ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑΓνωσιακή βάση και forum λογιστικής θεματολογίας

Φορολογικά

Ερώτημα για Αύξηση Κεφαλαίου Α.Ε.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2503 ΕΞ 6.3.2018
Ερώτημα για αύξηση κεφαλαίου ΑΕ
Αθήνα, 06.03.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2503 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2503/2018
ΘΕΜΑ : Ερώτημα για Αύξηση Κεφαλαίου ΑΕ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Σας παρακαλώ διευκρινίστε μου το εξής:
1. Ανώνυμη εταιρεία η οποία χρωστάει στην εφορία. Ο πρόεδρος, ο οποίος είναι και ο βασικός μέτοχος πουλάει ακίνητο του οποίου τα χρήματα τα παίρνει η εφορία έναντι του χρέους της εταιρείας χωρίς να περάσουν καθόλου από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας
2. Στην ίδια εταιρεία ακίνητο του μετόχου το οποίο ήταν σε εγγύηση για τραπεζικό δάνειο, με την πώληση του πηγαίνει και μειώνει απευθείας το υπόλοιπο του δανείου (η κίνηση φαίνεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό του δανείου).
Ποιες εγγραφές πρέπει να γίνουν και αν μπορούν αυτές οι πληρωμές να χρησιμοποιηθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σχετικώς με το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το ακίνητο είναι ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας ή ανήκει στον μέτοχο, ως φυσικό πρόσωπο.
Σε κάθε περίπτωση, αν υποτεθεί ότι το ακίνητο ανήκει στον βασικό μέτοχο, ενώ το αντίτιμο της εκποίησής του κατευθύνεται προς την εξόφληση φορολογικού χρέους του νομικού προσώπου, είναι σαφές ότι πρόκειται είτε για έμμεση χρηματοδότηση του μετόχου προς την εταιρεία (απαραίτητη η καταβολή του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου), είτε για κεφαλαιακή ενίσχυσή της (αύξηση κεφαλαίου). Υπό την έννοια αυτή, η εξάλειψη του χρέους της εταιρείας, χωρίς να προκαλείται μείωση ενεργητικού περιουσιακού στοιχείου, θα πρέπει να απεικονισθεί στο σκέλος του παθητικού, ως ισόποση αύξηση ιδίων ή ξένων κεφαλαίων. Συνεπώς, το νομικό πρόσωπο είτε θα εμφανίσει υποχρέωση (δάνειο) προς τον βασικό μέτοχο, είτε θα αποφασισθεί (ισόποση) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με αναδιαμόρφωση των ποσοστών συμμετοχής σε αυτό.
Ομοίως και ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, όπου γίνεται αντιληπτό ότι ο βασικός μέτοχος έχει εγγυηθεί με ακίνητο ιδιοκτησίας του (προσωπική εγγύηση), την εξυπηρέτηση τραπεζικού δάνειου που έχει συνάψει η εταιρεία, οπότε με την πώληση του ακινήτου αυτού εξοφλείται η υποχρέωσή της προς την τράπεζα.
Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι οι συμβάσεις που συνάπτει μια ανώνυμη εταιρεία με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απαγορεύονται και είναι άκυρες χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, ενώ οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 13α του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου, αλλά και από το καταστατικό της εταιρείας.
Κατά συνέπεια, οι πληρωμές που διενήργησε ο μέτοχος για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για την εξόφληση φόρων, είτε για την εξάλειψη τραπεζικού δανείου, θα μπορούσαν να απεικονισθούν στα λογιστικά βιβλία ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον υπάρχει προγενέστερη έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας. Στο αντίστοιχο πρακτικό γενικής συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος διενέργειας της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Επομένως, στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων προς τον μέτοχο, οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να διενεργηθούν είναι οι κάτωθι:
——————————————————//—————————————————–
52 «Τραπεζικά δάνεια»
ή 54 «Υποχρεώσεις από φόρους τέλη» ……………………….ΧΧΧ€
53 «Λοιπές υποχρεώσεις»
53.04 «Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες
και διευθυντικό προσωπικό»………………………………………..ΧΧΧ€
Εξόφληση δανείου, μέσω περιουσιακού στοιχείου του μετόχου…
——————————————————//—————————————————–
53 «Λοιπές υποχρεώσεις»
53.04 «Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό»…………………………..ΧΧΧ€
40 «Κεφάλαιο»
40.00 «Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο»…………………………………ΧΧΧ€
Κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς μέτοχο…
——————————————————//—————————————————–
Τέλος, την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου ρυθμίζουν οι διατάξεις του άρθρου 11, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 58α, του ΚΝ 2190/1920.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
https://www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου