ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Transfer Pricing: Τα 7 δεδομένα που πρέπει να ξέρεις για την ενδοομιλική ισορροπία του Ομίλου

Το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων και των ελεγκτικών αρχών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στον τομέα τον ενδοομιλικών τιμολογήσεων.

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων καλούνται να εξασφαλίσουν ενδοομιλική ισορροπία στους Ομίλους τους και να οργανώσουν κατάλληλα τις εμπορικές και λογιστικές εφαρμογές τους σε βαθμό που να μπορούν να προβλέψουν και να βελτιώσουν περιπτώσεις προνομιακής ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Εδώ θα διαβάσεις τα 7 δεδομένα που πρέπει να ξέρεις για την ενδοομιλική ισορροπία του Ομίλου:

Α. Χρονική Προθεσμία

 Η 30ή Απριλίου 2015

είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών για το Φορολογικό Έτος 01.01.2014-31.12.2014.

Βέβαια το συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο θα μπορούσε να κριθεί ανεπαρκές για τη σύνταξη του φακέλου, διότι εταιρείες που βασίζονται σε εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών τους, χρειάζονται σημαντικά περισσότερο χρόνο για την ανάλυση των δημοσιευθέντων στοιχείων των ανταγωνιστών τους.

Το ζήτημα αυτό φαίνεται να επιλύεται με το περιθώριο των τριάντα (30) ημερών για την προσκόμιση του φακέλου, από τη στιγμή που ζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Διαφορετικά, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουμένου. Το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 10.000. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται άλλωστε και στην περίπτωση που ο Φάκελος δεν τεθεί υπόψη της ελεγκτικής αρχής εντός τη προβλεπόμενης προθεσμίας ή υποβάλλεται μη πλήρες ή με ανεπαρκές περιεχόμενο.

Σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών μετά την 01.01.2014, με την ΔΕΛ Δ 1168423 ΕΞ 2014/19.12.2014 διευκρινίστηκε ότι για διαχειριστικές περιόδους μέχρι και 31.12.2013 στην εκπρόθεσμη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Το πρόστιμο αυξάνεται σε 1/100 των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουμένου και πάντως όχι μικρότερο των 10.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερο των 100.000 σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή μη διάθεσης του Φακέλου Τεκμηρίωσης.

Β. Συνδεδεμένα Πρόσωπα

Η λέξη κλειδί για τη συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση είναι ο όρος «Συνδεδεμένα Πρόσωπα».

Συνδεδεμένα πρόσωπα είναι λοιπόν:

 • κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο (ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή) ή με το οποίο συνδέεται.
 • κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου
 • δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
 • κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο

Στο σημείο αυτό καθοριστικής σημασίας είναι να κατανοηθεί η έννοια «πρόσωπο» με την οποία ο Ν.4172 συμπεριλαμβάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα.

Γ. Υπόχρεοι

Όλα τα συνδεδεμένα πρόσωπα που πραγματοποιούν μεταξύ τους συναλλαγές ή μεταφέρουν λειτουργίες, έχουν υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.

Ειδικότερα προς τεκμηρίωση υπόκεινται οι συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών:

 • που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
 • που ξεπερνούν το ποσό των 200.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Ως κύκλος εργασιών, σε περίπτωση ομίλου, λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

 • των ακαθαρίστων εσόδων του υπόχρεου όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και
 • του ποσού κατά το οποίο συμβάλλει ο υπόχρεος στα ακαθάριστα έσοδα του ενοποιημένου ισολογισμού του ομίλου σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των Δ.Π.Χ.Α. και Δ.Λ.Π., εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης αυτών.

Σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει στον έλεγχο και τα στοιχεία του κεντρικού της στην αλλοδαπή που να αποδεικνύουν το ύψος των μεταξύ τους συναλλαγών και των ακαθαρίστων εσόδων της.

Διευκρινίσεις:

 • Με τις νέες διατάξεις δεν ισχύει (τουλάχιστον μέχρι τώρα!!) η απαλλαγή από την τεκμηρίωση συναλλαγές μέχρι και 20.000 ευρώ ανά είδος συναλλαγής και ανά συναλλασσόμενο.
 • Δεν απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών τους οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132)

Δ. Αρχή των ίσων αποστάσεων

Από την προαναφερθείσα διαδικασία οι υπόχρεοι καλούνται να αποδείξουν ότι τηρείται για όλες τις «ελεγχόμενες συναλλαγές» η αρχή των ίσων αποστάσεων.

Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 9 της Πρότυπης Φορολογικής Συνθήκης του ΟΟΣΑ αναφέρεται το εξής:

«Όταν στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο (συγγενών) επιχειρήσεων δημιουργούνται ή επιβάλλονται όροι που διαφέρουν από εκείνους που θα συμφωνούνταν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα οποιαδήποτε κέρδη που θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί σε κάποια από τις επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη της επιχείρησης αυτής και να φορολογηθούν ανάλογα.»

Το άρθρο 50 του ν. 4172/13 ενσωματώνει την ανωτέρω παράγραφο (όπως αντικαταστάθηκε βάσει της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.4223/13), ορίζοντας ότι τα κέρδη που έπρεπε να πραγματοποιηθούν υπό ανταγωνιστικούς όρους, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιομορφίας των ενδοομιλικών συναλλαγών, πρέπει να προσαυξάνουν τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης.

Ε. Επιλογή μεθόδου τεκμηρίωσης

Η αρχή των ίσων αποστάσεων αποδεικνύεται με τη χρήση παραδοσιακών και μη παραδοσιακών μεθόδων.
Ο υπόχρεος εφαρμόζει ως μέθοδο τεκμηρίωσης με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Παραδοσιακές μέθοδοι:

 1. Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής» (“Comparable Uncontrolled Price – CUP”): Αποτελεί την πιο άμεση και αξιόπιστη μέθοδο για την εφαρμογή της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων, καθώς πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ της παρατηρούμενης τιμής σε μία ελεγχόμενη συναλλαγή και της τιμής σε μία αντίστοιχη συναλλαγή μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων υπό παρόμοιες συνθήκες και δεδομένου πανομοιότυπου προϊόντος.
 2. Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον» (“Resale Price Minus” – RPM”): Η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι ένα προϊόν ή μία υπηρεσία παρέχεται από μία συνδεδεμένη εταιρεία και μεταπωλείται σε μία ανεξάρτητη. Από την τιμή μεταπώλησης αφαιρείται το μικτό περιθώριο κέρδους που θα πραγματοποιούταν σε μη ελεγχόμενη συναλλαγή, ώστε να προκύψει τιμή συμβατή με την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων.
 3. Μέθοδος του «κόστους συν κέρδος» (“Cost plus method”): Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής συγκρίνεται με μία ανταγωνιστική τιμή, η οποία υπολογίζεται εφαρμόζοντας επί του κόστους ένα κατάλληλο περιθώριο κέρδους, βάσει των λειτουργιών που επιτελούνται, των κινδύνων που αναλαμβάνονται και των συνθηκών της αγοράς.

Μη παραδοσιακές μέθοδοι:

 1. Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους» (“Profit Split”): Με βάση τη μέθοδο αυτή, το καθαρό κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από μία ενδοομιλική συναλλαγή κατανέμεται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ανάλογα με τη συνεισφορά τους στη συναλλαγή σε επίπεδο λειτουργιών και κινδύνων.
 2. Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» (“Transactional Net Margin Method – TNMM”): Το καθαρό περιθώριο κέρδους μιας συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, συγκρίνεται με το καθαρό περιθώριο κέρδους το οποίο επιτυγχάνουν ανεξάρτητες επιχειρήσεις υπό παρόμοιες συνθήκες. Το περιθώριο καθαρού κέρδους εξετάζεται με βάση (παρονομαστής) κάποιο ορισμένο οικονομικό μέγεθος, όπως ο κύκλος εργασιών, το κόστος κτήσης ή τα χρησιμοποιούμενα πάγια, ώστε να αντιμετωπίζεται ο παράγοντας «μέγεθος» κατά τη σύγκριση.

Η μέθοδος που πρέπει να επιλέγεται καταρχήν, είναι της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής.

Αν μία εταιρεία αδυνατεί να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο (λόγω έλλειψης εσωτερικών ή εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων για τιμές χονδρικής εμπορευμάτων) προσφεύγει έπειτα από πλήρη αιτιολόγηση, στην αμέσως επόμενη μέθοδο (Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται μέχρι το σημείο που τα αρμόδια οικονομικά στελέχη κρίνουν ότι η επιλεχθείσα μέθοδος συνάδει με τις λειτουργίες, τους κινδύνους και την ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική.

Ζ. Συγκριτικά στοιχεία

Στοιχείο κλειδί στην εξεύρεση συγκριτικών στοιχείων είναι να προσδιοριστεί η συγκρίσιμη συναλλαγή. Μία συναλλαγή είναι συγκρίσιμη όταν μπορεί να ταυτιστεί ως προς το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά της ή ακόμα να παρουσιάζει διαφορές οι οποίες δεν επηρεάζουν το τελικό τίμημα ή το επηρεάζουν το τελικό τίμημα αιτιολογημένα (ποσοτικά).

Τέτοια σύγκριση λοιπόν μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε εσωτερικό επίπεδο είτε σε εξωτερικό.

Εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία προκύπτουν στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος διενεργεί τη συναλλαγή όχι μόνο με το συνδεδεμένο μέρος αλλά και με μη συνδεδεμένα και η συναλλαγή είναι συγκρίσιμη.

Σε διαφορετική περίπτωση, καλείται να αντλήσει πληροφορίες από εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία. Οι αρχές του ΟΟΣΑ, στις οποίες παραπέμπει ο ΚΦΕ στην παρ. 2 του Άρθρου 50 θέτουν προδιαγραφές για την εξεύρεση συγκριτικών στοιχείων τις οποίες δεν καλύπτουν διάφοροι κρατικοί φορείς (ΕΒΕΑ, ΓΕΜΗ, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ) και ως εκ τούτου οι υπόχρεοι καλούνται να ανατρέχουν σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων.

ΣΤ. Αποδεκτό εύρος

Οι τιμές που θα προκύψουν από την άντληση των συγκριτικών στοιχείων, θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να καταλήξουν στο συμπέρασμα εάν η ενδοομιλική τιμή ανταγωνίζεται «επί ίσοις όροις». Οι τιμές για να θεωρηθούν ανταγωνιστικές θα πρέπει να βρίσκονται του 25ου εκατοστιαίου σημείου και 75ου εκατοστιαίου σημείου.

Από τον Γιώργο Τζίφα

Ορκωτός Λογιστής στην Olympia Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε

Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Επίσης, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και κάτοχος της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. Σήμερα, εργάζεται ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε..

Πηγή www.proseminars.eu

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου