ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που επιδοτήθηκαν από σεμινάρια ή άλλες πηγές

Μετά από ένα χρόνο και ύστερα από τα ευτράπελα των περυσινών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2013, το Υπουργείο Οικονομικών έρχεται να λύσει τον γόρδιο δεσμό για τον τρόπο φορολόγησης όσων φορολογουμένων εισέπραξαν το 2014 επιδότηση για την συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια ή επιδόματα από άλλες πηγές.

Ποιό συγκεκριμένα με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015, το Υπουργείο δίνει οδηγίες για τον τρόπο φορολόγησης των φορολογουμένων που ασχολούνται σαν μισθωτοί αλλά πληρώνονται με μπλοκάκι , αλλά και των επιδοτούμενων.

Ποιοι θα φορολογηθούν σαν μισθωτοί:

Ποιο συγκεκριμένα για τα εισοδήματα του 2014, διευκρινίζεται ότι μετά την εφαρμογή του 4172/2013, του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων θα φορολογηθούν

Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Μεταξύ των περιπτώσεων των δικαιούχων απόκτησης εισοδημάτων για τους οποίους θεωρείται ότι συντρέχει η ανωτέρω εργασιακή σχέση, λόγω της φύσης των εργασιών τους, είναι και οι πιο κάτω:

α) τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση,

β) τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,

γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,

δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα προγράμματα αυτά),

ε) τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

στ) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.

Όλοι οι ανωτέρω θεωρούνται ότι δεν έχουν την επαγγελματική ιδιότητα και μπορούν να ενταχθούν στην ευεργετική διάταξη.

Περαιτέρω, και προκειμένου για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ούτως ώστε, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων από τις κείμενες διατάξεις, για να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη και να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, πρέπει η επαγγελματική τους εγκατάσταση να είναι ίδια με την κατοικία τους. Η υπαγωγή στην ανωτέρω διάταξη καλύπτει και τις περιπτώσεις φιλοξενουμένων στους οποίους έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή.

Δεν θα φορολογηθούν σαν μισθωτοί

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014, δεν υπάγονται, οι αμοιβές, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με το ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να φορολογηθούν σαν μισθωτοί

Να θυμίσουμε ότι με βάση των νέο ΚΦΕ οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος ως μισθωτός , παρ όλο που δεν έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ , Βάσει του άρθρου 12 του 4172/2013 , περίπτωση (στ) είναι:

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Πως θα απεικονίσουν τα μπλοκάκια τα εισοδήματα στα φορολογικά έντυπα

Οι φορολογούμενοι επιτηδευματίες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως επιτηδευματίες.

Συμπληρώνουν το βιβλίο εσόδων – εξόδων τους, καταθέτουν κανονικά περιοδικές δήλωση ΦΠΑ, βεβαίως μπορούν να συμψηφίζουν τον ΦΠΑ εισροών και δαπανών , έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών κ.λπ.

Έχουν ακόμη την παρακράτηση του φόρου 20%, αν ανήκουν στην κατηγορία των τέως ελεύθερων επαγγελματιών.
Απλά τα εισοδήματα τους , αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωση (στ) της παραγράφου (2) του άρθρου 12 του νόμου 4172/2013, θεωρούνται ως εισοδήματα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.

Πως συμπληρώνονται τα φορολογικά έντυπα

Ε1 Πίνακας 2

eforia 1

Στο έντυπο Ε1, οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από εμπορική δραστηριότητα που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών, θα πρέπει να συμπληρώσουν πρώτα τον κωδικό 019 ή 020, της περίπτωση 9 του πίνακα 2, «Ασκείται επιχειρ. δραστηρ. και φορολογείστε με τις διατάξεις περ. στ’ παρ. 2 άρθρ. 12ΚΦΕ ;»

Έντυπο Ε3

E3

Στο νέο έντυπο Ε3 και στην πρώτη σελίδα κλικάρουν τον κωδικό 591 για να δηλώσουν ότι τα εισοδήματα τους ανήκουν στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 , ώστε το σύστημα να αναγνωρίσει τον ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης των εισοδημάτων τους.

Στο νέο Έντυπο Ε3 υπάρχουν ιδιαίτεροι κωδικοί για να γραφτούν οι ασφαλιστικές εισφορές, οι Κωδικοί 516, 517 και 518(όπως και πέρυσι), στον πίνακα στ του εντύπου Ε3

Να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι από 1.1.2014, με την εφαρμογή του νέου Κώδικά Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) , δεν υπάρχει πλέον ο διαχωρισμός σε παροχή υπηρεσίας και ελευθέριο επάγγελμα , μιας και τα εισοδήματα από όσους παλιά χαρακτηρίζονταν ως εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα (άρθρο 48 του ν.2238/1994) έχουν ενσωματωθεί με την παροχή υπηρεσίας. Έτσι με τον νέο νόμο οι διακρίσεις που υπάρχουν είναι εισοδήματα από Εμπορία – Μεταποίηση, Παροχή Υπηρεσίας και Αγροτικό Εισόδημα.

eforia 3

Στον κωδικό 280 , λοιπόν συμπληρώνονται τα μικτά έσοδα . Το ποσό μεταφέρεται στον κωδικό 547.
Στους κωδικούς του Πίνακα της παροχής υπηρεσίας συμπληρώνουμε όλα τα ποσά που είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο μας, ανάλογα με το είδος της δαπάνης.

Μετά την καταγραφή από τον κωδικό 547 (συνολο παροχής υπηρεσίας) αφιρούμε μόνο τον κωδικό 517 (εισφορές σε ταμεία ΟΑΕΕ κλπ) και το αποτέλεσμα το μετα φέρουμε

eforia 4

στον κωδικό 348 «Καθαρό εισόδημα περ. στ’ παραγρ. 2 άρθρ. 12 ΚΦΕ» στον Πίνακα Ζ’.

Το αποτέλεσμα θα μεταφερθεί από τον κωδικό 348 στους κωδικούς 307 ή 308 του εντύπου Ε1.

eforia 5

eforia 6

Ώστε να γίνεται η εκκαθάριση με την κλίμακα των μισθωτών.

Διαφορές στον φόρο:

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε την διαφορά που υπάρχει στον φόρο που θα πληρώσει ο επιτηδευματίας που θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Αυτοαπασχολούμενος με εισόδημα 12.000,00 ευρώ από δυο εργοδότες , ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 3.000,00 ευρώ, και λοιπά έξοδα 1.500.

pinakas

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Πηγή www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου