Φορολογικά

Διευκρινίσεις Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με την υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) και ΕΝ.Φ.Ι.Α. νομικών οντοτήτων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ιουλιανού 42 – 46   ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: [email protected] Ιστοσελίδα: www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94
Αθήνα, 15 Μαΐου  2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου Ακινήτων(Ε.Φ.Α.) και ΕΝ.Φ.Ι.Α. Νομικών Οντοτήτων»
Σε απάντηση πολλών ερωτημάτων που αφορούν τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) και τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των Νομικών Οντοτήτων σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου διευκρινίσθηκαν τα ακόλουθα:
1. Οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. Νομικών Προσώπων δεν θα υποβληθούν για την 01/01/14 (παράγεται από το Ε9) αλλά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ των Ε9 (Περιουσιολογίου) όπως έγινε και με τα φυσικά πρόσωπα καθώς και η υποβολή του Ε9 με τυχόν μεταβολές του 2013 ώστε να υπολογισθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την Γ.Γ.Π.Σ., για ακίνητα που υπάρχουν στην 1/01/14.
2. Οι δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) του Ν. 3091/2003, υποβάλλονται από φέτος ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. με καταληκτική ημερομηνία 20/5/2014.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ακόμη και αν δεν προκύπτει φόρος, έχουν οι παρακάτω νομικές οντότητες.
Άρθρο 17 του Ν. 3091/2003 όπως ισχύει σήμερα.
3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:
α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο ( δηλ. 15% ) σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού.
β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, , οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου.
‘Άρθρο 15 Ν. 3091/2003
2-γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄), το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), το Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α΄) και το Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄) και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
……
2- στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για τον κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό σκοπό, για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, καθώς και για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.
………
3-δ) Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Πανίδης  Ι. Αβραάμ
Ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος
Πηγή www.taxheaven.gr
 

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου