ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Σύμφωνα με το άρθρο 71του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), με βάση την δήλωση φορολογίας έτους 2014, που θα υποβάλλει ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 80% του φόρου που προκύπτει, ως προκαταβολή για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους 2015. Στην κατηγορία των ως άνω νομικών προσώπων εντάσσονται  οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών και οι κοινοπραξίες. Ο παραπάνω συντελεστής  προκαταβολής φόρου  αυξάνεται σε 100%, ειδικά για τις τράπεζες, που λειτουργούν με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας στην χώρα μας, καθώς  και για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, στην  παρ. 2 του ως άνω άρθρου 71 ορίζεται ότι ο συντελεστής προκαταβολής φόρου διαμορφώνεται στο 55%  για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)  που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή ιδρύθηκαν στην αλλοδαπή, αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην χώρα μας. Στην ίδια κατηγορία (του συντελεστή 55%) εντάσσονται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ,  που συστήθηκαν στην Ελλάδα, ή την αλλοδαπή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και οι κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών. Εννοείται ότι στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, η σχετική υποχρέωση υπάρχει για τα κέρδη που αποκτούν από τυχόν άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Υπογραμμίζεται ότι  εάν το φορολογικό έτος είναι μικρότερο των 12 μηνών, ο προσδιορισμός της προκαταβολής του φόρου γίνεται κανονικά, χωρίς την σχετική αναλογική μείωση. Υπενθυμίζεται, ότι δεν προβλέπεται πλέον η υπερδωδεκάμηνη χρήση (άρθρο 8, παρ. 1 του ΚΦΕ). Ωστόσο, από το ποσό της προκαταβολής φόρου που βεβαιώνεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή εισοδημάτων που αποκτώνται στην χώρα μας. Κατά συνέπεια, για τον υπολογισμό της προκαταβολής δεν αφαιρείται ο φόρος μερισμάτων, τόκων, κλπ. που έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή, αλλά μόνο τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί στην πηγή με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία (π.χ. παρακρατούμενος φόρος στο εισόδημα από κεφάλαιο).

Παράδειγμα: Ανώνυμη εταιρεία κατά το φορολογικό  έτος 2014 παρουσιάζει λογιστικά κέρδη 40.000 ευρώ. Μετά την φορολογική τους αναμόρφωση, τα φορολογητέα κέρδη διαμορφώνονται στο ποσό των 50.000 ευρώ. Στα έσοδα της εταιρείας περιλαμβάνονται και τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης μικτού ποσού 7.000 ευρώ. Ο φόρος που παρακρατήθηκε από την τράπεζα είναι 1.050 ευρώ (7.000 χ 15%).

Ο φορολογικός συντελεστής, για την φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι 26%. Έχουμε:

  • Φόρος οφειλόμενος………………………….50.000,00 χ 26% = 13.000,00
  • Προκαταβολή φόρου…13.000,00 χ 80% = 10.400,00
  • Μείωση προκαταβολής φόρου……………..1.050,00
  • Υπόλοιπο προκαταβολής……………………9.350,00…………….9.350,00
  • Σύνολο…………………………………………………………….22.350,00
  • Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου 15%……………………………..1.050,00
  • Φορολογική υποχρέωση…………………………………………..300,00

Το ποσό της τελικής υποχρέωσης μπορεί να θα καταβληθεί σε δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, δεν προβλέπεται έκπτωση.

Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.  Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8, κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (Τ.Ο. που εκδίδεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή). Οι υπόλοιπες 7 δόσεις, καταβάλλονται  μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους (άρθρο 68, παρ. 3 του ΚΦΕ).

 Επιμέλεια :

Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός

Πηγή www.epixeirisi.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου