Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Έκθεση Κέρδους ή Ζημίας - Λογαριασμός Αποτελεσμάτων. Τι συμπεράσματα εξάγονται;

Η έκθεση κερδών και ζημιών, επίσης γνωστή ως κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, δείχνει την κερδοφορία της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Μπορεί…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Καθαρού Εισοδήματος και των Καθαρών Κερδών μετά από φόρους;

Η χρηματοοικονομική ανάλυση βοηθά την επιχείρηση να προσδιορίσει αν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά στις υποχρεώσεις της. Σε αυτό βοηθά ο απολογισμός των…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν την κερδοφορία μιας εταιρείας; η σχέση κέρδους - ταμειακών διαθεσίμων

Θα ξεκινήσουμε ορίζοντας ότι η κερδοφορία αποτελεί βασική παράμετρο στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Ενώ όλες οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Διαχείριση Κερδών-Ζημιών. Αποτελεί εργαλείο ανάλυσης;

Κάθε επιχείρηση πρέπει να επικεντρώνεται συνεχώς στη διαχείριση κερδών και ζημιών για να παραμένει φερέγγυα. Κέρδος είναι τα χρήματα που μια επιχείρηση διατηρεί…

Διαβάστε περισσότερα