Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

O νέος πίνακας Κ του Ε3

Η σημαντικότερη ίσως καινοτομία του φετινού Ε3 είναι ο νέος πίνακας Κ τον οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές αυτή τη στιγμή εάν η συμπλήρωσή του θα είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων ή μόνο για αυτές που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Στον νέο πίνακα θα καταγράφονται οι προσωρινές διαφορές λογιστικής φορολογικής βάσης. Υπενθυμίζεται ότι οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

μόνιμες διαφορές (permanent differences), που προέρχονται από δαπάνες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά για έκπτωση, όπως για παράδειγμα το τέλος επιτηδεύματος ή δαπάνες άνω των 500 ευρώ που εξοφλήθηκαν με μη τραπεζικό μέσο πληρωμής, δαπάνες που καταβλήθηκαν σε επιχείρηση χώρας μη συνεργάσιμης ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κ.ο.κ..
προσωρινές διαφορές (temporary differences), που προέρχονται από δαπάνες που αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά σε διαφορετικό έτος από το έτος της πραγματοποίησής τους. Για παράδειγμα η απομείωση αξίας παγίων ή άλλων στοιχείων, η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών σε διαφορετική περίοδο από αυτή εντός της οποίας οφείλονταν, η ύπαρξη διαφορετικών από τους φορολογικούς συντελεστών λογιστικής απόσβεσης των παγίων κ.ο.κ.

Οι προσωρινές διαφορές εκφράζονται ως τέτοιες τόσο στους αποτελεσματικούς όσο και στους λογαριασμούς ισολογισμού.

Ας δούμε το παράδειγμα του παρακάτω παγίου:

Είδος: μηχάνημα
Αξία κτήσης: 100.000 ευρώ.
Ημερομηνία απόκτησης: 1/1/2015
Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή: 8 έτη
Μέθοδος απόσβεσης: σταθερή
Συντελεστής λογιστικής απόσβεσης: 12,5% (100% / 8 έτη)
Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης: 10%

Στο τέλος του πρώτου χρόνου οι μεν λογιστικές αποσβέσεις θα είναι 12.500 ενώ οι φορολογικές θα είναι 10.000 ευρώ. Η διαφορά αυτή πέρα από το λογαριασμό δαπανών (66) θα επηρεάσει και τον λογαριασμό του παγίου (12) ο οποίος θα εμφανίζει υπόλοιπο στη μεν λογιστική βάση 100.000 – 12.500 = 87.500 ευρώ ενώ στη φορολογική βάση το αντίστοιχο ποσό θα είναι 100.000 – 10.000 = 90.000 ευρώ.

Η διαφορά αυτή πέρα της καταγραφής της στα λογιστικά αρχεία της οντότητας θα πρέπει κατά τα φαινόμενα να απεικονιστεί και στον πίνακα Κ του νέου Ε3. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία η εικόνα θα ήταν η εξής:

1

Εννοείται ότι σε βάθος χρόνου η διαφορά αυτή θα αντιστραφεί και τελικά θα μηδενιστεί αφού στα δύο τελευταία έτη της δεκαετίας οι λογιστικές αποσβέσεις θα είναι 0 ενώ οι φορολογικές θα εξακολουθούν να είναι 10.000.

Με παρόμοιο τρόπο θα απεικονιστούν κατά κατηγορία και οι λοιπές διαφορές.

Για παράδειγμα στα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφόσον η οντότητα αναγνωρίσει στις λογιστικές της καταστάσεις μετά την επιμέτρηση της 31/12 ζημιά λόγω απομείωσης της αξίας κάποιου χρηματοοικονομικού στοιχείου που κατέχει, δεν έχει τη δυνατότητα φορολογικής αναγνώρισης αυτής της ζημιάς. Κατά συνέπεια θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να απεικονιστεί η σχετική διαφορά.

Εάν υποθέσουμε ότι η οντότητα κατέχει κάποιο ομόλογο ονομαστικής αξίας 50.000 ευρώ στο λογαριασμό 34.09 και κατά την επιμέτρηση την 31/12/2015 προκύπτει ότι η ανακτήσιμη αξία του είναι 40.000 ευρώ. Θα πρέπει σύμφωνα με τα ΕΛΠ να αναγνωρίσει λογιστικά αυτή τη ζημιά. Φορολογικά όμως δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης αυτής της ζημιάς από τα ακαθάριστα έσοδα. Η διαφορά αυτή θα απεικονιστεί ως εξής:

2

Εάν υποτεθεί στη συνέχεια ότι κατά το 2016 το ομόλογο πωλείται έναντι 40.000 ευρώ, τόσο η λογιστική όσο και η φορολογική αξία του στοιχείου θα είναι 0 αλλά θα υπάρχει ο ετεροχρονισμός του εξόδου (ζημιάς) των 10.000 ευρώ. Η ζημιά αυτή δεν απεικονίζεται λογιστικά αφού έχει αναγνωριστεί στην προηγούμενη χρονιά, αλλά αναγνωρίζεται φορολογικά αφού προκύπτει από την πώληση του στοιχείου. Κατά την άποψή μας θα μπορούσε αυτή η διαφορά να απεικονιστεί στον πίνακα Κ ως εξής:

3

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να αναμένεται και η εγκύκλιος για τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου με τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης.

Ο πίνακας Κ είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και αποσκοπεί προφανώς στη διευκόλυνση της διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων στο μέλλον. Δεν πρέπει να συγχέεται με τις διαφορές λογιστικής – φορολογικής βάσης που προκύπτουν στους λογαριασμούς εσόδων – εξόδων, οι οποίοι ασκούν επίδραση στο φορολογητέο αποτέλεσμα αυξάνοντας το ή μειώνοντάς το. Δυστυχώς το Ε3 δεν φαίνεται να προσαρμόστηκε και σε αυτό το δεδομένο, οπότε εκτός από τον πίνακα διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης, θα εξακολουθήσουμε και φέτος να συμπληρώνουμε και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, της οποίας τα δεδομένα θα μεταφέρονται στο έντυπο Ε3.

Βαγγέλης Μιχελινάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015Χρήσιμα

Ποιες δαπάνες αναμορφώνονται στον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και ποιες από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Του Γ. Χριστόπουλου

Δείτε μία από τις πρακτικές ασκήσεις με τα έντυπα Ε2, Ε3 με τον πίνακα Κ, το έντυπο Ν και την Κατάσταση φορολογικής…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη   Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή   Αθήνα,  23 Ιουνίου 2016…
Απόψεις/ΘέσειςΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Σχολιασμός των οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ν

Με την Πολ. 1070/2016 που εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας δόθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν. Δυστυχώς με την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου