ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Έντυπο Ε3 2014 – Αναλυτικά όλες οι διαφορές και οι νέοι κωδικοί

Όπως είναι ήδη γνωστό, μέσα από σχετικό δελτίο τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. δόθηκαν στη δημοσιότητα τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 για το φορολογικό έτος 2014. Στην παρούσα ανάλυση θα παραθέσουμε τις διαφορές του φετινού εντύπου Ε3 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι.

Στην αρχή του εντύπου Ε3 έχουμε τις ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με το περσινό (καταργήθηκαν κάποιοι κωδικοί και προστέθηκαν  μερικοί νέοι)

E3A

E3A 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Δεν υπάρχουν τα στοιχεία του συζύγου που συμπληρώνονταν όταν η επιχείρηση ήταν ατομική και ανήκε στη σύζυγο
e3 2015 15

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Άλλαξαν οι επικεφαλίδες που αφορούν στα στοιχεία συναλλαγών (πλέον τίτλος στοιχείου συναλλαγών)

e3 2015 16

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Στο νέο έντυπο απαλείφθηκαν ορισμένοι κωδικοί (σ.σ. 066, 069 και 071).

e3 2015 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

Στο νέο έντυπο απαλείφθηκαν οι λέξεις “ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ” στον κωδικό 681 και στον κωδικό 904. Επίσης, προστέθηκαν δύο νέοι κωδικοί “ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ” (κωδ. 907) και “ΛΟΙΠΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ” (κωδ. 908).
e3 2015 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ

Στο νέο έντυπο τροποποιήθηκε ο τίτλος του πίνακα αυτού όπως βλέπετε και στην παρακάτω εικόνα [ Στοιχεία επιχειρήσεων (από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα) με απλογραφικά βιβλία και απαλλασσόμενων / μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων ]
e3 2015 4
Επίσης, αφαιρέθηκε ο κωδικός 519 από την ενότητα “Ακαθάριστα Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών” (πλέον είναι ενότητα δ΄), προστέθηκε ο κωδικός 280 “επιτηδευματίες κτλ” και τέλος προστέθηκε νέα ενότητα ε’ “Ακαθάριστα Έσοδα Αγροτικής Δραστηριότητας”
e3 2015 5
Άλλαξε ο τίτλος της στήλης που αφορούσε τους ελεύθερους επαγγελματίες και πλέον αναφέρεται στην Αγροτική Δραστηριότητα. Στη στήλη αυτή προστέθηκε και νέος κωδικός 515 “Άρδευσης”.
e3 2015 6
Στην ενότητα  ζ’ δεν υπάρχουν οι λέξεις εντός παρενθέσεως (Β’ Κατηγορίας) και άλλαξε ο τίτλος στην τρίτη στήλη (πλέον έγινε Αγροτικής Δραστηριότητας).
e3 2015 7
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ

Στο νέο έντυπο δεν υπάρχουν οι κωδ. 840 και 336 και ο κωδικός 348 άλλαξε θέση. Επίσης, προστέθηκε κωδικός 319 “πλέον καθαρό μεταφ/νο εισόδημα παρ. 7 αρθ. 48 ν. 2238/94”.

Να θυμίσουμε εδώ ότι η παρ. 7 του άρθρου 48 είχε ως εξής: “7. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.
Ειδικά, για συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες ζωγράφους ή γλύπτες ή χαράκτες, το εισόδημα που αποκτούν κάθε χρόνο από τα έργα της πνευματικής τους παραγωγής κατανέμεται σε ίσα μέρη για να φορολογηθεί στο έτος της κτήσης του και στα τρία επόμενα έτη. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που προκύπτει ζημία”.

Συνεχίζοντας την παράθεση των αλλαγών να σημειώσουμε ότι προστέθηκε ο κωδ. 324 “μείον το εισόδημα της παρ. 6 άρθρ. 29 και παρ. 5 άρθρ. 58 (μέχρι 10 ΚW).
Ας θυμηθούμε όμως τι αναφέρονται στα άρθρα αυτά:

Παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013

“[…] 6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 8), απαλλάσσονται του φόρου […]”.

Παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (σ.σ. από την ΠΟΛ. 1059/18.3.2015)

“[…] Με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α’ (κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή), β’ (προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή), δ’ (συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών), ε’ (κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα) και στ’ (κοινοπραξίες) του άρθρου 45, εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 8), απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα (σχετ. άρθρο 47). Για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το απαλλασσόμενο ποσό θα αφαιρείται κατ’ ανάγκη από τα καθαρά κέρδη προκειμένου για το προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους, δίχως να εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού.
Επισημαίνεται ότι η σχετική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 έχει εκδοθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, βρίσκεται σε ισχύ και επικαιροποιείται κάθε έτος […]”.

-> Επίσης, προστέθηκε νέος κωδικός 347 “Φορολογητέα Καθαρά Αποτελέσματα από αγροτική δραστηρ.”

e3 2015 8
e3 2015 9
Ο πίνακας με τις γενικές Οικονομικές πληροφορίες οντοτήτων με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με το παλαιό έντυπο Ε3
e3 2015 10
Καμία αλλαγή δεν έχει επίσης και ο πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά στοιχεία
e3 2015 11
Ο πίνακας Ι -όπως τον ξέραμε- έχει απαλειφθεί, αφού όπως είναι γνωστό καταργήθηκε ο αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων.
e3 2015 13
Η αναλυτικά κατάσταση προσδιορισμού καθαρών κερδών τεχνικών επιχειρήσεων έχει απαλειφθεί
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ

Άλλαξε το λεκτικό του πίνακα αυτού, που πλέον είναι πίνακας ΙΑ (περύσι ήταν πίνακας ΙΔ).
e3 2015 14

Καλό είναι να μελετήσετε και τις υποσημειώσεις του εντύπου Ε3 έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα των διευκρινίσεων που δίνονται σ΄αυτές.

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Πηγή: www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου