ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Καλοκαιρινό κυνήγι στη φοροδιαφυγή-Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας

Εντείνει η ΓΓΔΕ τους ελέγχους στην αγορά για την έκδοση αποδείξεων. Η Γενική Γραμματεία έδωσε εντολή και σχετικές οδηγίες σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας, πλην των ΔΟΥ ΦΑΕ, Πλοίων και κατοίκων εξωτερικού, να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να μεριμνήσουν για την συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της τήρησης βιβλίων και της έκδοσης φορολογικών  στοιχείων για όλους όσους ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με προτεραιότητα σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα.
Τα συνεργεία ελέγχου θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους, ανεξάρτητα από το τμήμα που θα υπηρετούν και θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/14 (ΕΛΠ), του Ν. 2859/00, του Ν. 4172/13. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από τους υπαλλήλους των ΔΟΥ, εκτός των ορίων της χωρικής της αρμοδιότητας και θα είναι καθημερινές συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής με γενική χειρόγραφη εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι θα παρασχεθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων.
Οδηγίες διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων

  1. Θα διενεργείται έλεγχος στη διακίνηση αγαθών, στην πώληση αυτών και στην παροχή υπηρεσιών και στην έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών (βλ. ΠΟΛ. 1003 / 31.12.2014).
  2. Το συνεργείο στο δρόμο ή στην έξοδο των πελατών από την επαγγελματική εγκατάσταση θα ζητά το προβλεπόμενο παραστατικό. Στους ελέγχους των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής η είσοδος των συνεργείων στους εσωτερικούς χώρους είναι απαραίτητη.
  3. Το συνεργείο θα θεωρεί τα βιβλία και τα στοιχεία. Στη συνέχεια θα ελέγχεται αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (ΦΠΑ, ΦΜΥ, αμοιβές τρίτων κτλ)
  4. Όταν διαπιστωθεί παράβαση θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός προσδιορισμός προστίμου μαζί μεσχετικό σημείωμα διαπιστώσεων.
  5. Σε 20 μέρες ο φορολογούμενος καλείται να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις στην επιβολή προστίμου. Στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εκδίδεται οριστική πράξη επιβολής προστίμου.
  6. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν P.O.S. σε σχέση με τα capital controls.
  7. Έχει καταργηθεί από 1.1.2014 η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. , οπότε τα συνεργεία θα ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που έλαβαν και στη συνέχεια θα ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα παραστατικά του 4308/ 14.
  8. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται σε επιχειρήσεις μεοργανωμένα λογιστήρια σε μέρες και ώρες που το λογιστήριο δεν λειτουργεί, ο έλεγχος να μην ζητά για θεώρηση τα λογιστικά βιβλία ούτε να καταλογίζει παραβάσεις μη επίδειξης.
  9. Σε περιπτώσεις που παραδίδονται τα τηρούμενα βιβλία, ελέγχονται και διασταυρώνονται οι δύο τελευταίες φορολογικές περίοδοι, ως προς τη συμφωνία τους με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.Σε περίπτωση διαφορών, τότε μόνο επεκτείνεται ο έλεγχος σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους.
  10. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη απόδοση ΦΠΑ, τότε υποδεικνύεται εγγράφως στο φορολογούμενο να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, ενώ ενημερώνεται εγγράφως και  η αρμόδια ΔΟΥ.

Σε περιπτώσεις που παραδίδονται τα τηρούμενα βιβλία, ελέγχονται και διασταυρώνονται οι δύο τελευταίες φορολογικές περίοδοι, ως προς τη συμφωνία τους με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφορών, τότε μόνο επεκτείνεται ο έλεγχος σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων δεν αποτελεί κατ’ αρχήν παράβαση. Θα πρέπει, όμως, τα συνεργεία να κοινοποιούν στον φορολογούμενο εγγράφως να προσκομίσει τις δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ (ΠΟΛ 1254/2001).
Άρθρο 13 του 2523/1997 Αναστολή λειτουργίας Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και στις περιπτώσεις υποτροπής της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης.
Εκτός των προστίμων, προβλέπεται και η κύρωση αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για διάστημα μέχρι 1 μήνα.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί αναστολή λειτουργίας έως 6 μηνών, σε περιπτώσεις υποτροπής μέσα σε διάστημα 3 ετών από την πρώτη αναστολή λειτουργίας.
Στο πλαίσιο του ελέγχου θα επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας, όταν παρεμποδίζεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτών.
Είναι ο τρόπος, με τον οποίο τα συνεργεία εντόπιου ελέγχου θα δραστηριοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιπλέον, αν κάποιος πάρει υπόψιν του τα τεχνικά μέσα (αυτοκίνητα κτλ) που η Γενική Γραμματεία δίνει στους ελεγκτές, μάλλον κάποιος θα πρέπει να σκεφτεί δυο φορές τη μη έκδοση αποδείξεων και σε συνδυασμό με τα νέα πρόστιμα.
Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα κάτι πιο σημαντικό, που αναφέρουν οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας. Σκοπός της δεν είναι μόνο ο εντοπισμός των τυπικών παραβάσεων, που αφορούν τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων στην τήρηση των βιβλίων και στην μη έκδοση στοιχείων .Με τα συνεργεία επιτόπιου ελέγχου αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, με όλα αυτά τα στοιχεία να αξιοποιούνται για τον εντοπισμό της αποκρυφθείσας  φορολογητέας ύλης στο πλαίσιο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.
Επιμέλεια: Παναγιώτης Παντελής, Φοροτεχνικός
www e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου