Επείγοντα θέματαΦορολογικά

Αλλαγές στο επάγγελμα Λογιστή – Φοροτεχνικού

Με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων για την ψήφιση του,  φαίνεται πως και στον κλάδο μας, συντελούνται αλλαγές, για να εναρμονισθεί το ΠΔ 340/98 «περί επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού»,  με τις διατάξεις του Ν.3919/2011, του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, μεταξύ αυτών και του Λογιστή-Φοροτεχνικού.
Έτσι παρακάτω φαίνονται συνοπτικά, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου οι αλλαγές, που προωθούνται, και παρακάτω αυτές αναλύονται επεξηγηματικά.
Όπως θα διαπιστώσετε στην ανάγνωση αυτών που ακολουθούν, στο κλάδο μας ολοένα και προστίθενται ευθύνες και υποχρεώσεις ενώ τα δικαιώματα μας , θεωρούνται αυτονόητα και χωρίς οριοθέτηση και περίγραμμα. Στο χέρι μας είναι να τα διασφαλίσουμε , έτσι ώστε η άσκηση του επαγγέλματος μας, που αποτελεί λειτούργημα και βασικό μοχλό για την άσκηση της εκάστοτε φορολογικής πολιτικής του κράτους  να βρει την θέση που του αξίζει.
Το Σάββατο έχουμε τις εκλογές της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, για να εκλέξουμε τα όργανα που θα μας εκπροσωπούν, και αυτό πιστεύουμε θα αποτελέσει μια αρχή για τα τοπικά δεδομένα, για την συμμετοχή του κλάδου μας στην λήψη των αποφάσεων που γίνονταν και γίνονται για εμάς, χωρίς εμάς, μέχρι σήμερα.         
 

Τι αλλαγές φέρνει στο επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού το νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Τροποποιήσεις στο Π.Δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος  Λογιστή –Φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως»


Σύμφωνα με την
αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου:

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Η.5. επιδιώκεται η τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 340/98 «Περί του επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (Α’228), ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α’32). Ειδικότερα:

Με την περίπτωση 1 αντικαθίσταται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού με την επαγγελματική ταυτότητα, μετά την κατάργηση της εν λόγω διοικητικής άδειας με το άρθρο 3 του Ν.3919/2011.
Με την περίπτωση 2προβλέπονται  η διαδικασία χορήγησης επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικούμετά την υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης, η έκδοση υπουργικής απόφασης για την χορήγηση αποζημίωσης των επιτροπών που εισηγούνται την χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας και την καταβολή δικαιωμάτων του ΟΕΕ για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας.
Επίσης προβλέπεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας και της υποβολής των δικαιολογητικών για την χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας ή την απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από το ΟΕΕ.
Για την προστασία των φορολογουμένων από παράνομες δραστηριότητες, τη μείωση της φοροδιαφυγής, τον περιορισμό του αριθμού των ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων/ φορολογικών στοιχείων, προβλέπεται η υποβολή κατ’ έτος Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία οι λογιστές φοροτεχνικοί θα δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα, δεν έχουν καταδικαστεί συνεπεία ποινικών ή πειθαρχικών παραπτωμάτων  και ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την απαιτούμενη για το επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης εκπαίδευση. Το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης ελέγχεται από το ΟΕΕ και ενημερώνεται σχετικά το αρχείο  λογιστών φοροτεχνικών που τηρεί το ΟΕΕ και το οποίο προβλέπεται να διασυνδεθεί με το αρχείο λογιστών του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος προβλέπεται ότι η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται με την καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του ΟΕΕ, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2  δικαιώματα υπέρ του ΟΕΕ θα καλύπτουν τις πάσης φύσεως δαπάνες για την συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση των λογιστών φοροτεχνικών καθώς και τις δαπάνες ελέγχου της ακρίβειας του περιεχομένου των Υπεύθυνων Δηλώσεων που θα υποβάλλονται κατ’ έτος στο ΟΕΕ.
Με την περίπτωση 3 προβλέπονται η διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στις εταιρείες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αναγγελία έναρξης λειτουργίας γραφείων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών καθώς και η υποχρέωση αυτών να γνωστοποιούν στο ΟΕΕ οποιαδήποτε μεταβολή στη εταιρική τους σύνθεση ή την εκπροσώπησή τους.
Με την περίπτωση 4 προβλέπεται η τήρηση στο ΟΕΕ μητρώου λογιστών φοροτεχνικών κατά τάξεις καθώς και μητρώο νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, τα οποία διασυνδέονται με τα  αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
Με την περίπτωση 5 προστίθενται στα αδικήματα που αποτελούν λόγο αφαίρεσης της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού, τα αδικήματα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της χρήσης υφαρπασθείσας ψευδούς βεβαίωσης.
Με την περίπτωση 6  προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 16 του π.δ. 340/98 μετά την παρέλευση ενός  έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, δεδομένου ότι πρόκειται περί μεταβατικών διατάξεων και ήδη έχουν παρέλθει δέκα πέντε έτη από την ισχύ τους.

Α ν α λ υ τ ι κ ά  :

1. Όπου στο κείμενο ή στον τίτλο του π.δ. 340/1989 (Α’ 228) αναφέρονται οι φράσεις «άδεια ασκήσεως», «ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος», «άδεια» ή «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» αντικαθίστανται από τη φράση «επαγγελματική ταυτότητα».

2. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 4
Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού
1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης στην αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
2. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, μόνιμης κατοικίας, επαγγελματικής απασχόλησης και οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφερομένου.
3. Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αποφάσεων ΣΑΕΠ περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, έγγραφο έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υπηρεσιακά, καθώς και των απαιτουμένων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 15. .
4. Στην περίπτωση αίτησης για την χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, , πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.
5. Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η ταυτότητα εκδίδεται αυτόματα. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση τριμήνου από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού.
7. Ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το ΟΕΕ.
Αν ο λογιστής φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών φοροτεχνικών του ΟΕΕ του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το ΟΕΕ ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
8. Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1. του άρθρου 14.
9. Η επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
10. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 01.01.2015

————————————————————————-
Το άρθρο που αντικαθίσταται έχει ως εξής
Άρθρο 4. Χορήγηση Αδείας
1.Για τη χορήγηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης προς την αρμόδια Τοπική Διοίκηση (Τ.Δ.) Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ.) του ΟΕΕ.
2.Στην αίτηση για τη χορήγηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος προκειμένου περί μελών του ΟΕΕ, η διεύθυνση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή κατοικίας, τα πτυχία, οι τίτλοι σπουδών, η ειδίκευση καθώς και η επαγγελματική πείρα.
3.Η αίτηση για τη χορήγηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος συνοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίων, τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας καθώς και των απαιτουμένων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος όπως στο άρθρο 20 του παρόντος ορίζεται.
4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανωτέρας τάξεως, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου
5.Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τις παραπάνω Διοικήσεις, είναι μέλη του Ο.Ε.Ε. και έχουν άδεια λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξεως. Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής δύναται να προτείνεται από τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του χώρου των Λογιστών Φοροτεχνών, εντός προθεσμίας 15 ημερών από της περιελεύσεως του σχετικού εγγράφου, παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής, ο εκπρόσωπος ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση ή την αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε.
Στα μέλη των παραπάνω επιτροπών χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της κεντρική, Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
6.Στους κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, το οποίο ανανεώνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
Για την ανανέωση του δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
7.Για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται η καταβολή των δικαιωμάτων του Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν.2515/97.
Η εν λόγω άδεια είναι σε ισχύ εφόσον έχει ανανεωθεί το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο
8.Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. για τη χορήγηση ή όχι της άδειας εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας για τη χορήγηση της Διοίκησης.
9.Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
10.Για την έναρξη της ασκήσεως επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού στην αρμόδια ΔΟΥ, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο άδειας.

———————————————————————–
3. Το άρθρο 10 του Π.Δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών – Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η οποία χορηγείται από το ΟΕΕ.
2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της παραγράφου 1 υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.
3. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για λογαριασμό αυτών πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να είναι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού
————————————————————————
Το άρθρο που αντικαθίσταται έχει ως  εξής
Άρθρο 10. Γραφεία
1.Για τη λειτουργία γραφείων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το ΟΕΕ.
2.Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου οποιασδήποτε νομικής μορφής είναι η κατά τις διατάξεις του παρόντος κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από τον υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους του γραφείου και των μελών αυτού. Επί ανωνύμων εταιρειών απαιτείται η κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή  Φοροτεχνικού από τους μετόχους που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
3. Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας, υποβάλλεται αίτηση του υπευθύνου ή των υπευθύνων για τη λειτουργία του γραφείου. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας του υπευθύνου ή των υπευθύνων των γραφείων και των μελών αυτού και αναλόγως της νομικής μορφής με την οποία πρόκειται να λειτουργήσουν, επικυρωμένα αντίγραφα των κατά Νόμο καταστατικών ή πιστοποιητικών από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργίας τους.

————————————————————————–
4. Το άρθρο 11 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 11
Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
1. Στο ΟΕΕ τηρείται μητρώο φυσικών προσώπων κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4, καθώς και μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που τους έχει χορηγηθεί και των στοιχείων του άρθρου 10. .
2. Τα Μητρώα Λογιστών Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών του ΟΕΕ διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείο Οικονομικών.»
————————————————————————–
Το άρθρο που αντικαθίσταται έχει ως εξής
Άρθρο 11. Μητρώο
1.Στο ΟΕΕ τηρείται μητρώο αδειών άσκησης, επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού κατά τάξεις, στο οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι εκδιδόμενες άδειες και σημειώνονται οι τυχόν μεταβολές τους.
2.Σε ιδιαίτερο τμήμα του μητρώου αδειών καταχωρούνται οι άδειες λειτουργίας γραφείων με μνεία της νομικής μορφής τους, των μελών, των μετόχων και των υπευθύνων για τη λειτουργία τους.

5. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του π.δ. 340/1998 μετά τη λέξη πλαστογραφία προστίθενται οι λέξεις: «υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης».

6. Το άρθρο 16 του π.δ. 340/1998 καταργείται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού εκδοθείσες που εκδόθηκαν με το άρθρο 16 π.δ. 340/1998 εξακολουθούν να ισχύουν.

————————————————————————–
Το άρθρο που καταργείται  έχει ως εξής
Άρθρο 16. Μεταβατικές Διατάξεις

1. Στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 2515/1997 ασκούσαν το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα 11 ως ελεύθεροι επαγγελματίες, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Γ. Τάξης. Όσοι από αυτούς αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του ν.2515/1997 έχουν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών (3) χρήσεων χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας άδεια άσκησης επαγγέλματος Γ Τάξης, με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μέχρι του ποσού των 300.000.000 δραχμών.
2. Στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., που κατά τη δημοσίευση του ν. 2515/1997 ασκούσαν επί τέσσερα (4) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν τέσσερα (4) έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αυτοδικαίως, άδεια άσκησης επαγγέλματος Β`. Τάξης με τη συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας επτά (7) ετών.
3.Στους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 ασκούσαν επί πέντε (5) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του λογιστή ή βοηθού λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό – οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ τάξεως.
4. Στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., που κατά τη δημοσίευση του ν.2515/1997 δεν είχαν συμπληρώσει πέντε (5) έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή δεν είχαν συμπληρώσει πέντε (5) έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αυτοδικαίως, άδεια άσκησης επαγγέλματος Β` Τάξης με τη συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας πέντε (5) ετών
5.Στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997 ασκούσαν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του λογιστή ή βοηθού λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό – οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ τάξεως.
6. Στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του ν.2515/1997, ασκούσαν το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Β` Τάξης και με τη συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας πέντε (5) ετών χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αυτοδικαίως, άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α` Τάξης
7.Στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι αποδεδειγμένα από το έτος 1965 μέχρι και της 30ης Απριλίου 1977 έχουν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών χρήσεων, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ τάξεως.
8. Στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 21 του π.δ. 340/1998, όπως αυτές αναριθμήθηκαν με τις πιο πάνω παραγράφους 6 και 7, μετά τη λέξη “λογιστή” τίθεται η φράση “ή βοηθού λογιστή”.
 

 

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου