ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Καταληκτικές Προθεσμίες Ετήσιων Δηλώσεων 2014 – upd 20/2/2014

Παρατίθεται ένας χρηστικός κατάλογος των υποχρεώσεων προθεσμιών των ετησίων δηλώσεων του έτους 2014 με την επιμέλεια της Οικονομολόγου  Καβουρίδου Δήμητρας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Δήλωση φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 2012

Για την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων που πραγματοποιείται μέχρι 31/12/2012:
Η τρίτη δόση υποβάλλεται:
Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014 
(ΠΟΛ.1223/2012ΠΟΛ.1226/2012)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ποσοτική απογραφή αποθεμάτων για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2014 
Για χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2013
Η αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ποσοτική απογραφή αποθεμάτων για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

Για χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2013
Μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2014
Η αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2013 
(Η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων αναστάλθηκε για τη χρήση 2013 με την ΠΟΛ.1056/2014)
(Άρθρο 20 παρ.8 Ν.3943/2011ΠΟΛ.1193/2011)

Διαβίβαση στη ΓΓΔΕ από εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014
(ΠΟΛ.1033/20214)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, βεβαιώσεων των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και βεβαιώσεων των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Μέχρι 28 Μαρτίου 2014
(ΠΟΛ.1039/2014)

Διαβίβαση στη ΓΓΔΕ από εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης στοιχείων που αφορούν αποζημιώσεις που καταβάλλουν

Μέχρι 14 Μαρτίου 2014
(ΠΟΛ.1033/20214)

Διαβίβαση πληροφοριών από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες ύδρευσης

Μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(ΠΟΛ.1033/20214)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με απλογραφικά βιβλία

Υποβολή δήλωσης από τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλοδαπά ή ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα, που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία. Για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2013.
Μέχρι 15 Απριλίου 2014
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)
(Παράταση: Σύμφωνα με το αρχείο που κοινοποίησε η ΓΓΠΣ)

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με διπλογραφικά βιβλία

Υποβολή δήλωσης από τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλοδαπά ή ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα, που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης. Για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2013.
Μέχρι 15 Απριλίου 2014
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)
(Παράταση: Σύμφωνα με το αρχείο που κοινοποίησε η ΓΓΠΣ)

Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδήματος από Ελευθέρια επαγγέλματα

Εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν.2238/1994 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση.
Μέχρι 30 Απριλίου 2014
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994ΠΟΛ.1046/2014)

Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Μέχρι 30 Απριλίου 2014
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994)
(Παράταση: ΠΟΛ.1046/2014)

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία απλογραφικά

Μέχρι 30 Απριλίου 2014
(Άρθρο 64, παρ.1, Ν.2238/1994ΠΟΛ.1054/2014)
(Παράταση: ΠΟΛ.1043/2014)

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος προσωπικών εταιρειών κοινοπραξιών και κοινωνιών αστικού δικαίου με διπλογραφικά βιβλία και έκλεισαν ισολογισμό 31/12/2013.

Μέχρι 30 Απριλίου 2014
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1043/2014 ότι η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρίες που υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή (χειρόγραφα) στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).
(Άρθρο 64, παρ.1, Ν.2238/1994ΠΟΛ.1054/2014)
(Παράταση: ΠΟΛ.1043/2014)

Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. με απλογραφικά βιβλία

Μέχρι 30 Απριλίου 2014 
(ΠΟΛ.1045/2012)
(Παράταση: Σύμφωνα με το αρχείο που κοινοποίησε η ΓΓΠΣ)

Kατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.

Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου και συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μέσα στην ίδια προθεσμία.
Για χρήσεις που έκλεισαν 31.12.2013
Μέχρι 30 Απριλίου 2014
(Άρθρο 39Α παρ.4 Ν.2238/1994ΠΟΛ.1179/2013)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

Ειδικός φόρος ακινήτων

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002.
Η δήλωση υποβάλλεται:
Μέχρι 20 Μαΐου 2014
(Άρθρο 17, παρ. 6, Ν.3091/2002)

Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, IKE κ.λπ.)

Υποβολή δήλωσης από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες).
Μέχρι 30 Μαΐου 2014
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)
(Παράταση: Σύμφωνα με το αρχείο που κοινοποίησε η ΓΓΠΣ)
Σημείωση: Οι παραπάνω υπόχρεοι οφείλουν να κλείσουν τον ισολογισμό της διαχειριστικής τους χρήσης μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (ΠΟΛ.1004/2013)

Δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων

Μέχρι 30 Μαΐου 2014
(Σύμφωνα με το αρχείο που κοινοποίησε η ΓΓΠΣ)
(ΠΟΛ.1052/2014)

Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. με διπλογραφικά βιβλία

Μέχρι 30 Μαΐου 2014
(ΠΟΛ.1045/2012)
(Παράταση: Σύμφωνα με το αρχείο που κοινοποίησε η ΓΓΠΣ)

Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις

Εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση.
Μέχρι 30 Μαΐου 2014
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994ΠΟΛ.1046/2014)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από Φυσικά πρόσωπα

Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63. (Αρθ. 62 παρ. 1 του Ν. 2238/94).
Η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:
Για το οικονομικό έτος 2014
Μέχρι 30 Ιουνίου 2014
(Σύμφωνα με το αρχείο που κοινοποίησε η ΓΓΠΣ)

Αυτοέλεγχος επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ή εκδίδουν στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 6ε της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της ΠΟΛ. 1083/2003 ορίστηκε η διαδικασία αυτοελέγχου των υπόχρεων που υπάγονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και με την έκδοση αθεώρητων στοιχείων αντίστοιχα.
Μέχρι 31 Μαΐου 2014
Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων η σχετική τακτοποίηση πρέπει να γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2014.

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών του ημερολογιακού έτους 2013

Μέχρι 25 Ιουνίου 2014
(παρ. Ε1, άρθρο 10, Ν.4093/2012)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Δήλωση φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 2012

Για την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων που πραγματοποιείται μέχρι 31/12/2012:
Η τέταρτη δόση υποβάλλεται:
Μέχρι 31 Ιουλίου 2014
(ΠΟΛ.1223/2012ΠΟΛ.1226/2012)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Kατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.

Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου και συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μέσα στην ίδια προθεσμία.
Για χρήσεις που έκλεισαν 30.6.2014
Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014
(Άρθρο 39Α παρ.4 Ν.2238/1994ΠΟΛ.1179/2013)
 
Πηγή www.e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου