ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι... Μη έκδοση - ανακριβής έκδοση/λήψη φορολογικών στοιχείων - Ελάχιστο ύψος προστίμου αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο

Κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα λογιστικά κέρδη: Κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα λογιστικά κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, υπόκεινται σε…

Διαβάστε περισσότερα
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Τόπος παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2859/2000 (Άρθρα 43-59 Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όπως ισχύουν μετά την Οδηγία 2008/8/ΕΚ) - ΣΟΛ Α.Ε.

Γενικά Ο καθορισμός του τόπου πραγματοποίησης των πράξεων παροχής υπηρεσιών για τις διασυνοριακές συναλλαγές υπηρεσιών είναι μείζονος σημασίας, διότι ο καθορισμός αυτός,…
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...Σε 30 ημέρες (αντί των 10) καθορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας μπορούν οι φορολογούμενοι να δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τυχόν μεταβολές στα στοιχεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας

Mε πρόσφατο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Σε 30 ημέρες (αντί των 10) καθορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας μπορούν οι φορολογούμενοι…

Διαβάστε περισσότερα
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι... Ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τιμολογούν αλλοδαπή επιχείρηση χωρίς ελληνικό ΑΦΜ, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μισθωτοί

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής ρύθμισης του ΚΦΕ Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής δεν υποχρεούται στην υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης με τον/τη…

Διαβάστε περισσότερα