Επείγοντα θέματα

Παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός 9/2012 – για όσες ΑΠΔ έχουν ήδη υποβληθεί. νέες προσθήκες

Μετά από την τραγελαφική κατάσταση που δημιουργήθηκε, εις βάρος όλων μας, το ΙΚΑ εξέδωσε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το με αρ. πρ. Γ99/1/182/19.10.2012,  παρακάτω έγγραφο, όπου δίνει οδηγίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων που δημιουργήθηκαν από την ολιγωρία του, να ενημερώσει ως όφειλε, το πλήθος των συναλλασσόμενων  με το IKANET, για τον τρόπο υποβολής και διόρθωσης των ΑΠΔ Γ τριμήνου 2012, καθώς και της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Σεπτεμβρίου 2012.

Επίσης με το με αριθμ. Πρωτ : Γ99/ 1/ 183/19.10.2012 έγγραφο τους,  έδωσαν παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα έως και την έως 16/11/2012, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Μεταξύ των άλλων για αυτούς που είχαν υποβάλλει ΑΠΔ με τα μειωμένα ποσοστά, αναφέρεται  στο έγγραφο αυτό πως :  « Η διαχείριση και επεξεργασία των ΑΠΔ Γ΄ Τριμήνου 2012 Κοινών Επιχειρήσεων καθώς και οι ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός 9/2012 που έχουν ήδη υποβληθεί με μειωμένα ασφάλιστρα θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τις Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
Πράγμα που σημαίνει πως όσες ΑΠΔ , έχουν υποβληθεί με τις μειωμένες εργοδοτικές εισφορές , κατόπιν της «υπεύθυνης ενημέρωσης» , που υποτίθεται είχαμε από τους ίδιους, καθώς οι καταληκτικές προθεσμίες πλησίαζαν, θα διορθωθούν από τους ίδιους σε κεντρικό επίπεδο από τις υπηρεσίες του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και όχι από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, που σε τελική ανάλυση , δεν έφταιγαν για την έλλειψη ενημέρωσης , η έπεσαν θύμα της «εσφαλμένης ενημέρωσης.   
Επίσης ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι και η υποχρέωση υποβολής των ΑΠΔ , ανά μήνα με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Οκτωβρίου 2012 βάσει του άρθρου 20 του Ν.4075/2012. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές του μηνός Οκτωβρίου του 2012 , θα πρέπει να έχουν καταβληθεί έως και την Δευτέρα 5/11/2012. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο , ειδικά στις μισθοδοσίες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπου ο υπολογισμός τους , ξεπερνάει κατά πολύ την 5Η του επόμενου μήνα, όπου θα πρέπει, βάσει του Ν.4075/2012, να έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
Πιθανολογείται να αναβληθεί η εφαρμογή της διάταξης αυτής τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, όπου ημερομηνία εφαρμογής να οριστεί η 1/1/2013, αντί της 1/10/2012. Αν αυτό συμβεί , θα είναι η 2η παράταση που αναμένεται να ανακοινωθεί, καθώς κανονικά το μέτρο της μηνιαίας υποβολής της ΑΠΔ, θα έπρεπε να ισχύει από 1η Αυγούστου 2012. Η νέα αναβολή του μέτρου θα καλυφθεί  με το επιχείρημα ότι αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την τροποποίηση – προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων μισθοδοσίας και την απαραίτητη ενημέρωση και διευκόλυνση τους.      
 

 Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/ 182/19.10.2012
Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Αθήνα  19/10/2012
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/182
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ KOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ 
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242-245 
: 210 52 15 248-251 
: 210 52 15 256-258 
: 210 52 15 261-263 
FAX: 210 52 23 228
Ε – mail: [email protected]
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 
ΘΕΜΑ : “Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ”.
 
Σχετ.: Το υπ’αριθμ. 23649/2479/17-10-2012 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 
Μετά από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναφορικά με τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ και επειδή η σχετική τροπολογία για την κατάργησή τους απεσύρθη από το Κοινοβούλιο , οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των εν λόγω Οργανισμών θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
     Κατόπιν αυτού και επειδή, όπως συνάγεται, η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4046/12 μετατίθεται χρονικά, ανακύπτει θέμα διαχείρισης των ΑΠΔ Γ΄ Τριμήνου 2012 που έχουν ήδη υποβληθεί από τους υπόχρεους εργοδότες και εμφανίζουν μείωση κατά 1,10% των εργοδοτικών εισφορών, καθώς και των εισφορών του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 που τυχόν έχουν καταβληθεί με αντίστοιχη μείωση. Για τους λόγους αυτούς η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αποφάσισε:
11. Η διαχείριση και επεξεργασία των ΑΠΔ Γ΄ Τριμήνου 2012 Κοινών Επιχειρήσεων καθώς και οι ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός 9/2012 που έχουν ήδη υποβληθεί με μειωμένα ασφάλιστρα θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τις Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Οι διαφορές ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 9ου /2012 που θα προκύψουν υπέρ των ανωτέρω Οργανισμών θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 30/11/2012. Η προθεσμία αυτή αφορά μόνο τις περιπτώσεις των εργοδοτών που έχουν μέχρι την έκδοση του παρόντος, υποβάλει ήδη τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 με μείωση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.
 Για τους λοιπούς υπόχρεους εργοδότες οι τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 θα καταβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δηλ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2012
3. Για τους ασφαλισμένους βάσει του Κεφ. Η’ φορ/τές (ξηράς – λιμένων), επειδή η εργοδοτική εισφορά εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα, η τυχόν διαφορά εργοδοτικών εισφορών που έχει προκύψει από την ανωτέρω μείωση θα αναζητηθεί με οδηγίες νεοτέρου εγγράφου μας.
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
    
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/ 1/ 183/19.10.2012
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα
Αθήνα, 19/10/2012
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/183
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242,245
210 52 15 256,258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα»
 
ΣΧΕΤ. : Γ.Ε. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ε40/29/19.1.2012 & Γ99/1/182/19.10.2012
 
  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) και Οικοδομικοτεχνικών Έργων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών τους συστημάτων (επαναφορά εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε.) για την υποβολή των Α.Π.Δ., Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 αντίστοιχα, κρίνεται απαραίτητο, να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. έως 16/11/2012, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΕπείγοντα θέματα

«Επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους»

Αθήνα 15-02-2016 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Επιστήμονες,  ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους» Στην…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΕπείγοντα θέματα

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν στο κράτος από 52% έως 68% του εισοδήματός τους

Μεγάλες επιβαρύνσεις περιμένουν στη .. γωνία από το 2016 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, εφόσον υλοποιηθούν τα κυβερνητικά σχέδια για την ασφαλιστική και…
Επείγοντα θέματα

Σημεία προσοχής στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Προσοχή στα στοιχεία που θα στείλετε από 01/12/2015 και μετά και αφορούν το 2014.   Η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου