Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΦορολογικά

Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Νοηματική προσέγγιση των εννοιών: Φορολογητέο εισόδημα, Κέρδος και Φορολογική ζημιά

Ο νέος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), στο άρθρο 5 («Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή»), παρ. 1, τοποθετεί σε 13 πηγές κάθε εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα (μισθωτή εργασία, υπηρεσίες διοίκησης, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητη περιουσία, πώληση επιχείρησης και πώληση τίτλων, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), αδιαφόρως αν η φορολογική κατοικία του φορολογούμενου βρίσκεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Επαρκώς δε, διευκρινίζεται στην επόμενη παράγραφο 2, ότι εξ αντιδιαστολής προκύπτει ο χαρακτηρισμός του εισοδήματος της αλλοδαπής, ως το εισόδημα που δεν αποκτάται μεν στη χώρα μας, ωστόσο ο αποκτών έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα (βλ. άρθρο 3, παρ. 1 και 2, πχ κάτοικος Ελλάδας που λαμβάνει σύνταξη από Γερμανία). Περαιτέρω, ο νομοθέτης, πολύ σωστά, ομαδοποιεί τις πηγές των διάσπαρτων ως άνω εισοδημάτων σε τέσσερις κατηγορίες, στην ονομασία των οποίων μάλιστα προσθέτει το επίθετο «ακαθάριστο». Έτσι λοιπόν έχουμε: Εισόδημα από μισθωτή εργασία, Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, Εισόδημα από κεφάλαιο και Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Η μικρή αυτή εισαγωγή έγινε για να ακολουθήσει σχολιασμός ως προς την συντακτική διατύπωση ορισμένων διατάξεων της πηγής: «ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Παρατηρούμε ότι ενώ στο σημείο αυτό του νόμου αναφέρεται ορθώς η λέξη «εισόδημα» που όπως είναι γνωστό παραπέμπει σε μικτό (ακαθάριστο) ποσό, όχι δηλαδή φορολογητέο, αλλά δυνάμει φορολογούμενο, κατά την γνώμη μου αναιτιολόγητα, στο άρθρο 21 (παρ. 1) κ.ε., όπου αναλύεται η συγκεκριμένη πηγή εισοδήματος, γίνεται ευθέως αναφορά σε «κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Μάλιστα δε, για του λόγου το αληθές, στην επόμενη παράγραφο 2, «υπενθυμίζεται» από τον νομοθέτη ότι το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, αλλά και στον ΚΦΑΣ.

Η παρατήρηση είναι, ότι με αυτόν τον τρόπο, προσδιορίζεται το λογιστικό αποτέλεσμα μιας επιχείρησης. Είναι δε παγκοίνως γνωστό ότι το λογιστικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) δεν ταυτίζεται με το φορολογητέο αποτέλεσμα (βλέπε την διαδικασία της φορολογικής αναμόρφωσης).

Επιπλέον, αμέσως μετά, στο άρθρο 29, οπότε ολοκληρώνεται η περιγραφή αυτής της πηγής του εισοδήματος, αναφέρεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με βάση την προβλεπόμενη κλίμακα(μέχρι 50.000 ευρώ, με συντελεστή 26% και πάνω από αυτό το ποσό με συντελεστή 33%) και ότι για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το κέρδος προσδιορίζεται και φορολογείται με συντελεστή 26% (άρθρα 47 και 58). Πάλι δηλαδή γίνεται αναφορά σε «κέρδος», το οποίο, αν ακολουθήσουμε την ροή των διατάξεων, είναι το ποσό που προέρχεται από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

Τέλος, ας μου επιτραπεί να χαρακτηρίσω ατυχή την φράση του άρθρου 27 («Μεταφορά ζημιών»), η οποία επί λέξει, έχει ως εξής: «Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία αυτή μεταφέρεται, κ.λπ.…».

Δηλαδή, προσδιορίζω κέρδη, αλλά προκύπτουν…. ζημιές!

Η σωστή απόδοση θα ήταν: «Αν κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκύψουν ζημιές, αυτές μετά την φορολογική τους αναμόρφωση μεταφέρονται, κ.λπ.…».

Κατά την γνώμη μου και είμαι έτοιμος να αντικρούσω τον αντίλογο, θα έπρεπε ο νομοθέτης να αναφέρεται σε « φορολογητέα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα» και σε «φορολογικές ζημιές» και όχι σε κέρδη ή σε ζημιές που προσδιορίζονται βάσει του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (όπως αυτός συντάσσεται με την διαδικασία του ΕΓΛΣ), δηλαδή σε λογιστικά αποτελέσματα.

Αν κάποιες δαπάνες / έξοδα (πχ πρόστιμα, που είναι και επίκαιρο!), τα οποία έχουν μεν λογιστικοποιηθεί  στα βιβλία, λόγω της εκταμίευσης των σχετικών ποσών από τα χρηματικά διαθέσιμα της επιχείρησης, αλλά περαιτέρω δεν εκπίπτουν βάσει του άρθρου 23 («Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες»), προσδιορίζοντας ωστόσο το λογιστικό αποτέλεσμα (Λογ. 86), ποια κέρδη θα φορολογηθούν; Ποιες ζημιές θα μεταφερθούν, για συμψηφισμό με  φορολογητέα κέρδη επόμενης χρήσης;

Θέλω να πω, ότι όταν σε φορολογικό νόμο υπάρχει διάταξη για μη εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, προφανώς σε άλλο σημείο θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος (ή έστω, να τονίζεται η υποχρέωση), βάσει του οποίου θα γίνει η φορολογική αναμόρφωσή τους, ώστε να προκύψει το φορολογητέο αποτέλεσμα.

Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, σε επίπεδο κοσμογονικών αλλαγών στα φορολογικά ζητήματα, επιτρέπουν και δικαιολογούν μεταβολή στον τρόπο σκέψης, ως προς τις βασικές αρχές της Φορολογίας.

Συνεπώς, είτε υπάρχει «θέμα» με τυχόν κακή μετάφραση του κειμένου (κάποιοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται για Ολλανδική πρόταση νόμου), είτε οι συντάκτες των διατάξεων πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί, ώστε να αποδίδεται σωστά το ζητούμενο και να μην απαιτείται συντακτική ή νοηματική διόρθωση, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου.

Πηγή www.epixeirisi.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου