Φορολογικά

Ερώτημα: Υπόκειται σε παρακράτηση φόρου τιμολόγιο Κυπριακής εταιρείας για παροχή υπηρεσιών μεσιτείας, η οποία δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα;

Υπόκειται σε παρακράτηση φόρου τιμολόγιο Κυπριακής εταιρείας για παροχή υπηρεσιών μεσιτείας, η οποία δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα;
 
Ερώτημα: Είμαστε Α.Ε εμπορίας αγροτικών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Κυπριακή εταιρεία με μορφή LTD εισπράττει από εμάς προμήθεια για τη μεσολάβηση σε ορισμένες πωλήσεις μας στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Τόπος παροχής των υπηρεσιών τους είναι η Κύπρος χωρίς όμως αυτό να προκύπτει από την σύμβαση που έχουμε υπογράψει καθώς επίσης δεν έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.
Επειδή η Κυπριακή επιχείρηση αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα απαιτείται ή όχι η εφαρμογή της διαδικασίας με αίτηση αποφυγής διπλής φορολογίας για να μην έχει η εταιρεία μας υποχρέωση παρακράτησης φόρου;
Συνοπτική Απάντηση
Δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου τιμολόγιο Κυπριακής εταιρείας για παροχή υπηρεσιών μεσιτείας, η οποία δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (ΠΟΛ.1120/2014 εγκύκλιο)
Πλήρης Απάντηση
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014 με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες», μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι:
«Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
1. Με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) ορίζονται οι περιπτώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές, οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
Συγκεκριμένα, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο…
Αντίθετα, διευκρινίζουμε ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειεςγια τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με τον Ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου…
Επομένως, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι αμοιβές που λαμβάνει η μόνιμη εγκατάσταση των νομικών προσώπων που δεν έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, για τις παρεχόμενες στην ημεδαπή τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες. Με την παρακράτηση αυτή δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αλλά ο φόρος που παρακρατήθηκε θα πιστωθεί έναντι του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων ( παρ. 3 και 4 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013).
Οι αμοιβές που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το οποίο δεν έχει τη φορολογική του κατοικία και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.».
Τέλος, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017/11.1.2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική μεταχείριση της προμήθειας που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο», ορίζεται ότι:
«Περαιτέρω, ως προς το δεύτερο ερώτημά σας σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στην αμοιβή προμήθειας που καταβάλλετε στην κυπριακή εταιρεία, σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες μεσιτείας δεν εμπίπτουν στην έννοια των τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/2014 εγκύκλιό μας και ως εκ τούτου δεν νοείται η διενέργεια παρακράτησης επί αυτών».
Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, η Κυπριακή επιχείρηση δεν εισπράττει εισόδημα στην Ελλάδα, αλλά εισπράττει εισόδημα από Ελλάδα, μέσω μεσιτείας όπως περιγράφετε και συνεπώς δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω (ΠΟΛ.1120/2014 εγκύκλιο).
Πηγή: e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου