ΑρθρογραφίαΔιάφορα

Πώς εφαρμόζεται η νέα απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή των νέων εντύπων Ε3, E3.1, Ε3.2 και Ε3.3, και E3.4

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013 Απόφασή του (ΦΕΚ Β’ 2163/30.08.2013)».
Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ : 6Γ4ΜΛ-0Ω7.
Με τη δημοσιευθείσα Υπουργική Απόφαση επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές-βελτιώσεις στην ισχύουσα μέχρι σήμερα υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία έχει ήδη τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013 όμοια Απόφασή του:
1. Προσδιορίζεται σαφώς και προς άρση παρερμηνειών το πεδίο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης με τη ρητή αναφορά στο άρθρο 1 αυτής, ότι στην έννοια του υπόχρεου ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση νοείται κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2. Στο άρθρο 2 και υπό στοιχείο α) της προτεινόμενης τροποποίησης εισάγονται ως νέα έντυπα που πρέπει να τηρούνται από τον εργοδότη τα κάτωθι :
Ε3 : Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης),
E3.1 : Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (υποπαράγραφος ΙΔ.1. του Ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και εταιρείες του δημοσίου),
Ε3.2 : Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση,
Ε3.3 : Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση,
E3.4 : Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας.
3. Στο άρθρο 3 και υπό στοιχείο α) τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όσον αφορά στην υποβολή του εντύπου Ε3.2 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης, υπόχρεος είναι ο πάροχος κατάρτισης.
4. Στο άρθρο 3 και υπό στοιχεία ε) i) και ε) ii) ορίζεται, ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.2 υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένη ως συνημμένη η σύμβαση μεταξύ του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, του παρόχου κατάρτισης και του εργοδότη-επιχείρησης πρακτικής άσκησης και ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου E3.4 υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένη ως συνημμένη η σύμβαση μαθητείας αντίστοιχα.

5. Στο άρθρο 3 προσδιορίζεται ως στοιχείο στ), ότι «Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) θα παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη του συστήματος να συμπληρώνει προαιρετικά το «Έντυπο Έρευνας Ανίχνευσης Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες και Δεξιότητες». Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού αποτελώντας μια πρώτη προσπάθεια ανίχνευσης των αναγκών του ιδιωτικού τομέα θα συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη στόχευση της κατάρτισης και στην ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας.
6. Προστίθεται περίπτωση ii) στο στοιχείο ζ) του άρθρου 3 σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση εθελουσίας εξόδου μισθωτών υποβάλλεται το έντυπο Ε5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού) με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο. Σύμφωνα δε με το στοιχείο ιγ) του ίδιου άρθρου και τα έντυπα Ε3 (Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης) και Ε7 (Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου) δύναται να υποβάλλονται με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.
7. Στο άρθρο 4 και υπό στοιχεία β) i), β) ii), β) iii) και β) iv) προσδιορίζονται ρητά οι προθεσμίες και ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των νέων εντύπων Ε3, E3.1, Ε3.2 και Ε3.3, και E3.4 αντίστοιχα.
8. Προστίθεται περίπτωση 1.ii. στο στοιχείο γ) του άρθρου 4 σύμφωνα με την οποία, «Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτιμήσεως των περιστάσεων».
Επισημαίνεται ότι η ως άνω συντετμημένη προθεσμία, όπως και οι λοιπές που ορίζονται στο άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης, αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του άρθ. 2 αυτής (άρθρο 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010, Α’ 212, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή δε του ως άνω εντύπου προστίθεται επιλογή «Προσυμπλήρωση εργαζομένων από τρέχουσα κατάσταση», οπότε θα δημιουργείται ο τρέχων ετήσιος πίνακας προσωπικού βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την προηγούμενη υποβολή του πίνακα προσωπικού έτους 2013 και από τις ροές αναγγελιών (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις) που μεσολαβούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού 2014. Έτσι, διαμορφώνεται η τρέχουσα κατάσταση κάθε παραρτήματος και αποτυπώνεται ο ακριβής αριθμός του συνόλου των εργαζομένων σε σχέση με την απασχόληση.
9. Από τη δημοσίευση της παρούσης Υπουργικής Αποφάσεως δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε4 Πίνακας Προσωπικού (Τροποποιητικός Ωραρίου).

Τα σχετικά στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων καταχωρούνται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη (άρθρο 80 παρ. 1 Ν. 4144/2013 (Α’88), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 4225/2014 (Α’2)).
10. Στο στοιχείο στ) του άρθρου 4 προσδιορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, οπότε και η ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά η κατάθεση πραγματοποιείται με προσέλευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του αρθ. 2 της παρούσης. Εξαιρούνται όμως ρητά οι περιπτώσεις των εντύπων E3.1, E3.2, Ε3.3 και Ε3.4 για τα οποία είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών χωρίς επιβολή κυρώσεων.
11. Στο άρθρο 5 προστίθεται ότι πλέον, πρόσβαση στα υποβληθέντα έντυπα έχει και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.)
12. Στο άρθρο 8 ρητά εξαιρούνται οι περιπτώσεις των νέων εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4 του άρθρου 2 της παρούσης από τις διαδικασίες επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
13. Στο στοιχείο δ) του άρθρου 9 ορίζεται, ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των νέων εντύπων Ε3, Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4 εφαρμόζεται υποχρεωτικά μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης.
Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι για θέματα που αφορούν τον τρόπο πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και για διευκρινίσεις που αφορούν στην εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης μπορούν να επικοινωνούν :
1. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (help desk) του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας(ΣΕΠΕ) στα τηλέφωνα : 210-5289281 καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr ακολουθώντας την διαδρομή : Επικοινωνία – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Πίνακας Διευθύνσεων και Τηλεφώνων.
2. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (help desk) του ΟΑΕΔ, για θέματα αρμοδιότητάς του (έντυπα Ε3, Ε3.1, Ε3.4, Ε5, Ε6 και Ε7), στα τηλέφωνα : 210-9989102 (έντυπα Ε3, Ε5,Ε6 και Ε7), 210-9989115 (για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα Ε3.1), 210-9989063, 210-9989703 (για προγράμματα μαθητείας Ε3.4).
3. Με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για θέματα αρμοδιότητάς τους (έντυπα Ε3.2, Ε3.3), στο τηλέφωνο : 210-5271162
πηγή: http://www.den.gr/el/

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου