Φορολογικά

Οδηγίες για τον χειρισμό ζημιών παρελθόντων ετών εξαιτίας της φορολόγησης με βάση το άρθρο 47 παρ. 1 του ΚΦΕ

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1014/29.1.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν.4446/2016». Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή:
Με τις νέες διατάξεις, οι οποίες έχουν εφαρμογή για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ορίζεται ότι : σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.
Το ποσό των κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που δεν έχουν υπαχθεί σε φορολόγηση προστίθεται στις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, καθόσον το ποσό αυτό έχει ήδη υπαχθεί σε φορολόγηση (αναγόμενο σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος) με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω και επομένως ο μη συνυπολογισμός του στα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους θα είχε ως αποτέλεσμα τη διπλή φορολόγησή του.
Επιπλέον με την εγκύκλιο αυτή αναφέρεται ότι επί του φόρου που προκύπτει εξαιτίας της περίπτωσης αυτής δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4172/2013.
Όσον αφορά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών και αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων για τα οποία δεν είχε καταβληθεί φόρος αυτά φορολογούνται ξεχωριστά, μη συναθροιζόμενα με τυχόν φορολογικές ζημίες.
Όσον αφορά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών και αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων για τα οποία δεν είχε καταβληθεί φόρος αυτά φορολογούνται ξεχωριστά, μη συναθροιζόμενα με τυχόν φορολογικές ζημίες.
Επισημαίνεται ότι το ζήτημα του κινδύνου της διπλής φορολόγησης της περίπτωσης του άρθρου 47 παρ.1 είχε εντοπισθεί προ έτους σε σχετικό άρθρο του ΣΟΕΛ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ το οποίο είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Epsilon7 τεύχος 2/2017.
Σχετικό το παρακάτω απόσπασμα από το άρθρο αυτό:
“Τέλος να επισημανθεί ότι αναμένεται να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα ειδικά από τις περιπτώσεις διανομής κερδών προσδιορισθέντων κατά Ε.Λ.Π. και ταυτόχρονης πιθανής ύπαρξης φορολογικών ζημιών είτε κατά τη χρήση είτε κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Εδώ θα υπάρξουν και περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, παρά την επισήμανση της Γνωμοδότησης 178/2016 ότι «….δεν τίθεται καν ζήτημα διπλής φορολογήσεώς των, αφού φορολογούνται για πρώτη και μόνη φορά κατά τη διανομή ή την κεφαλαιοποίηση»). Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη λογιστικών κερδών και περαιτέρω η φορολόγηση της διανομής αυτών, παρά την ύπαρξη φορολογικών ζημιών, λόγω μικρότερων λογιστικών, από τις φορολογικές, αποσβέσεων παγίων. Στη συνέχεια όταν προκύψουν μεγαλύτερα φορολογικά κέρδη από τα λογιστικά, λόγω μικρότερων φορολογικών αποσβέσεων ο φόρος εισοδήματος θα υπολογισθεί επί των φορολογικών, χωρίς την δυνατότητα ανάκτησης του φόρου που είχε καταβληθεί σε προηγούμενες ζημιογόνες φορολογικά χρήσεις, εξαιτίας της τότε διανομής κερδών, η οποία ως γνωστόν επιβάλλεται από την εμπορική νομοθεσία (‘Αρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967).
http://www.mgk.com.gr/support/file.php?key=f80xrwgl0gqgmo3p-6n8onqcpaynawuq&expires=1518825600&signature=a2b247e083bf5c229142bbfada93a63e7d311c42
Σημειώσεις                  

  • Κατά την εγκύκλιοΠΟΛ. 1059/2015 «Διευκρινίζεται επίσης ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των ενοτήτων Α΄ και Β΄ σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπάγεται το καθαρό ποσό των διανεμόμενων ή κεφαλαιοποιούμενων κερδών ή αποθεματικών, μετά την αναγωγή του ποσού αυτού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος». Για το λόγο αυτό τα διανεμητέα ποσά ανάγονται σε μικτά με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου 29% (λ.χ. έτος 2017 : 49.700/0,71=70.000 €)
  • Κατά το έτος 2020 από το ποσό των φορολογικών κερδών 120.000 € έχουν εκπέσει οι φορολογικές ζημίες των προηγουμένων ετών 2017 – 2020 (€ 75.000) βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013 ασχέτως που τα έτη αυτά τελικά προκύπτουν ποσά προς φορολογία βάσει του άρθρου 47 παρ. 1 και έτσι προκύπτει το προς φορολογία ποσό των 45.000 €.
  • Παρατηρούμε λοιπόν ότι επί φορολογικών κερδών της εξαετίας 310.000 € (τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα λογιστικά των 280.000 € -πρακτικά για λόγους μόνιμων λογιστικών διαφορών-) τελικά καταβάλλεται φόρος για ποσό 485.000 €. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται καθαρά και μόνο στον ετεροχρονισμό λογιστικών και φορολογικών κερδών, καθώς στην περίπτωση χρονικής σύμπτωσης των δύο κατηγοριών κερδών και διανομής, φόρος θα καταβαλλόταν μόνο για τα φορολογικά κέρδη ύψους 310.000 €. Επιπλέον η περίπτωση αυτή ξεπερνά τις εν πολλοίς διαφημισμένες από τα ΕΛΠ αλλά και από τη φορολογική Διοίκηση (βλέπε φορολογικά έντυπα Ν και Ε3) προσωρινές διαφορές λογιστικής – φορολογικής βάσης καθώς οδηγεί σε διπλή φορολογία. Ως μόνος τρόπος αποφυγής της διπλής φορολόγησης για την περίπτωση αυτή θα ήταν τα διανεμόμενα κέρδη επί φορολογικών ζημιών ή μικρότερων της διανομής λογιστικών κερδών, να δηλώνονται ως θετικές προσωρινές διαφορές με δικαίωμα ανάκτησης σε επόμενες χρήσεις (Ως ο παρακάτω πίνακας):

https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_442.png
Με τον χειρισμό αυτό λοιπόν η διανέμουσα Α.Ε. φορολογείται τελικά για το ποσό των φορολογικών αποτελεσμάτων της εξαετίας και τηρούνται οι αρχές της αποφυγής της διπλής φορολόγησης και των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις διανομής αφορολογήτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, όπου σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάγονται σε φορολογία, καθώς για αυτά δεν είχε καταβληθεί φόρος σε προηγούμενες χρήσεις λόγω φορολογικής αναστολής.»
www.e-forologia.gr
 

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου