Φορολογικά

Παράδειγμα συμπλήρωσης πίνακα Κ (Ε3) – Διπλογραφικά Βιβλία

Παράδειγμα συμπλήρωσης πίνακα Κ (Ε3) – Διπλογραφικά Βιβλία
Παράδειγμα: Έστω ότι η εταιρεία «ΧΑΤΖΗΔΙΜΠΑΣ SOLUTIONS ΕΠΕ», με αντικείμενο εργασιών εμπορία Η/Υ και ηλεκτρονική υποστήριξη, έχει καταρτίσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης για τη χρήση 2015, ως εξής:
 

Λ/μόςΠεριγραφήΛογιστική ΒάσηΦορολογική ΒάσηΔιαφορά 
 XΠΧΠ
10Γήπεδα – Οικόπεδα1.000.000,001.000.000,000,00
11Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα765.441,42765.441,420,00
12Μηχανήματα – Τεχν. εγκ/σεις – Λοιπός μηχαν. εξοπλισμός1.070.146,16890.167,16-179.979,00ΠΡΟΣ.
14Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός26.142,1426.142,140,00
20Εμπορεύματα205.136,62205.136,620,00
30Πελάτες300.855,84300.855,840,00
33Χρεώστες διάφοροι634.926,33634.926,330,00
34Χρεόγραφα49.726,5232.222,11-17.504,41ΠΡΟΣ.
38Χρηματικά διαθέσιμα195.778,84195.778,840,00
40Κεφάλαιο2.890.814,392.890.814,390,00
41Αποθεματικά – Διαφορές αναπροσαρμογής10.940,9710.940,970,00
42Αποτελέσματα εις νέο38.105,283.753,13-34.352,15ΠΡΟΣ.
44Προβλέψεις163.131,260,00-163.131,26ΠΡΟΣ.
50Προμηθευτές227.656,45227.656,450,00
52Τραπεζικά δάνεια752.550,00752.550,000,00
53Πιστωτές διάφοροι39.736,4139.736,410,00
54Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη48.044,4048.044,400,00
55Ασφαλιστικοί Οργανισμοί77.174,7177.174,710,00
Σύνολα4.248.153,874.248.153,874.050.670,464.050.670,46

 

Λ/μόςΠεριγραφήΛογιστική ΒάσηΦορολογική ΒάσηΔιαφορά 
  XΠΧΠ  
 Κόστος πωληθέντων995.789,63995.789,630,00
60Αμοιβές & έξοδα πρ/κού1.163.695,321.161.787,161.908,16ΜΟΝ.
61Αμοιβές & έξοδα τρίτων533.080,51533.080,510,00
62Παροχές τρίτων740.865,62740.865,620,00
63Φόροι – τέλη26.563,1525.563,151.000,00MON.
64Διάφορα έξοδα419.890,85407.689,0112.201,84ΜΟΝ.
65Τόκοι & συναφή έξοδα558.093,37558.093,370,00
66Αποσβέσεις παγίων209.841,99246.814,63-36.972,64ΠΡΟΣ.
70Πωλήσεις εμπορευμάτων4.301.335,164.301.335,160,00
73Πωλήσεις υπηρεσιών298.317,61278.317,61-20.000,00ΠΡΟΣ.
75Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών29.873,0329.873,030,00
76Έσοδα κεφαλαίων21.732,7813.727,92-8.004,86ΠΡΟΣ.
 Σύνολα4.647.820,444.651.258,584.669.683,084.623.253,72-49.867,50 

 
Επίσης:
·         Απόθεμα έναρξης χρήσης 2015: 200.009,17 ευρώ
·         Αγορές περιόδου 2015: 1.000.917,08 ευρώ
·         Οι δαπάνες που αναλογούν στην παροχή υπηρεσιών είναι 55.729,32 ευρώ
1.       Σε σχέση με τις διαφορές Λ.Β.-Φ.Β., από τα αρχεία της επιχείρησης προκύπτουν τα εξής:
α) Η διαφορά των 1.908,16 αφορά προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες του προσωπικού, οι οποίες αποτελούν μόνιμη διαφορά καθώς δεν θα εκπέσουν ποτέ από τα ακαθάριστα φορολογικά έσοδα της εταιρείας.
β) Η διαφορά των 1.000 ευρώ αφορά το τέλος επιτηδεύματος και χαρακτηρίζεται ως μόνιμη ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη.
γ) Η διαφορά των 12.201,84 ευρώ αφορά 3 τιμολόγια άνω των 500 ευρώ, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν με τραπεζικό μέσο πληρωμής. (μόνιμη διαφορά)
δ) Η διαφορά των 36.972,64 ευρώ αφορά αποσβέσεις μηχανημάτων, οι οποίες διενεργήθηκαν με λογιστικό συντελεστή μικρότερο του φορολογικού. Επειδή θα αναστραφούν στο μέλλον, αποτελούν προσωρινή διαφορά.
ε) Η διαφορά των 20.000 ευρώ αφορά υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρασχέθηκαν μεν μέσα στο 2015, αλλά είναι απαιτητές -κατόπιν συμφωνίας- μέσα στο 2016, χρόνο κατά τον οποίο θα εκδοθεί και το αντίστοιχο παραστατικό (τιμολόγιο). Ως εκ τούτου, κατά το 2015 θα αναγνωριστεί λογιστικά ως έσοδο το δεδουλευμένο μέρος, ήτοι 20.000 ευρώ, όμως το ποσό αυτό θα αποτελέσει φορολογικό έσοδο του 2016 (βλ. ΠΟΛ.1223/2015). Η διαφορά αυτή χαρακτηρίζεται προσωρινή.
στ) Η διαφορά των 8.004,86 ευρώ αφορά κέρδος λόγω αποτίμησης χρεογράφων κατά το τέλος του έτους. Τα εν λόγω κέρδη αναγνωρίζονται μόνο λογιστικά κατά το έτος 2015, καθότι βάσει ΠΟΛ.1113/2015 θα αναγνωριστούν φορολογικά κατά το χρόνο της πραγματικής συναλλαγής, δηλ. όταν το χρεόγραφο πωληθεί.
2.       Ενόψει των ανωτέρω, τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 2015 διαμορφώνονται ως εξής:

Λογιστικό κέρδος/ζημίαΦορολογικό κέρδος/ζημία
Αποτελέσματα 20153.438,14-46.429,36

 
3.       Συμπλήρωση Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης

(1)(2)(3)(4)
1.Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους (περ.α’ άρθρου 23)2001
2.Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (περ.β’ άρθρου 23)200212.201,84
3.Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (περ.γ’ άρθρου 23)2003
4.Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις (περ.δ’ άρθρου 23)2004
5.Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις (περ.ε’ άρθρου 23)2005
6.Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα (περ.στ’ άρθρου 23)2006
7.Φόροι-τέλη που δεν εκπίπτουν (περ.ζ’ άρθρου 23)20071.000,00
8.Τεκμαρτό μίσθωμα κατά μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (περ.η’ άρθρου 23)2008
9.Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων (περ.θ’ άρθρου 23)2009
10.Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων (περιπτ.ι’ άρθρου 23)2010
11.Δαπάνες ψυχαγωγίας (περ. ια’ άρθρου 23)2011
12.Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (περιπτ.ιβ’ άρθρου 23)20121.908,16
13.Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (περ.ιγ’ άρθρου 23)2013
14.Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (παρ.4 άρθρου 48)2014
15.Μη εκπιπτόμενες δαπάνες τόκων-Υποκεφαλαιοδότηση (άρθρο 49 ν.4172/2013)2015
16.Μη εκπιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθρα 52 & 54 ν.4172/2013)2016
17.Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας2017
18.Δαπάνες ναυτιλιακών επιχ/σεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας2018
19.Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π.2019
20.Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση2020
21.Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο2021
22.Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας2022
  ΣΥΝΟΛΟ210015.110,00

 
4.      Συμπλήρωση Πίνακα Η΄
Δείτε την συνέχεια

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου