Αναδημοσιεύσεις

ΕΡΓΑΝΗ: Υπολογισμός των μηνιαίων αποδοχών των μερικώς απασχολούμενων και των ασφαλιζόμενων με τεκμαρτές αποδοχές μισθωτών

Επιμέλεια : Πέτρος Γ. Ραπανάκης
Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα
εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού,
Αρθρογράφος – Συγγραφέας

1. Γενικό πλαίσιο υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών μερικώς απασχολουμένων

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης (Άρθρο 17, παρ.1, Ν.3899/2010 και άρθρο 2, παρ.9 , Ν.3846/2010).

«Συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2β , Ν.3846/2010, νοείται κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες.

Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση.

Mε βάση τις ανωτέρω διατάξεις, αν προβλέπεται μηνιαίος μισθός για τον πλήρως απασχολούμενο «συγκρίσιμο» εργαζόμενο και για τον μερικώς απασχολούμενο πρέπει να υπολογισθεί μηνιαίος μισθός κατ’ αντιστοιχία με τις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης . Κατά συνέπεια ο τρόπος αμοιβής του μερικώς απασχολούμενου δεν μεταβάλλεται π.χ. από αμοιβή με μισθό σε αμοιβή με ημερομίσθιο και εφόσον για το «συγκρίσιμο εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση» προβλέπεται να αμείβεται με μηνιαίο μισθό , με μηνιαίο μισθό θα αμείβεται και ο μερικώς απασχολούμενος (Βλέπε και Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 36311/840/5.11.2013).

2. Υπολογισμός μηνιαίων αποδοχών μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου

Για να υπολογιστεί ο μηνιαίος μισθός του υπαλλήλου που απασχολείται με το συγκεκριμένο σύστημα μερικής ή και εκ περιτροπής απασχόλησης, υπολογίζονται οι εβδομαδιαίες αποδοχές (ωρομίσθιο επί τις ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως) και ότι προκύπτει διαιρείται δια 6 και πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια επί 25, με βάση τη γενική αρχή του δικαίου ότι ο μηνιαίος μισθός αντιστοιχεί κατά μέσο όρο, σε 25 εργάσιμες ημέρες, στις 6 δηλαδή ημέρες της κάθε εβδομάδας.

Ήτοι:

Μηνιαίος μισθός μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου = ( Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας μερικής απασχόλησης ) x (Ωρομίσθιο συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση) x (25/6).

 Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπολογιστεί ως εξής :

Μηνιαίος μισθός μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου = [( Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας /Πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο)] x Μηνιαίος μισθός συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση].

Επιπρόσθετα , στο Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με Αριθ. Πρωτ.:

41815/Δ.10.199/16.9.2016 με θέμα «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ» , ορίζεται ότι στο πλαίσιο της Αναβάθμισης των εντύπων Ε4 και Ε3, η ορθή συμπλήρωση των πεδίων «Μικτές αποδοχές», «Εβδομαδιαίες ώρες» και «Ωρομίσθιο» γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Εργατοτεχνίτης:

 «Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»

Υπάλληλος:

 «Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο»

Παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου 

Παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου

Μερικώς απασχολούμενος εργάζεται επί 20 ώρες εβδομαδιαία εργασία (πέντε ημέρες την εβδομάδα επί τετράωρο ημερησίως). Ο «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση » αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό χωρίς τριετίες, ήτοι τα 586,08€ , άρα το ωρομίσθιο διαμορφώνεται σε 3,52 € ( 586,08 x 0,006) και ο μηνιαίος μισθός του μερικώς απασχολούμενου ορίζεται ως εξής:

Με τον 1o τρόπο ( που έχει επιλέξει το Υπουργείου Εργασίας στο έγγραφο 41815/Δ.10.199/16.9.2016 ):

Μηνιαίος μισθός μερικώς απασχολούμενου = ( Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας μερικής απασχόλησης ) x (Ωρομίσθιο συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση) x (25/6) = 20 ώρες x 3,52€ x (25/6) = 293,34€.

Με τον 2o τρόπο :

Μηνιαίος μισθός μερικώς απασχολούμενου = 586,08 € x (20/40) = 293,34 €.

Παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών εκ περιτροπής απασχολούμενου

Υπαλλήλου

Εκ περιτροπής απασχολούμενος εργάζεται επί 24 ώρες εβδομαδιαία εργασία (τρεις ημέρες την εβδομάδα επί οκτάωρο ημερησίως). Ο «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση » αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό συν μια τριετία, ήτοι τα 644,69€ , άρα το ωρομίσθιο διαμορφώνεται σε 3,87 € ( 644,69x 0,006) και ο μηνιαίος μισθός του εκ περιτροπής απασχολούμενου ορίζεται ως εξής :

Με τον 1o τρόπο (που έχει επιλέξει το Υπουργείου Εργασίας στο έγγραφο 41815/Δ.10.199/16.9.2016):

Μηνιαίος μισθός εκ περιτροπής απασχολούμενου = ( Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας μερικής απασχόλησης ) x (Ωρομίσθιο συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση) x (25/6) = 24 ώρες x 3,87€ x (25/6) = 387,00€.

Με τον 2o τρόπο:

Μηνιαίος μισθός εκ περιτροπής απασχολούμενου = 644,69 € x (24/40) = 386,82 €.

Η μικρή απόκλιση δικαιολογείται λόγω στρογγυλοποίησης των αριθμών.

3. Υπολογισμός μηνιαίων αποδοχών μερικώς απασχολούμενου ημερομισθίου

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ημερομίσθιό τους επί (6/40). Στη συνέχεια υπολογίζονται οι εβδομαδιαίες αποδοχές του εν λόγω εργαζόμενου με βάση τις ώρες εργασίας που απασχολείται την εβδομάδα οι δε μηνιαίες αποδοχές του εν λόγω εργαζόμενου θα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το ανωτέρω ημερομίσθιο της μερικής απασχόλησης επί τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων κάθε μήνα.

Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Εργασίας δέχεται ότι ο μήνας έχει 26 εργάσιμες ημέρες για τον πλήρως απασχολούμενο εργατοτεχνίτη και επομένως 4.33 εβδομάδες (προκύπτει από το κλάσμα 26/6), οι μηνιαίες αποδοχές του μερικώς απασχολούμενου ημερομίσθιου εργατοτεχνίτη ( κατά τα αναφερόμενα και στο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 41815/Δ.10.199/16.9.2016) ορίζονται ως εξής:

Μηνιαίες αποδοχές Εργατοτεχνίτη = (Εβδομαδιαίες ώρες) x 4,33 x (Ωρομίσθιο)

Παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών εργατοτεχνίτη

Μερικώς απασχολούμενος εργατοτεχνίτης εργάζεται επί 20 ώρες εβδομαδιαία εργασία (πέντε ημέρες την εβδομάδα επί τετράωρο ημερησίως). Ο «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση » αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο χωρίς τριετίες, ήτοι τα 26,18 € , άρα το ωρομίσθιο διαμορφώνεται σε 3,93 € [( 26,18 x (6/40)] και ο μηνιαίος μισθός του μερικώς απασχολούμενου εργατοτεχνίτη ορίζεται ως εξής:

Μηνιαίες αποδοχές μερικώς απασχολούμενου εργατοτεχνίτη = ( Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας μερικής απασχόλησης ) x (Ωρομίσθιο συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση) x (26/6) = 20 ώρες x 3,93€ x (26/6) = 340,60 €

Παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών εκ περιτροπής απασχολούμενου Ημερομίσθιου

Εκ περιτροπής απασχολούμενος εργατοτεχνίτης εργάζεται επί 16 ώρες εβδομαδιαία εργασία (δυο ημέρες την εβδομάδα επί οκτάωρο ημερησίως) . Ο «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση » αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο συν τρεις τριετίες , ήτοι τα 30,11€ , άρα το ωρομίσθιο διαμορφώνεται σε 4,52 € [( 30,11 x (6/40)] και ο μηνιαίος μισθός του εκ περιτροπής απασχολούμενου εργατοτεχνίτη ορίζεται ως εξής :

Μηνιαίες αποδοχές εκ περιτροπής απασχολούμενου εργατοτεχνίτη = ( Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας εκ περιτροπής απασχόλησης ) x (Ωρομίσθιο συγκρίσιμου εργαζόμενου) x (26/6) = 16 ώρες x 4,52€ x (26/6) = 313,39 €.

4. Υπολογισμός μηνιαίων αποδοχών ασφαλιζόμενων με τεκμαρτές αποδοχές

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορισμένες κατηγορίες μισθωτών, μεταξύ των οποίων είναι οι σερβιτόροι, οι μπάρμαν, οι βοηθοί σερβιτόρων και οι βοηθοί μπάρμαν, επειδή αμείβονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει με ποσοστά, φιλοδωρήματα, προμήθειες κ.λ.π. κατατάσσονται, με απόφαση του Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε κλάσεις ημερησίων μισθών βάσει του μέσου όρου των τεκμαιρομένων μηνιαίων αποδοχών τους, σύμφωνα με τις οποίες (κλάσεις) και ασφαλίζονται. Ο τρόπος ασφάλισης των ανωτέρω κατηγοριών μισθωτών δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκην και με τον τρόπο αμοιβής τους.

Ειδικά οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους αμείβονται με το εκάστοτε οριζόμενο από την οικεία αγορανομική διάταξη υποχρεωτικό ποσοστό φιλοδωρήματος, όπως αυτό προσδιορίσθηκε στο άρθρο 54 του Ν.2224/1994.

Συνεπώς το νόμιμο ελάχιστο ημερομίσθιο των σερβιτόρων είναι αυτό που αναλογεί στα υποχρεωτικά φιλοδωρήματα, εκτός αν υπολείπεται του εκάστοτε προβλεπόμενου ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, οπότε ως νόμιμο (ελάχιστο) ημερομίσθιο θεωρείται το κατώτατο αυτό ημερομίσθιο ασφαλείας του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου.

Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος αμοιβής των σερβιτόρων βάσει ποσοστών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 54 , του Ν.2224/1994 είναι υποχρεωτικός, και σε περίπτωση που έχει προβλεφθεί με ατομική σύμβαση εργασίας διαφορετικός τρόπος αμοιβής όπως για παράδειγμα με ημερομίσθιο , θα πρέπει να συγκρίνεται το ημερομίσθιο αυτό με το ποσό που θα ελάμβανε ο σερβιτόρος βάσει ποσοστών , το οποίο, δεν μπορεί να υπολείπεται του νόμιμου νομοθετημένου κατωτάτου ημερομισθίου του Ν. 4093/2012.

Παράδειγμα

Σερβιτόρου χωρίς να του αναγνωρίζονται επιδόματα τριετιών , αμειβόμενου με ποσοστά και απασχολούμενου με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο πως θα υπολογισθούν οι μικτές αποδοχές του στον πίνακα προσωπικού;

Για την περίπτωση του σερβιτόρου που αμείβεται με ποσοστά, στο αντίστοιχο πεδίο του μισθού του Ε4 – πίνακα προσωπικού συμπληρώνεται το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο του Ν.4093/2012 και στις παρατηρήσεις αναγράφεται ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος αμείβεται με το αντίστοιχο ποσοστό όπως αυτό καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Ν.2224/1994.

O τύπος προσδιορισμού των μικτών αποδοχών που ορίζει το Υπουργείο Εργασίας για να εξαχθεί ο μηνιαίος μισθός των ημερομισθίων έχει ως εξής: «Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x (26/6) x «Ωρομίσθιο» = 40 ώρες x (26/6) x 3,93€ = 681,20€.

5. Εξεύρεση ωρομισθίου επί καθορισμένου μηνιαίου μισθού μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου

Για να υπολογισθεί το ωρομίσθιο ενός μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου του οποίου έχει προκαθορισθεί ο μηνιαίος μισθός διαιρείται αυτός (ο μηνιαίος μισθός της μερικής απασχόλησης ) δια του γινομένου των ωρών της μερικής απασχόλησης την εβδομάδα επί τις εβδομάδες του μήνα (25/6). Κατά συνέπεια, Ωρομίσθιο = Μηνιαίος μισθός μερικής απασχόλησης / [(Ώρες μερικής απασχόλησης εβδομαδιαία) x (25/6)]

Παράδειγμα

Ο μηνιαίος μισθός του μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου ( πενθήμερη εργασία επί 6ωρο ημερησίως) με τρεις τριετίες προϋπηρεσία που αντιστοιχεί σε εργάσιμο χρόνο διανυθέντα έως την 14η Φεβρουαρίου 2012 , καθορίσθηκε με αμοιβαία συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου στα 600,00 € . Ποιος ο νόμιμος μισθός του μερικώς απασχολούμενου με δεδομένο ότι ο συγκρίσιμος εργαζόμενος ( ο πλήρως απασχολούμενος) αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο μισθό συν τρεις τριετίες , ποιο το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο του και πως θα αποτυπωθεί η ανάλυση των μικτών αποδοχών του στο πίνακα προσωπικού;

Ο νόμιμος μηνιαίος μισθός του πλήρως απασχολούμενου υπαλλήλου που αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο μισθό συν τρεις τριετίες ορίζεται σε 761,91€ και το νόμιμο ωρομίσθιο του σε 761,91 x 0,006 = 4,57€.

Κατά συνέπεια, Νόμιμος μηνιαίος μισθός μερικώς απασχολούμενου = ( Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας μερικής απασχόλησης ) x (Ωρομίσθιο συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση) x (25/6) = 30 ώρες x 4,57€ x (25/6) = 571,25€. Καταβαλλόμενο Ωρομίσθιο = Καταβαλλόμενος Μηνιαίος μισθός μερικής απασχόλησης / [(Ώρες μερικής απασχόλησης εβδομαδιαία) x (25/6)] = 600,00 /[ (30 ώρες x (25/6)] =4,80 €.

Επισημαίνεται ότι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του νομίμου. Εν προκειμένω το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο διαμορφώνεται σε 4,80€ , συνεπώς είναι υπέρτερο του νομίμου που ορίζεται σε 4,57€.

Οι μικτές αποδοχές , στην ανάλυση τους , όπως θα αναγραφούν εν προκειμένω στον Ε4 – πίνακα προσωπικού έχουν ως εξής: «Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x (25/6) x «Ωρομίσθιο» = 30 ώρες x (25/6) x Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο = 30 ώρες x (25/6) x 4,80 €= 600,00€.

6. Πως αποτυπώνεται η ανάλυση των μικτών αποδοχών του μερικώς απασχολούμενου στο πίνακα προσωπικού όταν έχει επιλεγεί ως βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών το ωρομίσθιο.

 Έστω ότι οι μηνιαίες αποδοχές ενός μερικώς απασχολούμενου ( επί τετράωρο ημερησίως και επί πενθήμερον εβδομαδιαίως ) υπαλλήλου υπολογίσθηκαν με βάση το ωρομίσθιο και όχι σύμφωνα με τον τύπο που ορίζει ότι Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x (25/6) x «Ωρομίσθιο».

Έστω επίσης ότι ο εν λόγω μερικώς απασχολούμενος υπάλληλος αμείβεται κατ’ αντιστοιχία με τις ώρες απασχόλησης του, σύμφωνα με το νόμιμο νομοθετημένο μισθό χωρίς να δικαιούται τριετίες.

Ειδικότερα έστω εν προκειμένω ότι ο υπολογισμός των στοιχείων μισθοδοσίας του εν λόγω μερικώς απασχολούμενου έγινε ως ακολούθως:

Ωρομίσθιο = 586,08 € x 0,006 = 3,52€

Ημερομίσθιο = 4ώρες x 3,52 € =14,08€

Ημερομίσθια μηνός = 22 σταθερά για κάθε μήνα

Μηνιαίος μισθός = Ημερομίσθιο x Ημέρες εργασίας μηνιαίως

Μηνιαίος μισθός = 22 ημερομίσθια x 14,08 € = 309,76€.

Στην περίπτωση αυτή για να εφαρμοσθεί ο τύπος προσδιορισμού των μικτών αποδοχών που ορίζει το Υπουργείο Εργασίας και να εξαχθεί ως μηνιαίος μισθός το ποσόν των 309,76€ πρέπει να ανακαθορισθεί το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο , ήτοι Καταβαλλόμενο Ωρομίσθιο = Καταβαλλόμενος Μηνιαίος μισθός μερικής απασχόλησης / [(Ώρες μερικής απασχόλησης εβδομαδιαία) x (25/6)] = 309,76 /[ (20 ώρες x (25/6)] =3,717 €.

Κατά συνέπεια στον Πίνακα Προσωπικού θα αναγραφεί : Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x (25/6) x «Ωρομίσθιο» = 20 ώρες x (25/6) x 3,717 = 309,76€ .

Επισημαίνεται ότι το ΙΚΑ είναι αναρμόδιο να προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών των μερικώς απασχολουμένων. Είναι αρμόδιο βεβαίως να ελέγχει το πλαίσιο ασφάλισης ενός μισθωτού συνεπώς και του μερικώς απασχολούμενου, σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει αρμοδιότητα να καθορίζει το ύψος των αποδοχών των μερικώς απασχολουμένων , που εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στησφαίρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και του ΣΕΠΕ.

Αναδημοσίευση από το e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου