Ασφαλιστικά / Εργατικά

Πρακτικά θέματα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων

 1. Μηνιαίες αποδοχές μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενου υπαλλήλου

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης (Άρθρο 17, παρ.1, Ν.3899/2010, Άρθρο 2, παρ.9, Ν.3846/2010).
«Συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2β, Ν.3846/2010, νοείται κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες.
Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση.
Παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών μερικώς απασχολούμενου υπαλλήλου
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις αν προβλέπεται μηνιαίος μισθός για τον πλήρως απασχολούμενο «συγκρίσιμο» εργαζόμενο και για τον μερικώς απασχολούμενο πρέπει να υπολογισθεί μηνιαίος μισθός κατ’ αντιστοιχία με τις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης [π.χ. έστω 20 ώρες εβδομαδιαία εργασία μισθωτού μερικώς απασχολούμενου όπου ο «συγκρίσιμος εργαζόμενος» αμείβεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό χωρίς τριετίες, ήτοι τα 586,08 ευρώ, τότε ο μηνιαίος μισθός του μερικώς απασχολούμενου ορίζεται σε 586,08 x (20/40) = 293,04 ευρώ].
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι για την εξεύρεση των αποδοχών των εργαζομένων στην περίπτωση συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης, θέμα που αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του υπολογισμού των αποδοχών εργαζομένων με μερική απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου οι οποίες ανάγονται αναλογικά στις ημέρες εργασίας της εκ περιτροπής απασχόλησης. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση.
Ο τρόπος αμοιβής δεν μεταβάλλεται π.χ. από αμοιβή με μισθό σε αμοιβή με ημερομίσθιο. Ειδικότερα, σύμφωνα και με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 36311/840/5-11-2013, μηνιαίος μισθός εκ περιτροπής απασχόλησης = Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας x Ωρομίσθιο x (25/6).
Παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών εκ περιτροπής απασχολούμενου υπαλλήλου
Για εκ περιτροπής απασχόληση 4 ημερών την εβδομάδα με αντίστοιχο πλήρες ωράριο 40 ωρών την εβδομάδα πενθήμερης εργασίας και με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.050,00 ευρώ πλήρους απασχόλησης, ο υπολογισμός των μικτών μηνιαίων αποδοχών γίνεται με βάση το ωρομίσθιο. Το ωρομίσθιο των αμειβόμενων με μηνιαίο μισθό 1.050,00 ευρώ είναι : 1.050,00 x (1/25) x (6/40) = 1.050,00 x 0,006 = 6,30 ευρώ. Μηνιαίος μισθός εκ περιτροπής απασχόλησης = 32 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας x το ωρομίσθιο των 6,30ευρώ x (25/6) = 840,00 ευρώ.
Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπολογιστεί ως τα 4/5 (ή 32/40) των 1.050,00 ευρώ [1200,00 x (4/5)=840,00 ευρώ].

 1. Μηνιαίες αποδοχές μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενου εργατοτεχνίτη

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ημερομίσθιό τους επί 6/40. Κατόπιν υπολογίζονται οι εβδομαδιαίες αποδοχές του εν λόγω εργαζόμενου σύμφωνα με τις ώρες απασχόλησης του την εβδομάδα και το ημερομίσθιο της αντίστοιχης μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ορίζεται ως εξής: Ημερομίσθιο μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας = (Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας x Ωρομίσθιο) / Ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης). Οι μηνιαίες αποδοχές του εν λόγω εργαζόμενου υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το κατά τα ανωτέρω προσδιορισθέν ημερομίσθιο επί τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων κάθε μήνα.
Επισημαίνεται ότι οι εργάσιμες ημέρες του μηνός επί εξαημέρου ορίζονται κατά μέσο όρο σε 26 [(365 ημερολογιακές ημέρες ετησίως x (6/7) / 12)= 26,07]. Με δεδομένο ότι ο μήνας έχει 26 εργάσιμες ημέρες για τον πλήρως απασχολούμενο εργατοτεχνίτη, οι εργάσιμες εβδομάδες του μήνα ορίζονται σε 26/6 και επομένως 4.33 εβδομάδες, οι δε μηνιαίες αποδοχές του μερικώς ή εκ περιτροπής εργαζόμενου ορίζονται ως εξής: Εβδομαδιαίες αποδοχές x (26/6).
Παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών εκ περιτροπής απασχολούμενου εργατοτεχνίτη
Εκ περιτροπής απασχολούμενος εργατοτεχνίτης επί τρείς ημέρες την εβδομάδα και επί οκτάωρο ημερησίως. Το ημερομίσθιο του συγκρίσιμου εργαζόμενου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.9, Ν.3846/2010) ανέρχεται σε 36,00 ευρώ.

 • Ωρομίσθιο = 36,00 x (6/40) = 5,40 ευρώ.
 • Ημερομίσθιο εκ περιτροπής εργασίας = (Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας x Ωρομίσθιο) / Ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης) = [(24 x 5,40) / 3] = 43,20 ευρώ.
 • Εβδομαδιαίες αποδοχές εκ περιτροπής εργασίας = Ημερομίσθιο εκ περιτροπής εργασίας x ημέρες εργασίας την εβδομάδα = 43,20 x 3 = 129,60 ευρώ.
 • Μηνιαίες αποδοχές εκ περιτροπής εργασίας = Εβδομαδιαίες αποδοχές εκ περιτροπής εργασίας x (26/6) = 129,60 x (26/6) = 561,60 ευρώ.

Παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών μερικώς απασχολούμενου εργατοτεχνίτη
Μερικώς απασχολούμενος εργατοτεχνίτης επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και επί εξάωρο ημερησίως. Το ημερομίσθιο του συγκρίσιμου εργαζόμενου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.9, Ν.3846/2010) ανέρχεται σε 36,00 ευρώ.

 • Ωρομίσθιο= 36,00 x (6/40) = 5,40 ευρώ.
 • Ημερομίσθιο μερικής απασχόλησης= Ωρομίσθιο x ‘Ώρες ημερήσιας εργασίας = 5,40 x 6 = 32,40 ευρώ.
 • Εβδομαδιαίες αποδοχές μερικής απασχόλησης= Ημερομίσθιο μερικής απασχόλησης x ημέρες εργασίας την εβδομάδα = 32,40 x 5 = 162,00 ευρώ.
 • Μηνιαίες αποδοχές μερικής απασχόλησης= Εβδομαδιαίες αποδοχές μερικής απασχόλησης x (26/6) = 162,00 x (26/6) = 702,00 ευρώ.
 1. Αναρμοδιότητα των ελεγκτών του Ι.Κ.Α. στον προσδιορισμό των αποδοχών των μερικώς απασχολουμένων

Tο Ι.Κ.Α. είναι αναρμόδιο να προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών των μερικώς απασχολουμένων. Είναι αρμόδιο βεβαίως να ελέγχει το πλαίσιο ασφάλισης ενός μισθωτού συνεπώς και του μερικώς απασχολούμενου, σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει αρμοδιότητα να καθορίζει το ύψος των αποδοχών των μερικώς απασχολουμένων, που εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και του Σ.ΕΠ.Ε..

 1. Εξεύρεση ωρομισθίου όταν υπάρχει καθορισμένος μηνιαίος μισθός στη μερική απασχόληση

Για να υπολογισθεί το ωρομίσθιο ενός μερικώς απασχολούμενου του οποίου έχει προκαθορισθεί ο μηνιαίος μισθός διαιρείται αυτός (ο μηνιαίος μισθός της μερικής απασχόλησης) δια του γινομένου των ωρών της μερικής απασχόλησης την εβδομάδα επί τις εβδομάδες του μήνα (25/6).
Κατά συνέπεια,
Ωρομίσθιο = Μηνιαίος μισθός μερικής απασχόλησης
Ώρες μερικής απασχόλησης εβδομαδιαία x (25/6)
Παράδειγμα 1ο
Για 20ωρη εβδομαδιαία εργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου μηνιαία αμοιβή 360,00 ευρώ. Πώς υπολογίζεται εν προκειμένω το ωρομίσθιο του εν λόγω εργαζόμενου;
Ωρομίσθιο = 360,00 / [20 x (25/6)] = 4,32ευρώ.
Παράδειγμα 2ο
Για τετραήμερη εβδομαδιαία εργασία επί οκτάωρο ημερησίως συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου μηνιαία αμοιβή 400,00 ευρώ. Ο εν λόγω εργαζόμενος έχει συνολική προϋπηρεσία εννέα και πλέον ετών μέχρι 14/2/2012. Πως υπολογίζεται εν προκειμένω το ωρομίσθιο του εν λόγω εργαζόμενου;
Ωρομίσθιο = 400,00 / [32x (25/6)] = 3,00 ευρώ.
Οι αποδοχές του συγκρίσιμου (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.9, Ν.3846/2010) εργαζόμενου, ορίζονται σε 761,91 ευρώ που αναγόμενες αναλογικά στις ημέρες εργασίας της εκ περιτροπής απασχόλησης καθορίζονται μηνιαίως σε 761,91 x (32/40) = 609,53 ευρώ, ενώ το ωρομίσθιο ορίζεται εν προκειμένω σε 761,91 x 0,006 = 4,57ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι νόμιμη και άρα είναι άκυρη η συμφωνία βάσει της οποίας ο υπόψη εργαζόμενος θα αμείβεται με ωρομίσθιο 3,00 ευρώ και μισθό μερικής απασχόλησης ύψους 400,00ευρώ για το λόγο ότι είναι άκυρη η παραίτηση του εργαζομένου από το δικαίωμα να λάβει τα κατά νόμο ελάχιστα όρια των αποδοχών του. Η ακυρότητα αυτή αφορά στα ελάχιστα όρια των μισθών των εργαζομένων που προβλέπονται από το νόμο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες κανονιστικές διατάξεις. Συνεπώς του υπόψη μερικώς απασχολούμενου ο μηνιαίος μισθός δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 609,53 ευρώ με αποτέλεσμα το ωρομίσθιο να προσδιορίζεται στην περίπτωση αυτή στα 4,57 ευρώ.
* Απόσπασμα από το άρθρο του Epsilon7 – τ. Ιανουαρίου 2016 “Πρακτικά θέματα υπολογισμού αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων”
 
Επιμέλεια : Πέτρος Ραπανάκης
Σύμβουλος επ/σεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρ. δυναμικού

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου