ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
[Με την υποστήριξη της Grand Value Α.Ε.]
Περιεχόμενα
Αφορά :  Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Οφειλές που υπάγονται.
Βασικές αρχές – Βασική εξίσωση – Βασικά στάδια της διαδικασίας -Βήματα της αίτησης.
Γιατί να υποβάλω ( ή να μην υποβάλω ) αίτηση ;
Διαμεσολαβητής – Συντονιστής [ Μητρώο Συντονιστών ]
Εμπειρογνώμονας, Εκτιμητής ακινήτων, Οικονομολόγος  και Ορκωτός Λογιστής.
Ζητούμενα στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης
Ηλεκτρονική πλατφόρμα  OCW (www.keyd.gov.gr)
Θέματα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποτυχία την « Διαπραγμάτευση »
«Ικανότητα αποπληρωμής»
Κανόνες της «σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών»
Λογιστής της επιχείρησης.
Μελέτη Βιωσιμότητας , «Σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών» και «Επαλήθευση απαιτήσεων» από τον  εμπειρογνώμονα
Νομοθεσία και πηγές πληροφόρησης
Ξαναδοκιμάζω άλλη μια μεμονωμένη «ρύθμιση» ή  μια συνολική «ρύθμιση»  ; Τι άλλες ρυθμίσεις ισχύουν ;
Ορισμοί – « Μεγάλες επιχειρήσεις» και  « Μικρές επιχειρήσεις»
Πιστωτές – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές
Ρόλος της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ) και του «ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.»
Συνοφειλέτες,  Εγγυητές και Συνδεμένα με το οφειλέτη πρόσωπα
Τράπεζες και λοιποί χρηματοδοτικοί φορείς
Υπεύθυνη δήλωση  Απαιτείται ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Φορείς του Δημοσίου
Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία της διαπραγμάτευσης
Ψήφοι που απαιτούνται – «Απαρτία» και «πλειοψηφία» – Πως ψηφίζει το Δημόσιο
Ώρα για αποφάσεις
 
  Α Αφορά – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Οφειλές που υπάγονται.
Αφορά Οφειλέτες και Πιστωτές Οφειλετών.
Ποιοι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν : Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις ένταξης είναι :
Κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα
[ Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό ( άρθρο 2, παρ.1 του 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας. Δείτε επίσης  Γ.Ε.ΜΗ. – Ποιοι θεωρούνται έμποροι – Υποχρεωτική και δυνητική εγγραφή – Ανάλυση, νομολογία, παραδείγματα ( άρθρο των Κ. Κουλογιάννη και Ειρ. Λιαπάτη ) . Ενδεικτικά, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του οικονομολόγου, λογιστή, ιατρού, δικηγόρου, μηχανικού, χημικού, γεωπόνου, δημοσιογράφου, συγγραφέα, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη ή ηθοποιού, σκηνοθέτη και διακοσμητή. ]
 και κάθε νοµικό πρόσωπο
εφόσον ( σωρευτικά )  το πρόσωπο αυτό φυσικό ή νομικό :
α) Αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα µε τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167)
β) Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
γ)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε, μια εκ των κατωτέρω οφειλή :

 • οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, ή
 • οφειλή που ρυθμίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
 • είχε ληξιπρόθεσμές οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή
 • είχε βεβαιωθεί η µη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω µη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή
 • είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή
 • δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

δ) Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ
( Στην περίπτωση αυτή έχουν την δυνατότητα ειδικής ρύθμισης
[ δείτε κατωτέρω ] ).
ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο έλεγχος συνδρομής των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017. Δηλαδή : (1) Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του παρόντος νόµου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης . (2)  Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του παρόντος νόµου, εφόσον πληροί µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: α) έχει θετικά αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).
[ Τα κριτήρια επιλεξιμότητας  παρέχουν μια ένδειξη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης επιχείρησης ] .
στ) Δεν ανήκει στις κάτωθι  Ειδικές εξαιρέσεις
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών εφόσον:
(1) έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ( Νόμος Δένδια ) ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ή
(2) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε µία από τις αναφερόµενες στην περίπτωση α΄ διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεµεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή
(3) έχει διακόψει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ή
(4) έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νοµικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύµβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε από το νόµο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε µε δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για ένα από τα ακόλουθα αδικήµατα: αα) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά µη απόδοση φόρου προστιθέµενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
ββ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεµπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθµό κακουργήµατος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δηµόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθµό πληµµελήµατος. Επί νοµικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που σχετίζεται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών.
ζ) Δεν ανήκει στις κάτωθι  κατηγορίες ( οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών)
(1)
τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, καθώς και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
(2) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
(3) οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές αυτών,
(4) οι ασφαλιστικές εταιρίες.
( άρθρο 2 του Ν. 4469/2017 )
……………………
Ειδική δυνατότητα ρύθμισης των χρεών μόνο προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς
Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου  4469/2017 :
α) σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, [οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ  ] ,
[ Επίσης για τους οφειλές με χρέη μεταξύ 20.000 έως και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Δηλαδή, τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν προτυποποιημένες λύσεις και αξιολογήσεις βιωσιμότητας για τις περιπτώσεις αυτές. Η ακριβής διαδικασία αναμένεται να διευκρινιστεί από σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας ( πηγή : « Συχνές ερωτήσεις της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ » ) ]  ή
β) την παράγραφο 5 του άρθρου 2 [οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων ] ή
γ) επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα [Ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι  ],
το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθµισης οφειλών ανάλογες µε αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών του παρόντος. Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 µπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας.
( άρθρο 15, παρ. 21, του Ν. 4469/2017 )
……………………
Ποιες οφειλές δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση
α) Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί µετά την 31η Δεκεµβρίου 2016.
Εξαιρούνται από τη διαδικασία όλες οι απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Μια απαίτηση θεωρείται ότι έχει γεννηθεί μετά την 31.12.2016, εφόσον η αιτία της (λ.χ. η κατάρτιση της σχετικής αρχικής σύμβασης, τιμολόγιο ) ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραπάνω ημερομηνίας.
β) Δεν υπάγονται, οι απαιτήσεις των λεγόμενων «μικρών πιστωτών» της επιχείρησης. [ δείτε αναλυτικά στο λήμμα Π : Πιστωτές – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές ]
γ) Δεν υπάγονται, οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.
δ) Δεν υπάγονται, οι απαιτήσεις των πελατών του Εξωτερικού [ θέση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ ]
Οι μη υπαγόμενες στην ρύθμιση απαιτήσεις των πιστωτών:
(α) δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.
(β) δεν συμμετέχουν στην απαρτία που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας,
(γ) δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών .
Σημειώνεται επίσης ότι :
Οι απαιτήσεις των συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, δεν συμμετέχουν στην απαρτία, αλλά μπορούν να ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών.
……………………
 
Ακόμα και αν δεν σκεφτόμαστε να υποβάλλουμε σχετική αίτηση, ο «εξωδικαστικός μηχανισμός» μας αφορά γιατί :
α) Μπορούμε να εμπλακούμε στην διαδικασία/διαπραγμάτευση ως Πιστωτές, οφειλέτη μας, ο οποίος έχει υποβάλλει « αίτηση » [ Δείτε στο λήμμα Π «Πιστωτές – Υποχρέωση συμμετοχής – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές »
β) [ Σπάνια βέβαια  περίπτωση ] Το Δηµόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηµατοδοτικοί φορείς µπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη δήλωση, µε την οποία τον καλούν να υπαχθεί στη διαδικασία .

 • ●●

Β Βασικές αρχές – Βασική εξίσωση – Βασικά στάδια της διαδικασίας -Βήματα της αίτησης:
 Βασικές αρχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

 • Πρόκειται για Διαδικασία εξωδικαστική με πρόβλεψη εθελοντικής δικαστικής επικύρωσης
 • Υπάρχει Καθολικότητα ρύθμισης των οφειλών (προς Τράπεζες, Δημόσιο και Λοιπούς Πιστωτές)
 • Υπάρχει Διαφάνεια ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη
 • Αξιοποιείται  ο θεσμός  της διαμεσολάβησης .
 • Υπάρχουν Αντικειμενικά κριτήρια υπαγωγής στη διαδικασία
 • Η διαδικασία γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά και υπάρχει Ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων.
 • Ισχύει η Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή
 • Ισχύει  η Αρχή της της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων ων πιστωτών .

( Πηγή : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – Ε.Γ.Δ.Ι.Χ – Ιούλιος 2017 )
 
 
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου