Φορολογικά

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2014

Από το σχόλιο της Δευτέρας (08/09/2014), του επιστημονικού συνεργάτη του TaxHeavenΚου Κωνσταντίνου Ιωαν. Νιφορόπουλου,επισημαίνουμε την παράγραφο 2) με τις Προθεσμίες στη ζωή μας καθώς και την ανάλυση που ακολουθεί στις εν λόγω υποχρεώσεις :

“ 2) ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.
« Προσοχή: οι μέρες στο ημερολόγιο είναι πιο κοντά απ’ ό,τι φαίνεται.»
Καταρχήν δείτε :
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2014

Προσέξτε ιδιαίτερα :

 29 Σεπ 2014 : Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Ιουλίου) [ Προσοχή αφορά κυρίως μερίσματα -Α.Ε, η έγκριση διανομής των οποίων έγινε 30/6/2014 ]

 30 Σεπ 2014 : Μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών Περιόδου – Ιανουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου – Ιουνίου 2014 (και τα δύο τρίμηνα)

3.2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ
Καταρχήν δείτε :
Άρθρα
(Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών – Μηνιαίες Συγκεντρωτικές καταστάσεις – Βοηθήματα – Ερωτήσεις και απαντήσεις  (Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης )

ΠΟΛ.1022/7.1.2014 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών
[Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1072/7.3.2014, με την ΠΟΛ.1149/16.5.2014 με την οποία δόθηκε παράταση για την υποβολή του πρώτου τριμήνου του 2014 και την ΠΟΛ.1176/14.7.2014.]

Η σημαντική συζήτηση ( «διαβούλευση» είναι η σύγχρονη λέξη ) για τον «τρόπο διασφάλισης των συναλλαγών», δεν έκλεισε, αφού ποτέ δεν άνοιξε.

Η αδυναμία ( ή και επιλογή ; ) της Φορολογικής Διοίκησης « μη επικοινωνίας» με τους Λογιστές και η αδυναμία των θεσμικών οργάνων να αναδείξουν τα «στρατηγικά ζητήματα» του κλάδου, συντέλεσαν ώστε η μοναδική επιλογή στο θέμα αυτό να είναι η παράταση . Σημειώνω ότι το αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε « …9. Οι τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων φέτος και οι από 01/01/2015 χρειάζονται όριο υποβολής 300,00 €, και οπωσδήποτε την μη επιβολή προστίμων στην περίπτωση τροποποιήσεων εντός του έτους ». (προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε επί του νομοσχεδίου( τώρα Ν. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281/2014) : “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” ( 5/8/2014) ))
Επί του πρακτέου τώρα :
Δεν διαφαίνεται έως αυτή την στιγμή, « κλίμα παράτασης» . Άλλωστε η τελευταία παράταση πιθανόν να δόθηκε κάτω από την επήρεια των αντιδράσεων, που είχε δημιουργήσει η απόφαση για το βίαιο κλείσιμο της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολών των φορολογικών δηλώσεων ( 14/7/2014 ) .
Επισημαίνω ότι η παρακάτω δυνατότητα είναι μια σημαντική διευκόλυνση, για κάποιον που δεν θα είναι έτοιμος στο 100%, έως 30/9/2014 και θα υποβάλει καταστάσεις με σημαντικές ίσως αποκλίσεις με τους προμηθευτές τους.

Διορθωτικές συγκεντρωτικές καταστάσεις
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών − προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν.

Επίσης σημειώνω ότι, όπως προκύπτει από το ανωτέρω άρθρο του Κ. Κουλογιάννη :

Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 66 του ν.4174/2013, για την υποβολή μετά την 1.1.2014 εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο πρόστιμο της παραγράφου 1 του παρόντος. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, για τις παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, ανεξάρτητα από την περίοδο την οποία αφορούν, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του παρόντος (100 ευρώ), δεδομένου ότι πρόκειται για καταστάσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου και εφόσον το πρόστιμο αυτό είναι μικρότερο από το πρόστιμο που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2523/1997.(Δ15Β 1034714 ΕΞ 24.2.2014)

 

 30 Σεπ 2014 : Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για μεταβολές από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014.
[Σύμφωνα με την παράγραφο 3α του νόμου 3427/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 52 του ν. 4276/2014 και ισχύει από 01/01/2014:
3.α. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς. Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.]

– Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 καταβάλλεται εμπρόθεσμα η πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.”

Πηγή www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου