ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε, συνοπτικά, τις δυνατότητες Κεφαλαιοποίησης Κόστους Δανεισμού. Αρχικά θα δούμε τι προέβλεπε το ΕΓΛΣ, εν συνεχεία θα αναλύσουμε τι προβλέπεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τέλος θα επιδιώξουμε τη σύνδεση τους με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, οι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου καταχωρούνταν στην κατηγορία των εξόδων εγκαταστάσεως στο λογαριασμό «16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και αποσβένονταν είτε εφάπαξ (κατά το έτος πραγματοποιήσεως τους) είτε τμηματικά και ισόποσα σε μία πενταετία.

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 23 το κόστος δανεισμού που αφορά άμεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου, δύναται να κεφαλαιοποιείται, ως τμήμα του κόστους του στοιχείου αυτού.
Το κόστος δανεισμού προσδιορίζεται ως:
·         Το πραγματικό κόστος του δανεισμού κεφαλαίων που αναλήφθηκε για την απόκτηση του υπό κατασκευή περιουσιακού στοιχείου μειωμένο με το τυχόν έσοδο από την προσωρινή τοποθέτηση αυτών των κεφαλαίων.
·         Το ποσοστό του κόστους του γενικού δανεισμού κεφαλαίων στην έκταση που τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για το σκοπό της απόκτησης του υπό κατασκευή έργου. Στην περίπτωση αυτή το κόστος δανεισμού που γίνεται αποδεκτό για κεφαλαιοποίηση προσδιορίζεται με την εφαρμογή ενός επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.
Το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης ορίζεται ως εξής:

Μέσος σταθμικός όρος κόστους δανεισμού
Υπόλοιπο γενικού δανεισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου
(εξαιρούμενων των δανείων που αφορούν την απόκτηση ενός υπό εκτέλεση έργου)

Έναρξη κεφαλαιοποίησης:
Η κεφαλαιοποίηση αρχίζει όταν πραγματοποιείται η επενδυτική δαπάνη, υπάρχει επιβάρυνση κόστους δανεισμού και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για να προετοιμαστεί το περιουσιακό στοιχείο ώστε να τεθεί σε λειτουργία ή να πωληθεί.
Αναστολή κεφαλαιοποίησης:
Η κεφαλαιοποίηση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων κατά τις οποίες η ανάπτυξη διακόπτεται.
Παύση κεφαλαιοποίησης:
Η κεφαλαιοποίηση πρέπει να σταματά όταν όλες οι αναγκαίες εργασίες κατασκευής του περιουσιακού στοιχείου έχουν περατωθεί ώστε το περιουσιακό στοιχείο να τεθεί σε λειτουργία ή να πωληθεί. Επιπρόσθετα, η κεφαλαιοποίηση πρέπει να παύει όταν όλες οι αναγκαίες εργασίες κατασκευής του περιουσιακού στοιχείου περατώνονται τμηματικά ώστε το τμήμα αυτό του περιουσιακό στοιχείο είναι δυνατό να τεθεί σε λειτουργία ή να πωληθεί.
Πρακτική Εφαρμογή
Την 01.01.2015 η PROSEMINARS AE ξεκίνησε την κατασκευή των νέων της κτιριακών εγκαταστάσεων. Το κόστος κατασκευής του έργου καθώς και οι ημερομηνίες αποπληρωμής του έργου εμφανίζονται κατωτέρω:
31.03.2015 –  300.000€
31.07.2015 – 100.000€
30.09.2015 – 100.000€
31.10.2015 – 100.000€
31.12.2015 –  50.000€
                650.000€
Κατά την 31.12.2015 ο δανεισμός της εταιρείας είχε ως ακολούθως:
Μακροπρόθεσμος δανεισμός με επιτόκιο 5%                € 700.000
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός με επιτόκιο 6%                 € 300.000
Την 31.12.2015 το έργο ολοκληρώθηκε και από 01.01.2016 τέθηκε σε λειτουργία.
Η εταιρεία εφαρμόζει το ΔΛΠ 23 κατά πάγια τακτική.
Επίλυση:
(α) Το κόστος δανεισμού έχει ως εξής:

  Υπόλοιπο Ετήσιο επιτόκιο Κόστος δανεισμού
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 700.000 5% 35.000€
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 300.000 6% 18.000€
1.000.000   53.000€

 
(β) Το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης υπολογίζεται ως εξής:

Επιτόκιο κεφαλαιοποίησης 53.000€ 5,30%
1.000.000€

 
(γ) Με βάση τα παραπάνω το κόστος του έργου κατά την 31.12.2015 (οπότε και ολοκληρώθηκε) διαμορφώθηκε ως εξής:

Ημερομηνία αποπληρωμής Αξία τιμολογίου Μήνες Επιτόκιο κεφαλαιοποίησης Αναλογία μηνών Τόκοι  προς κεφαλαιοποίηση Συνολικό κόστος έργου
31.03.2015 300.000 9 5,30% 9/12 11.925 311.925
31.07.2015 100.000 5 5,30% 5/12 2.208 102.208
30.09.2015 100.000 3 5,30% 3/12 1.325 101.325
31.10.2015 100.000 2 5,30% 2/12 883 100.883
31.12.2015 50.000 0 50.000
  650.000       16.342 666.342

Συνεπώς, κατά την 31.12.2015 το κόστος που θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Ιδιοχρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία» θα ανέρχεται σε € 666.342 και από την 01.01.2016 (ημερομηνία ολοκλήρωσης) θα αποσβένεται με βάση την ωφέλιμη ζωή του (ως ενιαίο τμήμα).
Εναλλακτικά
Το ΔΛΠ 23 έχει εφαρμογή και στην περίπτωση των αποθεμάτων, δηλαδή στο κόστος κτήσεως ή παραγωγής προσμετράται αντίστοιχα και το κόστος δανεισμού. Πιο συγκεκριμένα, για αποθέματα που χρειάζονται σημαντική χρονική περίοδο για να καταστούν κατάλληλα προς πώληση (π.χ. παλαίωση οινοπνευματωδών ποτών, φύλλα καπνού πριν την κατεργασία τους, ωρίμανση τυριού).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το άρθρο 18 παράγραφος 2δ του Ν.4308/2014 προβλέπει τη λογιστική πολιτική του ΔΛΠ 23 αναφέροντας τα εξής «Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό».

Επιμέλεια : Γιώργος Τζίφας

Ορκωτός Λογιστής στην Olympia Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε
Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Επίσης, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και κάτοχος της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. Σήμερα, εργάζεται ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε..

Πηγή www.proseminars.eu

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου