλειας του βιβλίου υποδείξεων, κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση και θεωρείται νέο (άρθρο 14, Ν. 3850/2010).

β) Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας
|Σε τεχνικά έργα τηρείται, υπό προϋποθέσεις, Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται θεωρημένο από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., κατόπιν προσκομίσεως της οικοδομικής άδειας (άρθρο 113, Π.Δ. 1073/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1396/1983, άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 305/1996, άρθρο 3, παρ.14)Το περιεχόμενο του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας καθορίζεται με την Υπ. Απόφαση 130646/1984).

Δείτε επίσης: Κατάργηση χειρόγραφης κατάθεσης εντύπων & ηλεκτρονική υποβολή στο sepenet.gr

Αναδημοσίευση από το ergasiaka-gr.net

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου 

×
Αναδημοσιεύσεις

Ετοιμότητα επιχείρησης πριν από τον έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας