Αναδημοσιεύσεις

Ε.Λ.Π.: Υποδείγματα Προσαρτήματος για “Πολύ Μικρές Οντότητες” με απλογραφικά βιβλία, “Πολύ Μικρές οντότητες” με διπλογραφικά βιβλία και “Μικρές οντότητες”

1η Δημοσίευση 1.6.2016 
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» – Υποδείγματα Προσαρτήματος για :
α) « Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία,
β) « Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και
γ) «Μικρές οντότητες».
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Στο προσάρτημα αναφέρεται κυρίως το Άρθρο 29. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν. 4308/2014, το Αρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές «8. Οι οντότητες της παραγράφου 7 [Πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1]  του παρόντος άρθρου παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29  …… 9. Οι μικρές οντότητες παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 έως και 8, 10, 13, 14, 16 έως και 18, 23(α) και 25 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29. … 10. Οι μεσαίες οντότητες δύνανται να μην παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 24, 32 και 33 του άρθρου 29.», αλλά και το Αρθρο 37. Πρώτη εφαρμογή  «7. Η μέθοδος μετάβασης στον παρόντα νόμο, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ιδιαίτερα γνωστοποιείται ενδεχόμενη χρήση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα σχετικά ποσά του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.  ………   9. Οι πολύ μικρές και οι μικρές οντότητες μπορούν να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου».

Το «Προσάρτημα» των Ε.Λ.Π , έχει τον ίδιο ρόλο (με διαφοροποιημένες απαιτήσεις) που είχε και στο Ε.Γ.Λ.Σ, δηλαδή την παροχή πληροφοριών, αναλύσεων και επεξηγήσεων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης και αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα των υπολοίπων καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κ.λ.π).

Γενική αρχή : όσο μικρότερη η κατηγορία τόσο λιγότερες οι πληροφορίες που απαιτούνται.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια « προσπάθεια», συμβολής στην δυνατότητα επιλογής των συναδέλφων ( κυρίως αυτών που ασχολούνται με τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις ) , περισσοτέρων «υποδειγμάτων» Προσαρτήματος.
Θυμίζω τα εξαιρετικά « Υποδείγματα» Προσαρτημάτων (από τα οποία και αντλήσαμε αρκετά στοιχεία ) , που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο μας:
α)  Τo Προσάρτημα των Ε.Λ.Π.: Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα (διάθεση δωρεάν)  Παναγιώτης Βρουστούρης – Κωνσταντίνος Καραμάνης.
και
β)  (1) Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 – ΣΟΛ Α.Ε.
     (2) Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 – ΣΟΛ Α.Ε.

Σχετικά με τις κατηγορίες των οντοτήτων, θυμίζουμε τα εξής:

Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα όρια μεγέθους που παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος προσωπικού αναφέρεται σε εργαζόμενους πλήρους ημερήσιας και ετήσιας απασχόλησης (ισοδύναμες μονάδες).

Κατηγορίες οντοτήτωνΚριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3)
Μέσος όρος προσωπικούΣύνολο ενεργητικού (ευρώ)Καθαρός κύκλος εργασιών (ευρώ)
Πολύ μικρές άρθρου1, παρ. 2γ (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ)≤ 1.500.000
Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ, (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική,κλπ)> 1.500.000
Πολύ μικρέςάρθρου 1 παρ. 2ακαι 2β≤ 10≤ 350.000≤ 700.000
Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β≤ 50≤ 4.000.000≤ 8.000.000
Μεσαίες (όλες)≤ 250≤ 20.000.000≤ 40.000.000
Μεγάλες (όλες)> 250> 20.000.000> 40.000.000

Σημείωση: Οι μικρές του άρθρου 1 παρ 2γ (ΟΕ, ΕΕ, ατομικές, κλπ) παραμένουν μικρές εφόσον δεν υπερβαίνουν δύο από τα κριτήρια προσωπικό 50 άτομα, σύνολο ενεργητικού 4.000.000 και κύκλος εργασιών 8.000.000.

Το εύρος των ανωτέρω ορίων παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα:
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ άρθρο 1 παρ 2γ
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων>20.000.0004.000.000-19.999.999350.000-3.999.999350.000 <ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών>40.000.0008.000.000- 39.999.999700.000-7.999.999700.000 <1.500.000<
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου> 25050 έως 24910 έως 4910<10<
      

Σημείωση : για την περίοδο του 2015 το μέγεθος της οντότητας θα κριθεί με βάση τα νέα ποσοτικά κριτήρια και τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ετών 2013 και 2014, όπως δημοσιεύθηκαν για εκείνα τα έτη.
 
Υποδείγματα Προσαρτημάτων.
 
α) « Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία

Δείτε την συνέχεια στο taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου