Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Φορολογικές Δηλώσεις 2015: Τρόπος συμπλήρωσης πίνακα Κ (Ε3)

Παράδειγμα συμπλήρωσης πίνακα Κ (Ε3)

Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1042/2016

Η κύρια φετινή αλλαγή του Ε3, η οποία έχει απασχολήσει κατά κόρον τους λογιστές – φοροτεχνικούς, είναι η πρόσθεση του Πίνακα Κ΄ στην 4η σελίδα του εντύπου. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1042/2016, στον πίνακα Κ΄ καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013.

Ειδικότερα, στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας (π.χ. ενσώματα πάγια, προβλέψεις κ.ο.κ.) όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της επιχείρησης στην οποία υφίστανται διαφορές από την αντίστοιχη αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και η οποία καταχωρείται στην στήλη «Φορολογική Βάση».

Στην συνέχεια, στη στήλη «Διαφορές» και ειδικότερα:

  • στουςκωδικούς 787-795, υπολογίζονται από το σύστημα οι διαφορές (θετικές-αρνητικές) για τους λογαριασμούςεσόδωνμε βάση τα δεδομένα που αναγράφονται στους κωδικούς 771 και 779, ενώ
  • στουςκωδικούς 788-796, υπολογίζονται οι αντίστοιχες διαφορές για τους λογαριασμούςεξόδων με βάση τα δεδομένα που αναγράφονται στους κωδικούς 772 και 780,

προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί το σύνολο των διαφορών (θετικών-αρνητικών) από τους κωδικούς 797 και 798στους αντίστοιχους κωδικούς 118 & 119 του εντύπου Ν.

Τέλος, στους αντίστοιχους κωδικούς 781, 789, 782, 790, 783, 791, 784,792, 785, 793, 786 και 794 δεν υπολογίζονται διαφορές με βάση τα δεδομένα της λογιστικής-φορολογικής βάσης καθόσον οι διαφορές αυτές αφορούν λογαριασμούς ενεργητικού-παθητικού, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους στο έντυπο Ν. Οι κωδικοί αυτοί εμφανίζονται κλειδωμένοι στο φετινό έντυπο.

Υπόχρεοι συμπλήρωσης Πίνακα Κ΄

Από την ως άνω εγκύκλιο συνάγεται σαφώς ότι όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, καθόσον είναι υπόχρεοι συμπλήρωσης του εντύπου Ν, θα πρέπει να συμπληρώσουν και τον Πίνακα Κ΄ του Ε3.

Ζήτημα προκύπτει για τις ατομικές επιχειρήσεις, καθώς από την ΠΟΛ.1042/2016 δεν προκύπτει σαφές συμπέρασμα. Θα περίμενε κανείς ότι, από τη στιγμή που οι εν λόγω φορολογούμενοι είναι και αυτοί υπόχρεοι τήρησης των βιβλίων τους με βάση τα Ε.Λ.Π. και δεν εξαιρούνται από την κατάρτιση Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης αφού εύλογο είναι να προκύψουν διαφορές Λ.Β.-Φ.Β., θα έπρεπε να συμπληρώσουν και αυτοί τον Πίνακα Κ΄. Όμως, ενώ για τα Ν.Π. και τις νομικές οντότητες υπάρχουν στο έντυπο Ν οι κωδ. 118-119 στους οποίους μπορούν να μεταφερθούν οι προσωρινές διαφορές εσόδων-εξόδων από τους αντίστοιχους κωδ. του Πίνακα Κ΄ του Ε3, δεν υφίστανται στο Ε3 αντίστοιχοι κωδικοί μεταφοράς των προσωρινών διαφορών για τις ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες ως γνωστόν προσδιορίζουν το φορολογητέο τους αποτέλεσμα στο έντυπο Ε3. Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι οι ατομικές επιχειρήσεις, μέχρι νεωτέρας διευκρίνισης, δεν υποχρεούνται να συμπληρώνουν τον Πίνακα Κ΄, δύνανται όμως να τον συμπληρώνουν για πληροφοριακούς λόγους.

Προβληματισμός σε σχέση με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες που αποτελούν προσωρινές διαφορές

Άλλο ένα θέμα για το οποίο η Διοίκηση πρέπει να πάρει άμεσα θέση είναι οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δεν συνιστούν μόνιμες αλλά προσωρινές διαφορές ΛΒ-ΦΒ. Για παράδειγμα οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν προσωρινές και όχι μόνιμες διαφορές, διότι δεν απαγορεύεται δια παντός η έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα, απλώς αναβάλλεται το δικαίωμα αυτό για το έτος κατά το οποίο θα καταβληθούν.

Παρόλα αυτά οι μη καταβληθείσες εισφορές εμπεριέχονται κανονικά στον Πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης ο οποίος βεβαίως αφορά μόνιμες διαφορές. Ενόψει των ανωτέρω, το Υπουργείο θα πρέπει άμεσα να διευκρινίσει εάν οι εν λόγω διαφορές θα καταχωρηθούν στον Πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης ως μη εκπιπτόμενες δαπάνες (μόνιμες διαφορές) ή στον Πίνακα Κ΄ του εντύπου Ε3 (ως προσωρινές διαφορές). Αυτονόητο είναι ότι το παραπάνω δίλημμα δεν υφίσταται για τις ατομικές επιχειρήσεις, καθότι, όπως προαναφέραμε, αυτές δεν υποχρεούνται στη συμπλήρωση του Πίνακα Κ΄, οπότε θα αναγράφουν κανονικά τις εν λόγω δαπάνες στον Πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Βήματα προσδιορισμού των καθαρών φορολογητέων κερδών

Με βάση όλα τα παραπάνω, τα Ν.Π. και οι νομικές οντότητες, για να προσδιορίσουν τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2015, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  1. Συμπλήρωση Πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης

Τόσο οι τηρούντες απλογραφικά όσο και οι τηρούντες διπλογραφικά βιβλία συμπληρώνουν τον Πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης (Ε3) με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες (μόνιμες διαφορές Λ.Β.-Φ.Β.).

 

  1. Συμπλήρωση Πίνακα ΣΤ΄ ή Πίνακα Η΄ & Θ΄ Ε3

α) Οι τηρούντες απλογραφικά συμπληρώνουν τον Πίνακα ΣΤ΄ στην 2η σελίδα του Ε3. Ειδικά ο υποπίνακας ζ΄ του Πίνακα ΣΤ΄ συμπληρώνεται μέχρι και τον κωδ. 563 «Κέρδος βάσει Λογιστικού προσδιορισμού» (δηλ. δεν θα συμπληρωθεί ο κωδ. 567), διότι η αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες θα διενεργηθεί στο έντυπο Ν. Το ποσό του κωδ. 563 είναι το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης.

Επίσης, οι εν λόγω υπόχρεοι δεν θα συμπληρώσουν, για τους ίδιους λόγους, τον Πίνακα Ζ΄ του Ε3.

β) Οι τηρούντες διπλογραφικά συμπληρώνουν τον Πίνακα Η΄ και Θ΄ (3η σελίδα Ε3). Ειδικά ο Πίνακας Θ΄ συμπληρώνεται μέχρι και τον προσδιορισμό του λογιστικού «Καθαρού αποτελέσματος χρήσης» (κωδ. 479 υποπίνακα ζ΄). Για τους ίδιους λόγους με τα απλογραφικά, δεν θα συμπληρωθεί ο κωδ. 196 «Ποσά φορολογικής αναμόρφωσης».

  1. Συμπλήρωση Πίνακα Κ΄ Ε3

Στη συνέχεια τόσο οι τηρούντες απλογραφικά όσο και οι τηρούντες διπλογραφικά βιβλία συμπληρώνουν τον πίνακα Κ΄ με τις προσωρινές διαφορές Λ.Β.-Φ.Β. του φορολογικού έτους 2015. Ειδικά οι κωδικοί που αφορούν προσωρινές διαφορέςενεργητικού και παθητικού εμφανίζονται κλειδωμένοι διότι δεν θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους στο έντυπο Ν.

Αντίθετα, θα συμπληρωθούν κανονικά οι κωδικοί που αφορούν διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων και εξόδων (κωδ. 787-788 & 795-796) διότι αυτοί θα μεταφερθούν στο έντυπο Ν προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2015.

  1. Συμπλήρωση εντύπου Ν

Με τη συμπλήρωση του Ε3 έχει προσδιοριστεί το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης (κωδ. 563 για απλογραφικά και 479 διπλογραφικά). Επίσης έχουν υπολογιστεί οι μόνιμες (Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης) και οι προσωρινές λογιστικές διαφορές (Πίνακας Κ΄ Ε3).

Όλα τα παραπάνω ποσά θα μεταφερθούν στη 2η σελίδα του εντύπου Ν προκειμένου να προκύψει το φορολογητέο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα:

– Το λογιστικό αποτέλεσμα θα μεταφερθεί από τους κωδ. 563 και 479 του Ε3 στον κωδ. 116 ή 117 του Ν, αναλόγως εάν προέκυψαν κέρδη ή ζημίες στη χρήση.

– Οι προσωρινές διαφορές των κωδ. 797 και 798 του Πίνακα Κ΄ του Ε3 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς 118 & 119 του εντύπου Ν.

– Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες (μόνιμες διαφορές Λ.Β.-Φ.Β.) μεταφέρονται από την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης στον κωδ. 455 του εντύπου Ν.

Στη συνέχεια προσθαφαιρούνται κέρδη που απαλλάσσονται, λοιπά ποσά που διαμορφώνουν το φορολογητέο αποτέλεσμα, συμψηφίζεται τυχόν ζημία προηγούμενων χρήσεων, αφαιρούνται αφορολόγητα αποθεματικά κλπ., έτσι ώστε να προκύψει το τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα στον κωδ. 048 ή 448

http://taxpress.gr/.

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015Χρήσιμα

Ποιες δαπάνες αναμορφώνονται στον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και ποιες από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Του Γ. Χριστόπουλου

Δείτε μία από τις πρακτικές ασκήσεις με τα έντυπα Ε2, Ε3 με τον πίνακα Κ, το έντυπο Ν και την Κατάσταση φορολογικής…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη   Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή   Αθήνα,  23 Ιουνίου 2016…
Απόψεις/ΘέσειςΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Σχολιασμός των οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ν

Με την Πολ. 1070/2016 που εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας δόθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν. Δυστυχώς με την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου