ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Τέλος καλό, όλα καλά;

Επιτέλους τελείωσε ο βάσανος της αποστολής των δηλώσεων και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ο λογαριασμός!!!
Ο λογαριασμός της πληρωμής των δόσεων του φόρου εισοδήματος, του ΕΝ.Φ.Ι.Α., των ρυθμίσεων και πάει λέγοντας και κλαίγοντας.
Εμείς σήμερα δεν θα ασχοληθούμε ούτε με τις πληρωμές, ούτε με τα πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων, ούτε με το τι μας περιμένει στην πορεία για την κάλυψη της ουράς της πρώτης αξιολόγησης και τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης.
 
Σήμερα θα γίνουμε λίγο ποιο χρηστικοί.
 
Τροποιητικές δηλώσεις
 α) Τροποποιητικές δηλώσεις που η αρχική έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά.
Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης. (ΠΟΛ.1088/17.4.2015).
β ) Τροποιητικές δηλώσεις παλαιοτέρων ετών, για την δήλωση αναδρομικών.
Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θαπαραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. (ΠΟΛ.1088/17.4.2015).
Μετά την παρέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2016 οι παραπάνω δηλώσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και έχουν πρόστιμο.
 
Υποβολή αρχικών δηλώσεων πέρα από την καταληκτική ημερομηνία. 
Μπορεί η καταληκτική ημερομηνία  των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων να ήταν η 18ηΙουλίου 2016, υπάρχουν όμως κατηγορίες φορολογουμένων που μπορούν να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση και αργότερα.
Ποιο συγκεκριμένα:
α) Τα μέλη των προσωπικών εταιριών με απλογραφικά βιβλία (β κατηγορίας), δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε. , κλπ , μπορούν να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωσης μέχρι την 16η Αυγούστου 2016, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.( παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄167))
Να θυμίσουμε ακόμη ότι τα φυσικά πρόσωπα της κατηγορίας αυτής, έχουν μόνο δύο διμηνιαίες δόσεις για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος που προκύψει. Η πρώτη είναι στις 30 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη στις 30 Νοεμβρίου.
β) Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως 31/12/2016. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ  (τμήμα Μητρώου) του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
γ) Στην  περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31/12/2016 (ΠΟΛ.1058/18.3.2015)
 
Έλεγχος δικαιολογητικών
Περίπου 180.000 φορολογούμενοι, δεν μπόρεσαν να πάρουν άμεσα τα εκκαθαριστικά τους είτε γιατί δήλωσαν εισοδήματα σε κωδικούς του Ε1 χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, είτε διότι δήλωσαν δαπάνες που ήλθαν ηλεκτρονικά (π.χ. πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών που κατεβλήθησαν από τον ίδιο τον φορολογούμενο.
Στην περίπτωση αυτή μέσα σε 30 ημέρες οι φορολογούμενοι πρέπει να επισκεφτούν την Δ.Ο.Υ. και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για  να γίνει έλεγχος.
Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ. ή οδηγείται στη Δ.Ο.Υ. – Δ.ΗΛΕ.Δ , για έλεγχο δικαιολογητικών , για την καταβολή του φόρου ισχύουν τρείς ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση.  (ΠΟΛ.1088/17.4.2015)
 
Διόρθωση λαθών υπολογισμού τεκμηρίων σε ανέργους.
Να περάσουν από την εφορία καλούνται φορολογούμενοι που παρ όλο που ήταν άνεργοι και είχαν ευνοϊκότερη μεταχείριση στον υπολογισμό των τεκμηρίων, από λάθος του taxis δεν έτυχαν αυτής της ευνοϊκής μεταχείρισης.
Όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1109/2016, που υπογράφει ο ΓΓΔΕ κ. Πιστιλής.
«4. Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η πληροφορία της ιδιότητας του ανέργου έχει ληφθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει στην διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, τα οποία ζητήθηκαν από τον Ο.Α.Ε.Δ., Γ.Ε.Ν.Ε. και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, για τον σκοπό της εξαίρεσης των ανέργων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

  1. Επειδή είναι ενδεχόμενο, κάποιοι φορολογούμενοι που ήταν άνεργοι, να μη περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία, για να διατηρήσουν το δικαίωμα η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων τους να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οι δηλώσεις τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

Αν τυχόν έχει ήδη υποβληθεί η δήλωση και έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για νέα εκκαθάριση της δήλωσής του στη Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας την βεβαίωση της ανεργίας.
 

  1. Επισημαίνεται ότι, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν προκύπτει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (κλίμακα των μισθωτών), ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται.»

 
Πρέπει να επισημάνουμε ότι:
 
α) Με τροπολογία που μπήκε στο πολυνομοσχέδιο άλλαξε η ημερομηνία υποβολής των αρχικών δηλώσεων που αφορούν της συμπληρωματικές δηλώσεις για αναδρομικά και κατοίκους εξωτερικού.
Ποιο συγκεκριμένα η ημερομηνία 31.12.20ΧΧ, έγινε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους:
 
Σύμφωνα με άρθρο της τροπολογίας που κατατέθηκε εχθές στη Βουλή στο σχέδιο νόμου “Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου ……………………. και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ.” ορίζεται η καταληκτική προθεσμία καταβολής φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που έχουν προθεσμία υποβολής μέχρι το τέλος κάθε φορολογικού έτους.
 
Η διάταξη έχει ως εξής:
 
Άρθρο …
Τροποποιήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013
 
Στην παράγραφο 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.»
 
β) Κυκλοφόρησε η ΠΟΛ.1096/2016
“Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων -ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» (Β΄ 926)”
Σύμφωνα με αυτή την απόφαση η καταβολή του φόρου σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, γίνεται εφάπαξ, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του φορολογικού έτους.
 
” αποφασίζουμε:
 

  1. Στο άρθρο 3 «Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου» της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1041/5.4.2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.», προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 
«4. Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους (σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών), γίνεται εφάπαξ, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του φορολογικού έτους.
 

  1. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η Αυγούστου 2016 (φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), ορίζεται να πραγματοποιηθεί, σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και η δεύτερη μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016.»

 

  1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

  1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

 
 
Επιμέλεια : Απόστολος Αλωνιάτης
http://logistikoskosmos.blogspot.gr/

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου